Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja – Invaliditet:

 • Popunjen obrazac za prijavu štete - online formular (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan)
 • Podatak o osiguranju (broj polise, ugovarač osiuranja, potvrda ugovarača osiguranja)
 • Medicinska dokumentacija o lečenju (od početnog do završnog izveštaja)
 • Dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik MUP-a, presuda ili izjava svedoka, prijava povrede na radu)
 • Potvrda lekara kojom je konstatovana smrt, Izvod iz matične knjige umrlih, Obdukcioni nalaz
 • Kopija prve strane kartice tekućeg računa korisnika
 • Kopija lične karte podnosioca zahteva/korisnika/osiguranika
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja 

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja – Smrt usled nezgode:

 • Popunjen obrazac za prijavu štete - online formular (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan) 
 • Izvod iz matične knjige umrlih
 • Otpusna lista iz bolnice, potvrda o smrti ili obdukcioni nalaz
 • Dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik MUP-a, zapisnik istražnog sudije, presuda ili izjava svedoka)
 • Dokaz o srodstvu u smislu zakona o nasleđivanju (Izvod iz matične knjige rođenih, Izvod iz matične knjige venčanih kojom se potvrđuje da je brak prestao smrću, Rešenje o nasleđivanju, Rešenje o starateljstvu)
 • Izjava dva svedoka overena u opštini/sudu o tome da li je pokojnik imao bračnu, vanbračnu ili usvojenu decu (navesti njihova imena i matične brojeve)
 • Saglasnost zakonskih naslednika da se naknada za slučaj smrti uplati na jedan tekući račun
 • Kopija prve strane kartice tekućeg računa korisnika osiguranja
 • Kopija lične karte korisnika osiguranja
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}