1.1. ETIČKI KODEKS U „SAVA NEŽIVOTNO  OSIGURANJE” a.d.o. BEOGRAD

1.2. ETIČKI KODEKS U „SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE” a.d.o. BEOGRAD

1.1. ETIČKI KODEKS U „SAVA NEŽIVOTNO  OSIGURANJE” a.d.o. BEOGRAD

UVOD

Zadovoljstvo klijenata i odnos sa njima su osnov strateškog plana Društva i poslovnih odluka koje se donose u skladu sa ovim planom.  Kroz slogan “Među dobrim ljudima” i „Nikad sami“ ističe se sve čvršća saradnja i ono što je još važnije, a to je orjentacija Društva, koja je usmerena na klijenta, što predstavlja osnovnu vrednost i ključnu prednost Društva.

Društvo se trudi da postane prepoznati pružalac usluga osiguranja na tržištu, da stvori klimu poverenja i lojalnosti među zainteresovanim stranama, da bude prepoznato kao Društvo koje komunicira pošteno i transparentno, da ispuni očekivanja akcionara, da postigne adekvatnu stopu prinosa kapitala, da podigne svest o vrednostima organizacije i da ih integriše u osnovne poslovne politike i ponašanja zaposlenih.

Osnovna ideja koja leži iza osiguranja je obezbeđivanje ekonomske sigurnosti kroz povezivanje finansijskih rizika, zbog čega je industrija osiguranja usko povezana sa širim privrednim okruženjem. U okviru ovakvog sistema, Društvo je odgovorno za podržavanje aktivnosti koje doprinose poboljšanju društvenog okruženja.

Održivi razvoj je oblast kojoj je Društvo sve više posvećeno. Posebna pažnja je posvećena razmeni znanja, stalnim obukama zaposlenih i spoljnim zainteresovanim stranama kao i iskoršćavanje sinergije između kompanija članica Sava Osiguravajuće Grupe (dalje: Grupa) kojoj Društvo pripada. Pokazana društvena odgovornost odražava vrednosti na koje Grupa namerava da se još više fokusira u budućnosti.

Etički kodeks (dalje: Kodeks) odražava i primenjuje, principe koji regulišu ponašanje zaposlenih u Društvu.

Kodeks se odnosi na sve zaposlene, a posebno je važan za rukovodioce koji svojim ponašanjem predstavljaju primer svim ostalim zaposlenima. Odgovorna lica u različitim organizacionim jedinicama, koja zaključuju ugovore sa spoljnim saradnicima[1] osiguravaju da su oni upoznati sa osnovnim principima i pravilima ponašanja u Društvu a u skladu sa ovim Kodeksom i obavezuju se na principe i pravila koja su u njemu navedena.

Ovaj Kodeks se primenjuje uz svo poštovanje zakonske regulative, internih propisa i procedura Društva kao i uz uravnoteženo razmatranje interesa svih zainteresovanih strana.

OPŠTI PRINCIPI

Opšti principi Etičkog kodeksa predstavljaju osnovne vrednosti Društva, koje su obavezujuće za sve zaposlene, a uključuju:

a. Usklađenost poslovanja

Usklađenost poslovanja sa zakonom, zakonita i poštena praksa, transparentan nadzor donošenja odluka i komunikacije od strane zaposlenih i rukovodstva, na kojima Društvo gradi svoj integritet, od ključnog su značaja za očuvanje ugleda Društva.

Osnovni princip je pošteno, etično postupanje u skladu sa zakonskom regulativom, internim aktima Društva, aktima i smernicama nadzornih organa i u skladu sa međunarodnim profesionalnim standardima.

Društvo ima uspostavljen sistem za obezbeđivanje usklađenosti poslovanja, koji štiti prava i legitimne interese svih zainteresovanih strana, pomaže u održavanju njihovog poverenja i sprovodi u praksi osnovne vrednosti Društva.

b. Zaštita reputacije

Svaki zaposleni je dužan da zaštiti interese i dobro ime Društva. Povreda Kodeksa može predstavljati i povredu iz radno-pravnog odnosa, a u težim slučajevima i povredu krivičnog zakonodavstva sa svim posledicama.

Štetu nanetu interesima i ugledu Društva ili interesima njegovih poslovnih partnera, zaposleni mogu prijaviti ili svom direktnom pretpostavljenom ili Licu ovlašćenom za usklađenost poslovanja u Društvu.

Prijavljenim povredama Kodeksa će se baviti Lice ovlašćeno za usklađenost poslovanja u Društvu a u skladu sa važećim zakonima i internim aktima Društva.

c. Poštovanje integriteta i dostojanstva pojedinaca

Obezbeđivanje nepovredivosti i zaštite ličnog dostojanstva zaposlenih u Društvu i drugih uključenih u njegov rad i poslovne procese, jedan je od ključnih prioriteta Društva, koje nastoji da obezbedi i održava bezbedno radno mesto u kome niko nije izložen zlostavljanju i seksualnom uznemiravanju, diskriminaciji i maltretiranju.

Svaki zaposleni ima pravo na jednak tretman, dostojanstvo i lični integritet.

Svi zaposleni i saradnici Društva, odgovorni su za obezbeđivanje bezbednog radnog okruženja od zlostavljanja, seksualnog i svakog drugog uznemiravanja, diskriminacije i maltretiranja na radnom mestu, kao i za poštovanje dostojanstva i integriteta svih zaposlenih, spoljnih saradnika, poslovnih partnera i trećih lica.

Nepovredivost i zaštita ličnog dostojanstva pojedinaca, garantuju se mehanizmima i merama kojima se obezbeđuje direktan, transparentan, brz i unapred definisan postupak za otkrivanje i sankcionisanje nepoželjnog ponašanja, samostalno donošenje odluka, profesionalizam, samostalnost i nezavisnost Arbitražnog odbora kao tela koje deluje unutar Grupe, koji je samostalan organ, koji je u svom radu nezavisan od organa uprave Društva ili Grupe, koji na nezavisan, transparentan i profesionalan način vrši ovlašćenja i poslove utvrđene Procedurom o postupanju u slučaju povreda prava na nepovredivost i dostojanstvo ličnosti u ,, Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. Beograd i strogo zaštićeno načelo poverljivosti podnosilaca prijava i prekršilaca.

d. Zaštita poslovne tajne i drugih poverljivih informacija

Društvo je posvećeno zaštiti poverljivih informacija, bez obzira da li se odnose na zaposlene, klijente ili poslovne partnere.

Zaposleni u Drušvu, članovi Izvršnog i Nadzornog odbora Društva i sva druga lica koja na osnovu ugovora obavljaju neku delatnost u ime i za račun Društva, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu do koje su došli u vršenju posla.

Poslovnom tajnom smatra se svaka informacija ili podatak čije bi neovlašćeno otkrivanje trećim licima moglo naneti štetu interesima Društva ili bi moglo koristiti konkurentima.

Ne smatra se poslovnom tajnom informacija ili podatak koji su otkriveni u postupku pred nadležnim organom.

Ne smatra se odavanjem poslovne tajne niti poverljivih podataka Društva saopštavanje informacija čije je objavljivanje obavezno na osnovu zakona, odnosno koje su u vezi sa povredom zakona, povredom dobre poslovne prakse ili principa poslovnog morala.

