Prijava štete

U slučaju nastupanja štetnog događaja, štetu možete prijaviti poponjavajući online formular, uz koji ćete na određenoj poziciji online formulara priložiti potrebnu dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija uz Prijavu štete

AUTOODGOVORNOST

 • Popunjen obrazac za prijavu štete - online formular >>> (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan)
 • Izjava u vezi okolnosti pod kojima je šteta nastala
 • Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi
 • Očitana ili kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila
 • Kopija lične karte vlasnika vozila
 • Kopija vozačke dozvole i lične karte lica koje je upravljalo vozilom u trenutku nezgode
 • Kopija prve strane kartice tekućeg računa vlasnika oštećenog vozila
 • Polisa osiguranja od autoodgovornosti
 • Fotografije oštećenih vozila
 • Fotografije sa lica mesta (ukoliko ste ih napravili)
 • Medicinska dokumentacija ukoliko ima povređenih lica kojom se potvrđuje da su iste nastale u saobraćajnoj nezgodi
 • Ovlašćenje/Punomoćje ukoliko štetu ne prijavljuje vlasnik
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja 

AUTO KASKO

 • Popunjen obrazac za prijavu štete - online formular >>> (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan) 
 • Izjava u vezi okolnosti pod kojima je šteta nastala
 • Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi ili Zapisnik MUP-a, ukoliko je sačinjen
 • Očitana ili kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila
 • Kopija lične karte vlasnika vozila
 • Kopija vozačke dozvole i lične karte lica koje je upravljalo vozilom u trenutku nezgode
 • Kopija prve strane kartice tekućeg računa vlasnika oštećenog vozila
 • Kopija kasko polise osiguranika
 • Fotografije sa lica mesta, ukoliko su sačinjenje
 • Fotografije oštećenog vozilla (broj šasije, kilometražu, oštećenja)
 • Ovlašćenje/Punomoćje ukoliko štetu ne prijavljuje vlasnik
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja 

KOMBINOVANO OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

 • Popunjen obrazac prijave štete za kombinovano osiguranje domaćinstva - online formular >>> (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan)
 • Kopija polise osiguranja
 • Dokaz o vlasništvu i vrednosti stvari (Račune o nabavci oštećenih stvari)
 • Zapisnici i druge isprave nadležnih organa o načinu nastanka štetnog događaja
 • Fotografije oštećenja u elektronskom obliku
 • Ponude ili predračuni za sanaciju štete ili predmer sa iskazanim pozicijama radova i materijala, Izveštaji servisera, itd.
 • Računi o popravci oštećenih stvari
 • Kopija lične karte vlasnika
 • Kopija prve strane kartice tekućeg računa
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja 

INTESA PLATNI RAČUNI (HIT, HIT PLUS, MAGNIFICA)

Izaberite platni račun i upoznajte se o načinu prijave štete i potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje naknade iz osiguranja:

 

Detaljne informacije o INTESA platnim računima možete pročitati na www.bancaintesa.rs.

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 • Popunjen obrazac za Prijavu osiguranog slučaja po polisi putnog zdravstvenog osiguranja - online formular >>> (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan) 
 • Original lekarski nalaz
 • Originalni računi troškova lečenja
 • Kompletna medicinska dokumentacija
 • Kopija polise putnog zdravstvenog osiguranja
 • Kopija pasoša sa pečatima izlaska i ulaska u zemlju
 • Kopija prve strane kartice tekućeg računa

NEZGODA - Nesrećni slučaj

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja – Invaliditet:

 • Popunjen obrazac za prijavu nesrećnog slučaja - online formular >>> (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan) 
 • Podatak o osiguranju (broj polise, ugovarač osiuranja, potvrda ugovarača osiguranja)
 • Medicinska dokumentacija o lečenju (od početnog do završnog izveštaja)
 • Dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik MUP-a, presuda ili izjava svedoka, prijava povrede na radu)
 • Potvrda lekara kojom je konstatovana smrt, Izvod iz matične knjige umrlih, Obdukcioni nalaz
 • Kopija prve strane kartice tekućeg računa korisnika
 • Kopija lične karte podnosioca zahteva/korisnika/osiguranika
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja 

