Podnošenje prigovora

Naš cilj je da na svaki zahtev koji nam uputite  odgovorimo uslugom koja zadovoljava vaše potrebe i očekivanja. Ipak, ukoliko ste iz bilo kog razloga  nezadovoljni   našim postupanjem ili smatrate da ste na neki način oštećeni možete nam se obratiti slanjem prigovora na jedan od sledećih načina:

Kako bismo vam pomogli da što jednostavnije dostavite prigovor  pripremili smo obrazce Prigovor - formular u PDF (za neživotna osiguranja) i Prigovor - formular u PDF (za životna osiguranja) koji zadovoljavaju zakonske kriterijume obavezne sadržine prigovora i iste možete preuzeti i popuniti prilikom slanja prigovora poštom ili e-mailom, kao i prilikom podnošenja prigovora u našim poslovnim jedinicama.

Ukoliko želite podneti prigovor u slobodnoj formi obaveštavamo vas da prigovor obavezno treba da sadrži  sledeće:

  • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora ako je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica, kontakt telefon i e-mail adresu podnosioca prigovora;
  • razloge za prigovor i zahteve njegovog podnosioca;
  • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
  • datum podnošenja prigovora;
  • potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju kada se prigovor podnosi u elektronskoj formi;
  • punomoćje za zastupanje ako je prigovor podneo punomoćnik;
  • poziv na broj štete, ukoliko se prigovor odnosi na rešenje štete.

Društvo  može  da traži dopunu prigovora ukoliko isti ne sadrži sve obavezne elemente. 

Dodatne informacije u vezi prigovora

Rok za odgovor na prigovor je 15 dana od dana prijema prigovora, koji se izuzetno zbog prikupljanja dodatnih dokaza i izjašnjenja, može produžiti za još 15 dana.

Podnošenje prigovora i postupanje Društva po istom je besplatno za podnosioca prigovora.

Svi lični podaci koji se prikupe radi postupanja po prigovoru, mogu se koristiti samo u te svrhe. Detaljnije o zaštiti privatnosti

Ukoliko i dalje niste zadovoljni našim postupanjem, možete da podnesete prigovor Narodnoj banci Srbije (adresa: Nemanjina 17, 11000 Beograd, web sajt: http://www.nbs.rs/). Narodna banka Srbije vaša prava i interese štiti putem: razmatranja obaveštenja/prigovora i sprovođenja postupka posredovanja – medijacije.

a

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}