Poverljive informacije obuhvataju saznanja koja se odnose, ali nisu ograničena na:

 1. Pregovore, ugovore sa poslovnim partnerima, klijentima i drugim licima kao i na poslovne planove Društva koji nisu poznati javnosti;
 2. Druge poslovne transakcije koje su u toku ili predstoje, naročito ako se odnose na statusne promene i promene vlasničke strukture;
 3. Istraživanja i dalji razvoj Društva, patente i inovacije;
 4. Podatke o poslovnim partnerima, klijentima i zaposlenima;
 5. Tehnologiju koji koristi Društvo;
 6. Know-how;
 7. Neobjavljene informacije o proizvodima i uslugama;
 8. Neobjavljene finansijske i računovodstvene informacije;
 9. Druge informacije čije objavljivanje može uticati na cenu akcija Društva.

Zaposleni su dužni da čuvaju poverljivost informacija i nakon prestanka radnog odnosa.

e. Etično i pošteno poslovanje

Društvo je posvećeno transparentnom i poštenom poslovanju sa klijentima i poslovnim partnerima.

Postupanje sa klijentima je važan deo poslovanja Društva i u tom pogledu postoji posebna posvećenost transparentnom, neposrednom i neobmanjujućem poslovanju i poštovanju svih propisa koji regulišu zaštitu potrošača.

f. Usklađenost sa tržišnim pravilima

Društvo posluje sa svešću, da njegov rast i razvoj njegovog poslovanja zavise od slobodne konkurencije i usklađenosti sa drugim tržišnim pravilima.

g. Profesionalnost i briga za zaposlene

Poslovanje Društva je zasnovano na poverenju njegovih klijenata i poslovnih partnera. Lični razvoj svakog zaposlenog je preduslov za razvoj i postizanje ciljeva kako na nivou pojedinca, tako i na nivou Društva i Grupe, jer se stvara radno okruženje koje podstiče lični i profesionalni razvoj.

Društvo prepoznaje važnost međugeneracijske saradnje i dodatnu vrednost radnog okruženja koje podstiče mlade talente i iskusne zaposlene da rade zajedno.

Cilj Društva je da obezbedi da se zaposleni osećaju bezbedno na svom radnom mestu kao i van njega, zbog čega je zdravlje i bezbednost na radu postavljeno kao prioritet Društva i Grupe.

h. Jedinstveno informisanje svih akcionara

Akcionari su važni činioci Društva, koje sa njima održava transparentan i profesionalan odnos, poštujući princip jednakog tretmana i javnog informisanja.

Kao deo Grupe  koja se kotira na Ljubljanskoj berzi, poštujemo princip jednakog tretmana i javnog informisanja. U našim komunikacijama pratimo preporuke za jedinstveno informisanje svih akcionara, a putem javnih oglasa omogućavamo istovremeno i transparentno davanje informacija u skladu sa finansijskim kalendarom. Na taj način gradimo poverenje među našim akcionarima i drugim potencijalnim investitorima u Grupi i njen udeo u POSR-u.

Ključne informacije se objavljuju u skladu sa finansijskim kalendarom na sajtu Grupe i putem SEOnet sistema Ljubljanske berze.

i. Transparentnost i integritet informacija

Sve informacije objavljene ili na neki drugi način učinjene dostupnim od strane Društva, moraju biti istinite, neobmanjujuće, transparentne i sveobuhvatne, omogućavajući primaocima informacija da donesu odgovarajuće odluke u vezi sa njihovim odnosima sa Društvom.

j. Izbegavanje sukoba interesa

Svaki stvarni ili potencijalni sukob interesa[2] i okolnosti koje dovode do pojave sukoba interesa, treba izbegavati. Zaposleni moraju odmah obavestiti nadređeno odgovorno lice o svakom postojećem ili potencijalnom sukobu interesa i okolnostima koje dovode do pojave sukoba interesa, isključiti se iz daljeg rada, uticaja ili odlučivanja po tom pitanju i pridržavati se internih akata Društva.

Kada se privatno bave društvenim, političkim i drugim javnim aktivnostima, kao i aktivnostima od interesa, zaposleni i druga lica koja nastupaju u ime Društva, moraju uvek jasno da kažu da deluju za svoj račun i da njihovi postupci i mišljenja odražavaju njihove sopstvene stavove, koji ne moraju nužno biti isti kao stavovi Društva.

k. Fokus na održivost

Ovaj Kodeks gradi moderno i digitalizovano osiguravajuće društvo koje je društveno odgovorno, usmereno na klijenta i orijentisano na održivi razvoj.

Cilj je stvaranje dugoročne korporativne društvene odgovornosti, kroz kontinuirani dijalog sa zainteresovanim stranama, podržavajući globalne ciljeve održivosti, sa posebnim fokusom na klimatske promene, zdravlje i dobrobit zaposlenih, klijenata, poslovnih partnera i šire zajednice.

l. Poštovanje ljudskih prava

Društvo dosledno poštuje i štiti međunarodno priznata ljudska prava i osnovne slobode. Svi poslovni partneri Društva su dužni da učine isto.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I PODATAKA O LIČNOSTI

Posebna pažnja posvećujena je zaštiti privatnosti podataka o ličnosti, uz postojanje svesti o riziku koje za pojedince i društvo predstavljaju digitalno okruženje, savremene tehnologije, posebno veštačka inteligencija ili mašinsko učenje i velika skladišta podataka. U svim aktivnostima i na svim nivoima poslovanja, Društvo brine o privatnosti i podatke o ličnosti obrađuje oprezno i odgovorno.

Društvo obezbeđuje jedinstven nivo zaštite privatnosti podataka o ličnosti zaposlenih, klijenata i drugih lica na koja se podaci o ličnosti odnose.

U svom radu svi zaposleni u Društvu poštuju principe privatnosti i zaštite podataka o ličnosti, koji pored opštih principa zaštite podataka o ličnosti (zakonitost, poštenje i transparentnost, ograničenje u odnosu na svrhu, minimizacija podataka, tačnost, ograničenje čuvanja, integritet i poverljivost, odgovornost za postupanje) takođe obuhvataju posebno principe interne i eksterne transparentnosti operacija obrade, kao i društveno odgovorno upravljanje podacima o ličnosti.

Društvo imenuje Lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti, obično iz redova svojih zaposlenih koji je nezavistan u svom radu i koji direktno podnosi izveštaje Izvršnom odboru Društva i na odgovarajući i blagovremen način je uključen u sva pitanja koja se odnose na zaštitu podataka o ličnosti. Njegova ovlašćenja u odnosu na zaposlene, uglavnom obuhvataju podizanje svesti, savetovanje i praćenje, uključujući i delegiranje zadataka. Zaposleni sarađuju sa Licem ovlašćenim za zaštitu podataka o ličnosti i daju mu informacije neophodne za vršenje datih ovlašćenja.

INTEGRITET I PREVENCIJA KORUPCIJE

Nuđenje i prihvatanje poklona i drugih pogodnosti (zabrana podmićivanja)

Zaposleni, član organa upravljanja ili član njegove porodice ne smeju davati nikome, neovlašćene poklone ili druge pogodnosti u vezi sa obavljanjem svojih radnih obaveza.

Pokloni i druge pogodnosti namenjene poslovnim partnerima, moraju biti u granicama dozvoljenog i primerenog i ne smeju se nuditi ili davati sa namerom da utiču na poslovne odluke.

