Osiguranje od nezgode

Osiguranje od nezgode je oblik osiguranja koji doprinosi ublažavanju posledica uzrokovanih nesrećnim slučajem, pri čemu se pod pojmom nesrećni slučaj smatra svaki neizvestan i od volje osiguranika nezavisan događaj koji je uzrokovao telesnu povredu.

Osiguranje se ugovara sa trajanjem osiguranja od godinu dana.
Osigurati se mogu zdrave osobe.