Osnovni podaci Društva

Naziv:

 

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd

Sedište:

 

Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, Srbija

Matični broj:

 

17407813

PIB:   100002516

Vrsta delatnosti:

 

obavljanje poslova neživotnih osiguranja

Akcionar:   

 

Sava Re, d.d., Ljubljana: 100 %