Zaposleni, član organa upravljanja ili član njegove porodice ne sme nuditi, davati, stavljati u izgled, obećavati ili prihvatiti novac, stvar, pravo, uslugu, poklon veće vrednosti ili mogućnost uticaja od drugog lica koje je u poslovnom odnosu sa Društvom.

Poklonom veće vrednosti smatra se novac, stvar, pravo ili usluga, kao i svaka druga korist dobijena ili izvršena bez plaćanja odgovarajuće novčane naknade, uz naknadu po znatno nižoj ceni od tržišne ili bez odgovarajuće protivčinidbe, a čija vrednost prelazi jednu polovinu iznosa prosečne mesečne neto zarade u Republici Srbiji.

Dozvoljeno je prihvatanje i davanje poklona manje vrednosti, osim ako prihvatanje takvog poklona ne predstavlje uslov za zaključenje posla ili dovodi poklonodavca u povoljniji položaj u odnosu na konkurente.

Prihvatanje poziva na ručak ili kog sličnog poziva koji je deo opšteprihvaćene poslovne prakse i za koji se smatra da ne može uticati na donošenje odluke, dozvoljeno je kao izraz ispoljavanja učtivosti prema poslovnim partnerima.

Svi drugi pokloni se moraju ljubazno odbiti. Ako strana koja nudi poklon insistira na njemu, zaposleni mora bez odlaganja o takvom poklonu obavestiti Lice ovlašćeno za kontrolu usklađenosti poslovanja, i predati poklon Društvu.

Društvo i svi njegovi zaposleni treba da odbiju svako obećanje ili ponudu pogodnosti koja je u suprotnosti sa pozitivnim propisima, internim aktima ili etičkim principima. 

Bavljenje sporednim delatnostima

 Zaposlenima je zabranjeno da van radnog odnosa koji su zasnovali sa Društvom, obavljaju delatnost koja bi mogla biti od uticaja na njihovo nepristrasno obavljanje radnih dužnosti u Društvu.

INSAJDERSKE INFORMACIJE

U smislu Kodeksa, insajderske informacije su informacije koje su po svojoj prirodi precizne, a nisu stavljene na raspolaganje javnosti i koje se neposredno ili posredno, odnose na Društvo ili sa njim povezana društva, i koje bi, ako se učine javno dostupnim, najverovatnije imale značajan uticaj na cenu akcija Društva ili drugih članica Grupe.

Da bi se smatrale insajderskim informacijama, informacije ne moraju biti potpune, ali moraju biti jasno razgraničene od glasina, pretpostavki i spekulacija. Po pravilu, takve informacije biće od značaja za sve oblike finansijskih instrumenta koje je izdalo Društvo i sa njim povezana lica.

U Društvu, a samim tim i Grupi svako kršenje pravila i postupaka za postupanje sa insajderskim informacijama može dovesti do lične odgovornosti njihovih počinilaca za štetu prema Društvu i svim drugim licima, kao i do sprovođenja internih mera koje, u zavisnosti od ozbiljnosti kršenje, mogu dovesti do disciplinskih i drgih sankcija.

U slučaju sumnje da li su informacije insajderske informacije, zaposleni treba da se konsultuju sa Licem ovlašćenim za usklađenost poslovanja.

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Društvo je posvećeno najvišim standardima u borbi protiv pranja novca, finansiranja terorizma i drugih aktivnosti koje podržavaju ovakva krivična dela. Pranje novca je konverzija ili prenos imovine stečene izvršenjem krivičnog dela, prikrivanje ili netačno prikazivanje prave prirode, porekla, mesta nalaženja, kretanja, raspolaganja, vlasništva ili prava u vezi sa imovinom koja je stečena izvršenjem krivičnog dela, kao i sticanje, držanje ili korišćenje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela, nezavisno od toga da li su ove aktivnosti izvršene u Republici Srbiji ili van njenih granica. Finansiranjem terorizma smatra se obezbeđivanje ili prikupljanje imovine ili pokušaj njenog obezbeđivanja ili prikupljanja, u nameri da se koristi, ili sa znanjem da može biti korišćena, u celosti ili delimično, za izvršenje terorističkog akta, od strane teroriste ili od strane terorističkih organizacija. Pod finansiranjem terorizma smatra se  i podstrekavanje i pomaganje u obezbeđivanju i prikupljanju imovine, bez obzira da li je teroristički akt izvršen i da li je imovina korišćena za izvršenje terorističkog akata.

U skladu sa zakonodavstvom i internim pravilima i procedurama Društva, sprovode se neophodne mere za savesno identifikovanje i proveru integriteta klijenata i poslovnih partnera. Društvo posluje isključivo sa onima koji poštuju pravila i koriste sredstva iz legitimnih izvora.

Svi zaposleni moraju osigurati da Društvo ne bude zloupotrebljeno za pranje novca i druge nezakonite svrhe. Neophodno je da se pribavi dovoljno informacija o klijentu ili poslovnom partneru, njihovom poslovnom okruženju i svrsi posla ili transakcije pre nego što se posao ili transakcija preduzmu.

Ako postoji osnov za sumnju na pranje novca i finansiranje terorizma, zaposleni mora da obavesti ovlašćeno Lice za sprečavanje pranja novca u Društvu, koje potom obaveštava o tome Izvršni odbor i nadležni državni  organ.

SLOBODNA I PRAVIČNA KONKURENCIJA

U svom poslovanju Društvo se striktno  pridržava važećeg zakonodavstva koje reguliše zaštitu slobode konkurencije, jer je potpuno poštovanje propisa o zabrani narušavanja slobodne konkurencije, ne samo obaveza već i sastavni deo korporativne kulture Društva i Grupe.

Konkurencija je najbolji podsticaj za povećanje efikasnosti, inovacija i novih mogućnosti za klijente, te se mora zasnivati na kvalitetnim proizvodima i uslugama i poštenoj poslovnoj praksi, tako da se Društvo ne upušta u obmanjujuće oglašavanje ili drugu neprikladnu komunikaciju.

Društvo ne koristi nekorektne oblike konkurentske utakmice, prikuplja informacije o konkurentima u skladu sa zakonom, poslovnom etikom i uobičajenim sredstvima, te primenjuje samo dozvoljene reklamne prakse kada plasira usluge ili proizvode; ne ugrožava niti vređa ugled drugog privrednog subjekta objavljivanjem netačnih podataka o njemu; ne podražava proizvode i usluge drugog privrednog subjekta kojim stvara ili bi mogao stvoriti zabunu na tržištu u pogledu kvaliteta, cene ili tržišne vrednosti usluga ako bi na taj način bila naneta šteta ugledu ili poslovanju drugog privrednog subjekta; ne poziva, obavezuje ili na drugi način od drugih učesnika na tržištu traži da ne zaključe ili ne izvrše ugovor sa određenim privrednim subjektom ili grupom subjekata bez opravdanog razloga; ne zloupotrebljava ekonomsku nadmoć u odnosu na druge privredne subjekte; ne zaključuje monopolske sporazume; ne preduzima radnje zloupotrebe monopolskog položaja; ne preduzima radnje koje su u suprotnosti sa propisima o zabrani nelojalne konkurencije; ne preduzima radnje kojima stiče neosnovanu imovinsku korist; svojim aktima i poslovanjem ne ograničava razmenu roba i usluga i slobodno istupanje na tržištu.

