Dobijanjem Sertifikata Reg. br. Q-1549 potvrđeno je da je SAVA OSIGURANJE uspostavilo i da primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom koji je u saglasnosti sa standardom za sisteme menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008.

Dobijanje sertifikata kao zvanične potvrde da je kompanija primenila standard na svoje poslovanje, znači da je uvela dokumentovane i obavezujuće procedure rada i precizne obaveze i odgovornosti zaposlenih.

Sertifikat - Reg. br. Q-1549

Cericifate - SRPS ISO 9001:2008.