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja – Smrt usled nezgode:

 • Popunjen obrazac za prijavu smrtnog slučaja usled nezgode  - online formular >>> (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan) 
 • Izvod iz matične knjige umrlih
 • Otpusna lista iz bolnice, potvrda o smrti ili obdukcioni nalaz
 • Dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik MUP-a, zapisnik istražnog sudije, presuda ili izjava svedoka)
 • Dokaz o srodstvu u smislu zakona o nasleđivanju (Izvod iz matične knjige rođenih, Izvod iz matične knjige venčanih kojom se potvrđuje da je brak prestao smrću, Rešenje o nasleđivanju, Rešenje o starateljstvu)
 • Izjava dva svedoka overena u opštini/sudu o tome da li je pokojnik imao bračnu, vanbračnu ili usvojenu decu (navesti njihova imena i matične brojeve)
 • Saglasnost zakonskih naslednika da se naknada za slučaj smrti uplati na jedan tekući račun
 • Kopija prve strane kartice tekućeg računa korisnika osiguranja
 • Kopija lične karte korisnika osiguranja
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja

ZDRAVSTVENO – Refundacija troškova dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

 • Popunjen obrazac Prijava DZO – refundacija troškova - online formular >>> (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan) 
 • Original računi sa fiskalnim isečkom o izvršenim uslugama
 • Kopija medicinske dokumentacije u vezi sa pruženom uslugom
 • Kopija lične karte (ako je osiguranik maloletno lice dostaviti podatke roditelja/staratelja)
 • Kopija prve strane kartice dinarskog tekućeg računa
 • Ostala dokumentacija na zahtev osiguravača

ZDRAVSTVENO - Hiruška intervencija i Teža bolest

 • Popunjen obrazac za Prijavu osiguranog slučaja - teže bolesti, hirurške intervencije - online formular >>> (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan) 
 • Medicinska dokumentacija za konkretan osigurani slučaj i Izveštaji specijaliste iz kojih se može utvrditi dijagnostifikovana bolest, Izveštaj lekara specijaliste i uput za odlazak u bolnicu, Otpusna lista sa epikrizom i ostalom medicinskom dokumentacijom iz koje se nesporno mogu utvrditi relevantne činjence vezane za obavljanje prijavljene hirurške intervencije
 • Kartica tekućeg računa
 • Kopija lične karte
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja 
 • Kopija lične karte
 • Kopija pasoša
 • Kopija prve strane kartice tekućeg računa
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja 

IMOVINA (požar, provalna krađa, lom stakla, lom mašina, računari, pokretna tehnika, životinje, usevi i plodovi)

 • Popunjen obrazac prijave štete - online formular >>> (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan) 
 • Dokaz o vlasništvu (Knjgovodstvene kartice, Popisne liste, Račune o nabavci oštećenih stvari i zaliha itd.)
 • Komisijski zapisnik osiguranika o načinu i okolnostima nastanka događaja
 • Zapisnici i druge isprave nadležnih organa o načinu nastanka štetnog događaja
 • Dokaz o redovnom održavanju mašine ili servisiranju
 • Fotografije u elektronskom obliku
 • Ponude ili predračuni za sanaciju štete ili predmer sa iskazanim pozicijama radova i materijala
 • Računi o popravci oštećenih stvari
 • Kopija lične karte vlasnika
 • Kopija prve strane kartice tekućeg računa
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja

OSIGURANJE OD OPŠTE ODGOVORNOSTI

 • Popunjen obrazac za Prijavu štete iz osnova osiguranja od odgovornosti iz delatnosti - online formular >>> (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan) 
 • Izjašnjenje osiguranika o osnovanosti zahteva
 • Medicinska dokumentacija kojom se potvrđuje nastanak štetnog događaja
 • Zapisnici nadležnih organa o načinu i okolnostima nastanka događaja
 • Knjigovodstvene kartice, popisne liste, računi o nabavci oštećenih stvari
 • Fotografije oštećenih stvari
 • Ponude ili predračuni za sanaciju štete ili predmer sa iskazanim pozicijama radova i materijala
 • Računi o popravci
 • Kopija prve strane kartice tekućeg računa
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja 