ODNOS PREMA KLIJENTIMA

Društvo je posvećeno da svojim klijentima pruži najbolji mogući savet i sve informacije neophodne za donošenje odluke u njihovom najboljem interesu. Pri oglašavanju i promociji svojih proizvoda i usluga u tržišnom komuniciranju Društvo poštuje Zakon o oglašavanju. Ne pribegava direktnom oglašavanju ličnom obraćanju kada lice jasno izrazi volju da mu se poruke više ne upućuju. Pruža kvalitetnu, jasnu i verodostojnu informaciju potencijalnim korisnicima svojih proizvoda i usluga. Sačinjava precizne, jasne i istinite ponude proizvoda i usluga u odnosu na cenu i kvalitet pružanja usluga. U propisanim rokovima odgovara na prigovore i žalbe sa jasnim obrazloženjem. Kod zaključivanja ugovora na daljinu, Društvo obezbeđuje sigurnost transakcije u skladu sa zakonskom regulativom i štiti podatke o klijentima i poslovnim odnosima sa njima koji imaju karakter poverljivih podataka, te ne mogu biti saopšteni trećim licima bez saglasnosti klijenata, izuzev nadležnim državnim organima na osnovu naloga.

ODNOSI PREMA POSLOVNIM PARTNERIMA I DOBAVLJAČIMA

Društvo postupa u skladu sa poslovnom etikom i uvažava svoje poslovne partnere i dobavljače, te razvija kvalitetnu saradnju sa njima kroz uredno ispunjavanje ugovornih obaveza. Društvo ne koristi materijalnu i nematerijalnu imovinu svojih poslovnih partnera i dobavljača koja je predmet ugovora bez prethodnog sporazuma ili plaćanja odgovarajuće naknade, što uključuje poštovanje stvarnih prava i intelektulne svojine, poverljivih informacija, ugleda i mreže njihovih kontakata.

ODNOSI SA JAVNOŠĆU I DRŽAVNIM ORGANIMA

Društvo nastoji da svojim privrednim aktivnostima doprinosi društvenom razvoju i podstiče svoje zaposlene i članove Izvršnog i Nadzornog odbora da aktivno učestvuju u društvenom životu, pri čemu učešće u društvenim aktivnostima, sa ili bez naknade, na osnovu izbora ili imenovanja nije u suprotnosti sa pravilima o zabrani sukoba interesa. Društvo obezbeđuje pravovremeno, redovno i pouzdano obaveštavanje javnosti o svom poslovanju, uz ograničenje pravom na zaštitu poverljivosti određenih podataka. Razvija i neguje korektne odnose i saradnju sa medijima, državnim organima, profesionalnim udruženjima i predstavnicima korisnika usluga kao sastavni deo svoje poslovne strategije.

Svi izveštaji i drugi pisani dokumenti – bilo interni ili namenjeni javnosti – moraju biti tačni, potpuni i istiniti. Ovo se posebno odnosi na finansijske izveštaje i druge izveštaje o razvoju poslovanja i finansijskom položaju Društva kao i njegovih povezanih društava.

Društvo sarađuje sa nadležnim organima i preduzima mere kako bi se utvrdilo da li su zaposleni ili članova njegovih organa učinili povredu zakona.

Zaposleni od koga se zahteva da svedoči u postupku koji se odnosi na poslovnu aktivnost Društva, dužan je da o tome odmah obavesti pretpostavljenog, osim ako se ne radi o licu koje je ovlašćeno da zastupa Društvo pred nadležnim organima.

Zaposleni ili član organa Društva ne sme da:

 1. Ošteti ili uništi dokumente za koje zna ili očekuje da će biti zatraženi od nadležnih organa;
 2. Izmeni tekst zapisnika ili drugih dokumenata;
 3. Da neistinitu izjavu pred sudom;
 4. Vrši pritisak na druge u cilju prikrivanja ili davanja netačnih podataka koji mogu biti od značaja za dalji tok postupka.

Cilj je jasna, transparentna i objektivna komunikacija sa javnošću i državnim organima.

ODGOVORNO UPRAVLJANJE IMOVINOM

Imovina Društva uključuje materijalnu i nematerijalnu imovinu, informacije, znanje i ideje zaposlenih. Očuvanje i uvećavanje imovine Društva je od odlučujućeg značaja za obezbeđenje urednog izvršavanja preuzetih obaveza i kvaliteta poslovanja.

Zaposleni u Društvu i članovi njihovih organa odgovorni su za očuvanje, uvećavanje i racionalno korišćenje imovine Društva. Protiv zaposlenog ili člana organa Društva koji namerno ili iz grube nepažnje nanese štetu imovini Društva pokrenuće se odgovarajući postupak.

Zaposleni i član organa Društva odgovoran je za očuvanje i racionalno korišćenje stvari koje čine imovinu Društva, a koje su im poverene za obavljanje posla. Lice koje prilikom vršenja radnih dužnosti koristi novac Društva ili novac koji će mu biti naknađen mora o tome da podnese odgovarajuću dokumentaciju.

DONACIJE I SPONZORSTVA

Društvo donosi donacije i sponzorske ugovore samo u skladu sa svojom misijom, vizijom i vrednostima. Društvo ne finansira političke partije, organizacije koje podržavaju rasnu, seksualnu, versku i/ili druge oblike diskriminacije, niti projekte koji su uvredljivi i etički ili moralno nepoželjni.

Donacije su posebno namenjene zdravlju i prevenciji zdravlja, humanitarnoj pomoći i socijalnoj zaštiti (za socijalno ugrožene grupe i pojedince), uključujući preventivno delovanje, ekologiju, razvoj nauke, i obrazovanje.

Sve donacije su u skladu sa zakonom, sa preciziranom namenom, a iznosi proporcionalni ekonomskoj svrsi sponzorstva.

POŠTOVANJE KODEKSA

Svi zaposleni moraju postupati u skladu sa ovim Kodeksom. Neposredno nadređeni moraju osigurati da su zaposleni upoznati sa Kodeksom i njegovim sadržajem i da postupaju u skladu sa principima i pravilima navedenim u Kodeksu. Ako zaposleni sumnjaju u primenu Kodeksa, trebalo bi da se konsultuju sa svojim neposrednim pretpostavljenim ili Licem ovlašćenim za usklađenosti poslovanja.

Zaposleni koji saznaju za materijalna kršenja ovog Kodeksa ili drugih obavezujućih pravila, dužni su da ih prijave Licu ovlašćenom za usklađenost poslovanja. Svrha prijave je da omogući Društvu da reaguje na nepravilnosti i blagovremeno ih otkloni. Svaka prijava nepravilnosti biće tretirana sa najvišim stepenom poverljivosti. Društvo se izričito obavezuje da će štititi poverljivost i vitalne interese svakog zaposlenog koji u dobroj nameri prijavi nepravilnosti.

Zaposleni takođe mogu da prijave Licu ovlašćenom za usklađenosti poslovanja blo koje ponašanje, poslovanje ili transakciju koji mogu naštetiti reputaciji ili dovesti do bilo kog drugog operativnog rizika za Društvo.

Ako se prijavi nepravilnost, Lice ovlašćeno za usklađenost poslovanja će pregledati i istražiti navodnu nepravilnost. Društvo će preduzeti odgovarajuće mere protiv svakog lica koje prekrši Kodeks, u zavisnosti od ozbiljnosti kršenja.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a objavljivanje se vrši na oglasnoj tabli Društva na dan usvajanja a primenjuje se od  10.11.2023. godine godine.

Stupanjem na snagu ovog Etičkog kodeksa, prestaje da važi Etički kodeks ,, Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. Beograd, del. br. 10-2197/2 od dana  od 30. 09.2019. godine.

1.2. ETIČKI KODEKS U „SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE” a.d.o. BEOGRAD

UVOD

Zadovoljstvo klijenata i odnos sa njima su osnov strateškog plana Društva i poslovnih odluka koje se donose u skladu sa ovim planom.  Kroz slogan “Među dobrim ljudima” i „Nikad sami“ ističe se sve čvršća saradnja i ono što je još važnije, a to je orjentacija Društva, koja je usmerena na klijenta, što predstavlja osnovnu vrednost i ključnu prednost Društva.

Društvo se trudi da postane prepoznati pružalac usluga osiguranja na tržištu, da stvori klimu poverenja i lojalnosti među zainteresovanim stranama, da bude prepoznato kao Društvo koje komunicira pošteno i transparentno, da ispuni očekivanja akcionara, da postigne adekvatnu stopu prinosa kapitala, da podigne svest o vrednostima organizacije i da ih integriše u osnovne poslovne politike i ponašanja zaposlenih.

Osnovna ideja koja leži iza osiguranja je obezbeđivanje ekonomske sigurnosti kroz povezivanje finansijskih rizika, zbog čega je industrija osiguranja usko povezana sa širim privrednim okruženjem. U okviru ovakvog sistema, Društvo je odgovorno za podržavanje aktivnosti koje doprinose poboljšanju društvenog okruženja.

Održivi razvoj je oblast kojoj je Društvo sve više posvećeno. Posebna pažnja je posvećena razmeni znanja, stalnim obukama zaposlenih i spoljnim zainteresovanim stranama kao i iskoršćavanje sinergije između kompanija članica Sava Osiguravajuće Grupe (dalje: Grupa) kojoj Društvo pripada. Pokazana društvena odgovornost odražava vrednosti na koje Grupa namerava da se još više fokusira u budućnosti.

Etički kodeks (dalje: Kodeks) odražava i primenjuje, principe koji regulišu ponašanje zaposlenih u Društvu.

Kodeks se odnosi na sve zaposlene, a posebno je važan za rukovodioce koji svojim ponašanjem predstavljaju primer svim ostalim zaposlenima. Odgovorna lica u različitim organizacionim jedinicama, koja zaključuju ugovore sa spoljnim saradnicima[1] osiguravaju da su oni upoznati sa osnovnim principima i pravilima ponašanja u Društvu a u skladu sa ovim Kodeksom i obavezuju se na principe i pravila koja su u njemu navedena.

Ovaj Kodeks se primenjuje uz svo poštovanje zakonske regulative, internih propisa i procedura Društva kao i uz uravnoteženo razmatranje interesa svih zainteresovanih strana.

OPŠTI PRINCIPI

Opšti principi Etičkog kodeksa predstavljaju osnovne vrednosti Društva, koje su obavezujuće za sve zaposlene, a uključuju:

a. Usklađenost poslovanja

Usklađenost poslovanja sa zakonom, zakonita i poštena praksa, transparentan nadzor donošenja odluka i komunikacije od strane zaposlenih i rukovodstva, na kojima Društvo gradi svoj integritet, od ključnog su značaja za očuvanje ugleda Društva.

Osnovni princip je pošteno, etično postupanje u skladu sa zakonskom regulativom, internim aktima Društva, aktima i smernicama nadzornih organa i u skladu sa međunarodnim profesionalnim standardima.

Društvo ima uspostavljen sistem za obezbeđivanje usklađenosti poslovanja, koji štiti prava i legitimne interese svih zainteresovanih strana, pomaže u održavanju njihovog poverenja i sprovodi u praksi osnovne vrednosti Društva.

b. Zaštita reputacije

Svaki zaposleni je dužan da zaštiti interese i dobro ime Društva. Povreda Kodeksa može predstavljati i povredu iz radno-pravnog odnosa, a u težim slučajevima i povredu krivičnog zakonodavstva sa svim posledicama.

Štetu nanetu interesima i ugledu Društva ili interesima njegovih poslovnih partnera, zaposleni mogu prijaviti ili svom direktnom pretpostavljenom ili Licu ovlašćenom za usklađenost poslovanja u Društvu.

Prijavljenim povredama Kodeksa će se baviti Lice ovlašćeno za usklađenost poslovanja u Društvu a u skladu sa važećim zakonima i internim aktima Društva.

c. Poštovanje integriteta i dostojanstva pojedinaca

Obezbeđivanje nepovredivosti i zaštite ličnog dostojanstva zaposlenih u Društvu i drugih uključenih u njegov rad i poslovne procese, jedan je od ključnih prioriteta Društva, koje nastoji da obezbedi i održava bezbedno radno mesto u kome niko nije izložen zlostavljanju i seksualnom uznemiravanju, diskriminaciji i maltretiranju.

Svaki zaposleni ima pravo na jednak tretman, dostojanstvo i lični integritet.

Svi zaposleni i saradnici Društva, odgovorni su za obezbeđivanje bezbednog radnog okruženja od zlostavljanja, seksualnog i svakog drugog uznemiravanja, diskriminacije i maltretiranja na radnom mestu, kao i za poštovanje dostojanstva i integriteta svih zaposlenih, spoljnih saradnika, poslovnih partnera i trećih lica.

Nepovredivost i zaštita ličnog dostojanstva pojedinaca, garantuju se mehanizmima i merama kojima se obezbeđuje direktan, transparentan, brz i unapred definisan postupak za otkrivanje i sankcionisanje nepoželjnog ponašanja, samostalno donošenje odluka, profesionalizam, samostalnost i nezavisnost Arbitražnog odbora kao tela koje deluje unutar Grupe, koji je samostalan organ, koji je u svom radu nezavisan od organa uprave Društva ili Grupe, koji na nezavisan, transparentan i profesionalan način vrši ovlašćenja i poslove utvrđene Procedurom o postupanju u slučaju povreda prava na nepovredivost i dostojanstvo ličnosti u ,, Sava životno osiguranje“ a.d.o. Beograd i strogo zaštićeno načelo poverljivosti podnosilaca prijava i prekršilaca.

d. Zaštita poslovne tajne i drugih poverljivih informacija

Društvo je posvećeno zaštiti poverljivih informacija, bez obzira da li se odnose na zaposlene, klijente ili poslovne partnere.

Zaposleni u Drušvu, članovi Izvršnog i Nadzornog odbora Društva i sva druga lica koja na osnovu ugovora obavljaju neku delatnost u ime i za račun Društva, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu do koje su došli u vršenju posla.

Poslovnom tajnom smatra se svaka informacija ili podatak čije bi neovlašćeno otkrivanje trećim licima moglo naneti štetu interesima Društva ili bi moglo koristiti konkurentima.

Ne smatra se poslovnom tajnom informacija ili podatak koji su otkriveni u postupku pred nadležnim organom.

Ne smatra se odavanjem poslovne tajne niti poverljivih podataka Društva saopštavanje informacija čije je objavljivanje obavezno na osnovu zakona, odnosno koje su u vezi sa povredom zakona, povredom dobre poslovne prakse ili principa poslovnog morala.