TRANSPORT

 • Popunjen obrazac prijave štete na robi u tranportu - online formular >>> (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan) 
 • Polisa osiguranja
 • Orginal prevozna isprava u zavisnosti od vrste prevoza
 • Zapisnik o šteti koji je potpisan od strane prevozioca
 • Prepiske sa učesnicima u transportu
 • Račun dobavljača
 • Paking lista
 • Zapisnik MUP-a ili drugog nadležnog organa
 • Tahograf kod saobraćajnih nezgoda
 • Dokumentacija u zavisnosti od vrste pošiljke poput Uverenja o poreklu i kvalitetu, sertifikata, potvrda o uništetnju, potvrda nadležnih organa, itd.
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja 

CMR

 • Popunjen obrazac prijave štete na robi u tranportu - online formular >>> (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan) 
 • Odštetni zahtev oštećenog lica (korisnika prevoza, imaoca prava)
 • Original prevozna isprava
 • Račun o vrednosti pošiljke
 • Komisijski zapisnik o prijemu robe potpisan od strane vozača i primaoca pošiljke
 • Izjava vozača i njegovog suvozača o uzrocima i okolnostima nastanka štetnog događaja
 • Zapisnik MUP-a ili drugog nadležnog organa
 • Račun prevoznika za usluge transporta pošiljke
 • Fotografije oštećene pošiljke
 • Za štete koje su posledica kvara uređaja za hlađenje dostaviti:
  • Kartice o radu za sve rashladne termouređaje sa podacima o temperaturnim dešavanjima
  • Račun ovlašćenog servisera za poslednji izvršen pregled rashladnog termouređaja i uređaja za zapisivanje temperature
 •  Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja

GARANCIJA PUTOVANJA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA

 • Popunjen obrazac za prijavu štete po osnovu garancije putovanja ---> Preuzmite PDF obrazac
 • Original Potpisan ugovor o putovanju
 • Original Potvrda o garanciji putovanja
 • Original dokazi o uplati aranžmana – priznanica na ime putnika kojom se potvrđuje da je putnik platio ukupnu cenu ili deo cene putovanja, fisklani računi, overeni bankovni izvodi, administrativna zabrana sa overenom potvrdom poslodavca koja će sadržati datum i iznos svake pojedinačne isplate, itd.
 • Vaučer za zamensko putovanje i saglasnost za korišćenje zamenskog putovanja
 • Potvrda za korišćenje zamenskog putovanja
 • Očitana lična karta ili fotokopija
 • Fotokopija prve strane kartice tekućeg računa
 • Dokaz o insolventnosti organizatora putovanja (npr. rešenje nadležnog Privrednog suda o otvaranju stečajnog postupka, potvrda NBS o insolventnosti, zapisnik turističkog inspektora)
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranje 

 

Pored online načina prijave štete, štetu možete prijaviti:

 • Mejlom - Preuzmite odgovarajući obrazac (sa stranice: Obrasci), popunite i pošaljite sa potrebnom dokumentacijom, na email: sava.stete@sava-osiguranje.rs (Molimo Vas da na obrascu prijave štete ispunite sva polja, kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan)
 • Poštom - Odštampajte odgovarajući obrazac (sa stranice: Obrasci), popunite i pošaljite sa potrebnom dokumentacijom na adresu: Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd, Bul. vojvode Mišića 51, 11000 Beograd (Molimo Vas da na obrascu prijave štete ispunite sva polja, kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan, uz  obavezan potpis)
 • Telefonom +381 11 36 44 888
 • U najbližoj ekspozituri – lokacije ekspozitura >>> (radno vreme: 8 - 19 h)

 

OCENITE NAŠE USLUGE