Poverljive informacije obuhvataju saznanja koja se odnose, ali nisu ograničena na:

 1. Pregovore, ugovore sa poslovnim partnerima, klijentima i drugim licima kao i na poslovne planove Društva koji nisu poznati javnosti;
 2. Druge poslovne transakcije koje su u toku ili predstoje, naročito ako se odnose na statusne promene i promene vlasničke strukture;
 3. Istraživanja i dalji razvoj Društva, patente i inovacije;
 4. Podatke o poslovnim partnerima, klijentima i zaposlenima;
 5. Tehnologiju koji koristi Društvo;
 6. Know-how;
 7. Neobjavljene informacije o proizvodima i uslugama;
 8. Neobjavljene finansijske i računovodstvene informacije;
 9. Druge informacije čije objavljivanje može uticati na cenu akcija Društva.

Zaposleni su dužni da čuvaju poverljivost informacija i nakon prestanka radnog odnosa.

e. Etično i pošteno poslovanje

Društvo je posvećeno transparentnom i poštenom poslovanju sa klijentima i poslovnim partnerima.

Postupanje sa klijentima je važan deo poslovanja Društva i u tom pogledu postoji posebna posvećenost transparentnom, neposrednom i neobmanjujućem poslovanju i poštovanju svih propisa koji regulišu zaštitu potrošača.

f. Usklađenost sa tržišnim pravilima

Društvo posluje sa svešću, da njegov rast i razvoj njegovog poslovanja zavise od slobodne konkurencije i usklađenosti sa drugim tržišnim pravilima.

g. Profesionalnost i briga za zaposlene

Poslovanje Društva je zasnovano na poverenju njegovih klijenata i poslovnih partnera. Lični razvoj svakog zaposlenog je preduslov za razvoj i postizanje ciljeva kako na nivou pojedinca, tako i na nivou Društva i Grupe, jer se stvara radno okruženje koje podstiče lični i profesionalni razvoj.

Društvo prepoznaje važnost međugeneracijske saradnje i dodatnu vrednost radnog okruženja koje podstiče mlade talente i iskusne zaposlene da rade zajedno.

Cilj Društva je da obezbedi da se zaposleni osećaju bezbedno na svom radnom mestu kao i van njega, zbog čega je zdravlje i bezbednost na radu postavljeno kao prioritet Društva i Grupe.

h. Jedinstveno informisanje svih akcionara

Akcionari su važni činioci Društva, koje sa njima održava transparentan i profesionalan odnos, poštujući princip jednakog tretmana i javnog informisanja.

Kao deo Grupe  koja se kotira na Ljubljanskoj berzi, poštujemo princip jednakog tretmana i javnog informisanja. U našim komunikacijama pratimo preporuke za jedinstveno informisanje svih akcionara, a putem javnih oglasa omogućavamo istovremeno i transparentno davanje informacija u skladu sa finansijskim kalendarom. Na taj način gradimo poverenje među našim akcionarima i drugim potencijalnim investitorima u Grupi i njen udeo u POSR-u.

Ključne informacije se objavljuju u skladu sa finansijskim kalendarom na sajtu Grupe i putem SEOnet sistema Ljubljanske berze.

i. Transparentnost i integritet informacija

Sve informacije objavljene ili na neki drugi način učinjene dostupnim od strane Društva, moraju biti istinite, neobmanjujuće, transparentne i sveobuhvatne, omogućavajući primaocima informacija da donesu odgovarajuće odluke u vezi sa njihovim odnosima sa Društvom.

j. Izbegavanje sukoba interesa

Svaki stvarni ili potencijalni sukob interesa[2] i okolnosti koje dovode do pojave sukoba interesa, treba izbegavati. Zaposleni moraju odmah obavestiti nadređeno odgovorno lice o svakom postojećem ili potencijalnom sukobu interesa i okolnostima koje dovode do pojave sukoba interesa, isključiti se iz daljeg rada, uticaja ili odlučivanja po tom pitanju i pridržavati se internih akata Društva.

Kada se privatno bave društvenim, političkim i drugim javnim aktivnostima, kao i aktivnostima od interesa, zaposleni i druga lica koja nastupaju u ime Društva, moraju uvek jasno da kažu da deluju za svoj račun i da njihovi postupci i mišljenja odražavaju njihove sopstvene stavove, koji ne moraju nužno biti isti kao stavovi Društva.

k. Fokus na održivost

Ovaj Kodeks gradi moderno i digitalizovano osiguravajuće društvo koje je društveno odgovorno, usmereno na klijenta i orijentisano na održivi razvoj.

Cilj je stvaranje dugoročne korporativne društvene odgovornosti, kroz kontinuirani dijalog sa zainteresovanim stranama, podržavajući globalne ciljeve održivosti, sa posebnim fokusom na klimatske promene, zdravlje i dobrobit zaposlenih, klijenata, poslovnih partnera i šire zajednice.

l. Poštovanje ljudskih prava

Društvo dosledno poštuje i štiti međunarodno priznata ljudska prava i osnovne slobode. Svi poslovni partneri Društva su dužni da učine isto.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I PODATAKA O LIČNOSTI

Posebna pažnja posvećujena je zaštiti privatnosti podataka o ličnosti, uz postojanje svesti o riziku koje za pojedince i društvo predstavljaju digitalno okruženje, savremene tehnologije, posebno veštačka inteligencija ili mašinsko učenje i velika skladišta podataka. U svim aktivnostima i na svim nivoima poslovanja, Društvo brine o privatnosti i podatke o ličnosti obrađuje oprezno i odgovorno.

Društvo obezbeđuje jedinstven nivo zaštite privatnosti podataka o ličnosti zaposlenih, klijenata i drugih lica na koja se podaci o ličnosti odnose.

U svom radu svi zaposleni u Društvu poštuju principe privatnosti i zaštite podataka o ličnosti, koji pored opštih principa zaštite podataka o ličnosti (zakonitost, poštenje i transparentnost, ograničenje u odnosu na svrhu, minimizacija podataka, tačnost, ograničenje čuvanja, integritet i poverljivost, odgovornost za postupanje) takođe obuhvataju posebno principe interne i eksterne transparentnosti operacija obrade, kao i društveno odgovorno upravljanje podacima o ličnosti.

Društvo imenuje Lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti, obično iz redova svojih zaposlenih koji je nezavistan u svom radu i koji direktno podnosi izveštaje Izvršnom odboru Društva i na odgovarajući i blagovremen način je uključen u sva pitanja koja se odnose na zaštitu podataka o ličnosti. Njegova ovlašćenja u odnosu na zaposlene, uglavnom obuhvataju podizanje svesti, savetovanje i praćenje, uključujući i delegiranje zadataka. Zaposleni sarađuju sa Licem ovlašćenim za zaštitu podataka o ličnosti i daju mu informacije neophodne za vršenje datih ovlašćenja.

INTEGRITET I PREVENCIJA KORUPCIJE

Nuđenje i prihvatanje poklona i drugih pogodnosti (zabrana podmićivanja)

Zaposleni, član organa upravljanja ili član njegove porodice ne smeju davati nikome, neovlašćene poklone ili druge pogodnosti u vezi sa obavljanjem svojih radnih obaveza.

Pokloni i druge pogodnosti namenjene poslovnim partnerima, moraju biti u granicama dozvoljenog i primerenog i ne smeju se nuditi ili davati sa namerom da utiču na poslovne odluke.

Zaposleni, član organa upravljanja ili član njegove porodice ne sme nuditi, davati, stavljati u izgled, obećavati ili prihvatiti novac, stvar, pravo, uslugu, poklon veće vrednosti ili mogućnost uticaja od drugog lica koje je u poslovnom odnosu sa Društvom.

Poklonom veće vrednosti smatra se novac, stvar, pravo ili usluga, kao i svaka druga korist dobijena ili izvršena bez plaćanja odgovarajuće novčane naknade, uz naknadu po znatno nižoj ceni od tržišne ili bez odgovarajuće protivčinidbe, a čija vrednost prelazi jednu polovinu iznosa prosečne mesečne neto zarade u Republici Srbiji.

Dozvoljeno je prihvatanje i davanje poklona manje vrednosti, osim ako prihvatanje takvog poklona ne predstavlje uslov za zaključenje posla ili dovodi poklonodavca u povoljniji položaj u odnosu na konkurente.

Prihvatanje poziva na ručak ili kog sličnog poziva koji je deo opšteprihvaćene poslovne prakse i za koji se smatra da ne može uticati na donošenje odluke, dozvoljeno je kao izraz ispoljavanja učtivosti prema poslovnim partnerima.

Svi drugi pokloni se moraju ljubazno odbiti. Ako strana koja nudi poklon insistira na njemu, zaposleni mora bez odlaganja o takvom poklonu obavestiti Lice ovlašćeno za kontrolu usklađenosti poslovanja, i predati poklon Društvu.

Društvo i svi njegovi zaposleni treba da odbiju svako obećanje ili ponudu pogodnosti koja je u suprotnosti sa pozitivnim propisima, internim aktima ili etičkim principima.

Bavljenje sporednim delatnostima

Zaposlenima je zabranjeno da van radnog odnosa koji su zasnovali sa Društvom, obavljaju delatnost koja bi mogla biti od uticaja na njihovo nepristrasno obavljanje radnih dužnosti u Društvu.

INSAJDERSKE INFORMACIJE

U smislu Kodeksa, insajderske informacije su informacije koje su po svojoj prirodi precizne, a nisu stavljene na raspolaganje javnosti i koje se neposredno ili posredno, odnose na Društvo ili sa njim povezana društva, i koje bi, ako se učine javno dostupnim, najverovatnije imale značajan uticaj na cenu akcija Društva ili drugih članica Grupe.

Da bi se smatrale insajderskim informacijama, informacije ne moraju biti potpune, ali moraju biti jasno razgraničene od glasina, pretpostavki i spekulacija. Po pravilu, takve informacije biće od značaja za sve oblike finansijskih instrumenta koje je izdalo Društvo i sa njim povezana lica.

U Društvu, a samim tim i Grupi svako kršenje pravila i postupaka za postupanje sa insajderskim informacijama može dovesti do lične odgovornosti njihovih počinilaca za štetu prema Društvu i svim drugim licima, kao i do sprovođenja internih mera koje, u zavisnosti od ozbiljnosti kršenje, mogu dovesti do disciplinskih i drgih sankcija.

U slučaju sumnje da li su informacije insajderske informacije, zaposleni treba da se konsultuju sa Licem ovlašćenim za usklađenost poslovanja.

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Društvo je posvećeno najvišim standardima u borbi protiv pranja novca, finansiranja terorizma i drugih aktivnosti koje podržavaju ovakva krivična dela. Pranje novca je konverzija ili prenos imovine stečene izvršenjem krivičnog dela, prikrivanje ili netačno prikazivanje prave prirode, porekla, mesta nalaženja, kretanja, raspolaganja, vlasništva ili prava u vezi sa imovinom koja je stečena izvršenjem krivičnog dela, kao i sticanje, držanje ili korišćenje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela, nezavisno od toga da li su ove aktivnosti izvršene u Republici Srbiji ili van njenih granica. Finansiranjem terorizma smatra se obezbeđivanje ili prikupljanje imovine ili pokušaj njenog obezbeđivanja ili prikupljanja, u nameri da se koristi, ili sa znanjem da može biti korišćena, u celosti ili delimično, za izvršenje terorističkog akta, od strane teroriste ili od strane terorističkih organizacija. Pod finansiranjem terorizma smatra se  i podstrekavanje i pomaganje u obezbeđivanju i prikupljanju imovine, bez obzira da li je teroristički akt izvršen i da li je imovina korišćena za izvršenje terorističkog akata.

U skladu sa zakonodavstvom i internim pravilima i procedurama Društva, sprovode se neophodne mere za savesno identifikovanje i proveru integriteta klijenata i poslovnih partnera. Društvo posluje isključivo sa onima koji poštuju pravila i koriste sredstva iz legitimnih izvora.

Svi zaposleni moraju osigurati da Društvo ne bude zloupotrebljeno za pranje novca i druge nezakonite svrhe. Neophodno je da se pribavi dovoljno informacija o klijentu ili poslovnom partneru, njihovom poslovnom okruženju i svrsi posla ili transakcije pre nego što se posao ili transakcija preduzmu.

Ako postoji osnov za sumnju na pranje novca i finansiranje terorizma, zaposleni mora da obavesti ovlašćeno Lice za sprečavanje pranja novca u Društvu, koje potom obaveštava o tome Izvršni odbor i nadležni državni  organ.

SLOBODNA I PRAVIČNA KONKURENCIJA

U svom poslovanju Društvo se striktno  pridržava važećeg zakonodavstva koje reguliše zaštitu slobode konkurencije, jer je potpuno poštovanje propisa o zabrani narušavanja slobodne konkurencije, ne samo obaveza već i sastavni deo korporativne kulture Društva i Grupe.

Konkurencija je najbolji podsticaj za povećanje efikasnosti, inovacija i novih mogućnosti za klijente, te se mora zasnivati na kvalitetnim proizvodima i uslugama i poštenoj poslovnoj praksi, tako da se Društvo ne upušta u obmanjujuće oglašavanje ili drugu neprikladnu komunikaciju.

Društvo ne koristi nekorektne oblike konkurentske utakmice, prikuplja informacije o konkurentima u skladu sa zakonom, poslovnom etikom i uobičajenim sredstvima, te primenjuje samo dozvoljene reklamne prakse kada plasira usluge ili proizvode; ne ugrožava niti vređa ugled drugog privrednog subjekta objavljivanjem netačnih podataka o njemu; ne podražava proizvode i usluge drugog privrednog subjekta kojim stvara ili bi mogao stvoriti zabunu na tržištu u pogledu kvaliteta, cene ili tržišne vrednosti usluga ako bi na taj način bila naneta šteta ugledu ili poslovanju drugog privrednog subjekta; ne poziva, obavezuje ili na drugi način od drugih učesnika na tržištu traži da ne zaključe ili ne izvrše ugovor sa određenim privrednim subjektom ili grupom subjekata bez opravdanog razloga; ne zloupotrebljava ekonomsku nadmoć u odnosu na druge privredne subjekte; ne zaključuje monopolske sporazume; ne preduzima radnje zloupotrebe monopolskog položaja; ne preduzima radnje koje su u suprotnosti sa propisima o zabrani nelojalne konkurencije; ne preduzima radnje kojima stiče neosnovanu imovinsku korist; svojim aktima i poslovanjem ne ograničava razmenu roba i usluga i slobodno istupanje na tržištu.

ODNOS PREMA KLIJENTIMA

Društvo je posvećeno da svojim klijentima pruži najbolji mogući savet i sve informacije neophodne za donošenje odluke u njihovom najboljem interesu. Pri oglašavanju i promociji svojih proizvoda i usluga u tržišnom komuniciranju Društvo poštuje Zakon o oglašavanju. Ne pribegava direktnom oglašavanju ličnom obraćanju kada lice jasno izrazi volju da mu se poruke više ne upućuju. Pruža kvalitetnu, jasnu i verodostojnu informaciju potencijalnim korisnicima svojih proizvoda i usluga. Sačinjava precizne, jasne i istinite ponude proizvoda i usluga u odnosu na cenu i kvalitet pružanja usluga. U propisanim rokovima odgovara na prigovore i žalbe sa jasnim obrazloženjem. Kod zaključivanja ugovora na daljinu, Društvo obezbeđuje sigurnost transakcije u skladu sa zakonskom regulativom i štiti podatke o klijentima i poslovnim odnosima sa njima koji imaju karakter poverljivih podataka, te ne mogu biti saopšteni trećim licima bez saglasnosti klijenata, izuzev nadležnim državnim organima na osnovu naloga.

ODNOSI PREMA POSLOVNIM PARTNERIMA I DOBAVLJAČIMA

Društvo postupa u skladu sa poslovnom etikom i uvažava svoje poslovne partnere i dobavljače, te razvija kvalitetnu saradnju sa njima kroz uredno ispunjavanje ugovornih obaveza. Društvo ne koristi materijalnu i nematerijalnu imovinu svojih poslovnih partnera i dobavljača koja je predmet ugovora bez prethodnog sporazuma ili plaćanja odgovarajuće naknade, što uključuje poštovanje stvarnih prava i intelektulne svojine, poverljivih informacija, ugleda i mreže njihovih kontakata.

ODNOSI SA JAVNOŠĆU I DRŽAVNIM ORGANIMA

Društvo nastoji da svojim privrednim aktivnostima doprinosi društvenom razvoju i podstiče svoje zaposlene i članove Izvršnog i Nadzornog odbora da aktivno učestvuju u društvenom životu, pri čemu učešće u društvenim aktivnostima, sa ili bez naknade, na osnovu izbora ili imenovanja nije u suprotnosti sa pravilima o zabrani sukoba interesa. Društvo obezbeđuje pravovremeno, redovno i pouzdano obaveštavanje javnosti o svom poslovanju, uz ograničenje pravom na zaštitu poverljivosti određenih podataka. Razvija i neguje korektne odnose i saradnju sa medijima, državnim organima, profesionalnim udruženjima i predstavnicima korisnika usluga kao sastavni deo svoje poslovne strategije.

Svi izveštaji i drugi pisani dokumenti – bilo interni ili namenjeni javnosti – moraju biti tačni, potpuni i istiniti. Ovo se posebno odnosi na finansijske izveštaje i druge izveštaje o razvoju poslovanja i finansijskom položaju Društva kao i njegovih povezanih društava.

Društvo sarađuje sa nadležnim organima i preduzima mere kako bi se utvrdilo da li su zaposleni ili članova njegovih organa učinili povredu zakona.

Zaposleni od koga se zahteva da svedoči u postupku koji se odnosi na poslovnu aktivnost Društva, dužan je da o tome odmah obavesti pretpostavljenog, osim ako se ne radi o licu koje je ovlašćeno da zastupa Društvo pred nadležnim organima.

Zaposleni ili član organa Društva ne sme da:

 1. Ošteti ili uništi dokumente za koje zna ili očekuje da će biti zatraženi od nadležnih organa;
 2. Izmeni tekst zapisnika ili drugih dokumenata;
 3. Da neistinitu izjavu pred sudom;
 4. Vrši pritisak na druge u cilju prikrivanja ili davanja netačnih podataka koji mogu biti od značaja za dalji tok postupka.

Cilj je jasna, transparentna i objektivna komunikacija sa javnošću i državnim organima.

ODGOVORNO UPRAVLJANJE IMOVINOM

Imovina Društva uključuje materijalnu i nematerijalnu imovinu, informacije, znanje i ideje zaposlenih. Očuvanje i uvećavanje imovine Društva je od odlučujućeg značaja za obezbeđenje urednog izvršavanja preuzetih obaveza i kvaliteta poslovanja.

Zaposleni u Društvu i članovi njihovih organa odgovorni su za očuvanje, uvećavanje i racionalno korišćenje imovine Društva. Protiv zaposlenog ili člana organa Društva koji namerno ili iz grube nepažnje nanese štetu imovini Društva pokrenuće se odgovarajući postupak.

Zaposleni i član organa Društva odgovoran je za očuvanje i racionalno korišćenje stvari koje čine imovinu Društva, a koje su im poverene za obavljanje posla. Lice koje prilikom vršenja radnih dužnosti koristi novac Društva ili novac koji će mu biti naknađen mora o tome da podnese odgovarajuću dokumentaciju.

DONACIJE I SPONZORSTVA

Društvo donosi donacije i sponzorske ugovore samo u skladu sa svojom misijom, vizijom i vrednostima. Društvo ne finansira političke partije, organizacije koje podržavaju rasnu, seksualnu, versku i/ili druge oblike diskriminacije, niti projekte koji su uvredljivi i etički ili moralno nepoželjni.

Donacije su posebno namenjene zdravlju i prevenciji zdravlja, humanitarnoj pomoći i socijalnoj zaštiti (za socijalno ugrožene grupe i pojedince), uključujući preventivno delovanje, ekologiju, razvoj nauke, i obrazovanje.

Sve donacije su u skladu sa zakonom, sa preciziranom namenom, a iznosi proporcionalni ekonomskoj svrsi sponzorstva.

POŠTOVANJE KODEKSA

Svi zaposleni moraju postupati u skladu sa ovim Kodeksom. Neposredno nadređeni moraju osigurati da su zaposleni upoznati sa Kodeksom i njegovim sadržajem i da postupaju u skladu sa principima i pravilima navedenim u Kodeksu. Ako zaposleni sumnjaju u primenu Kodeksa, trebalo bi da se konsultuju sa svojim neposrednim pretpostavljenim ili Licem ovlašćenim za usklađenosti poslovanja.

Zaposleni koji saznaju za materijalna kršenja ovog Kodeksa ili drugih obavezujućih pravila, dužni su da ih prijave Licu ovlašćenom za usklađenost poslovanja. Svrha prijave je da omogući Društvu da reaguje na nepravilnosti i blagovremeno ih otkloni. Svaka prijava nepravilnosti biće tretirana sa najvišim stepenom poverljivosti. Društvo se izričito obavezuje da će štititi poverljivost i vitalne interese svakog zaposlenog koji u dobroj nameri prijavi nepravilnosti.

Zaposleni takođe mogu da prijave Licu ovlašćenom za usklađenosti poslovanja blo koje ponašanje, poslovanje ili transakciju koji mogu naštetiti reputaciji ili dovesti do bilo kog drugog operativnog rizika za Društvo.

Ako se prijavi nepravilnost, Lice ovlašćeno za usklađenost poslovanja će pregledati i istražiti navodnu nepravilnost. Društvo će preduzeti odgovarajuće mere protiv svakog lica koje prekrši Kodeks, u zavisnosti od ozbiljnosti kršenja.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a objavljivanje se vrši na oglasnoj tabli Društva na dan usvajanja a primenjuje se od  10.11.2023. godine godine.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}