Uslovi osiguranja u PDF formatu, u nastavku, važeći su kod Osiguravača »Sava neživotno osiguranje« a.d.o. Beograd i nakon promene poslovnog imena i primenjuju se saglasno odredbama Statuta Osiguravača.

 

OSIGURANJE LICA OD POSLEDICA NEZGODE

Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja

Opšti uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu (za dopunska osiguranja: Posebni uslovi za Paket putnih osiguranja)

Opšti uslovi za osiguranje hirurških intervencija (operacija)

Opšti uslovi za osiguranje težih bolesti

Posebni uslovi za osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja 

Posebni uslovi za osiguranje dece od posledica nesrećnog slučaja 

Posebni uslovi za kolektivno osiguranje zaposlenih lica 

Posebni uslovi za obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja

 

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

Opšti uslovi za obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima – autoodgovornost

Opšti uslovi za osiguranje vozača odnosno korisnika motornih vozila od posledica saobraćajne nezgode - AO plus

Opsti uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila – auto kasko

Posebni uslovi za osiguranje vozača, putnika i radnika od posledica nesrećnog slučaja za vreme upravljanja i vožnje motornim i drugim vozilima

Posebni uslovi za osiguranje pomoći na putu

 

 OSIGURANJE IMOVINE

Opšti uslovi za osiguranje imovine

Dopunski uslovi osiguranje zaliha na ugovorenu vrednost-na flotantnoj osnovi

Dopunski uslovi za osiguranje građevinskih objekata postrojenja i opreme na ugovorenu vrednost

Posebni uslovi za kombinovani paket osiguranja stambenih objekata i stvari domaćinstva

Posebni uslovi za kombinovano osiguranje elektronskih računara procesora i sličnih uređaja

Posebni uslovi za osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti

Posebni uslovi od provalne krađe i nekih drugih opasnosti

Posebni uslovi za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

Posebni uslovi za osiguranje pokretne tehnike

Posebni uslovi za osiguranje zaliha u hladnjačama

Posebni uslovi za osiguranje stakla od loma

Posebni uslovi za osiguranje zaliha u rashladnim uređajima

Posebni uslovi za osiguranje objekata u montaži

Posebni uslovi za osiguranje od opasnosti prekida rada usled požara i nekih drugih opasnosti 

Klauzula za osiguranje imovine od opasnosti zemljotresa

 

OSTALA OSIGURANJA

Opšti uslovi osiguranje robe u kopnenom prevozu

Opšti uslovi za osiguranje robe u prevozu

Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti

Opšti uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti

Opšti uslovi za osiguranju od-odgovornosti prevoznika u drumskom saobraćaju

Opšti uslovi za osiguranje pošiljaka po generalnim polisama

 

 USLOVI OSIGURANJA ZA WEBSHOP Putnog zdravstvenog osiguranja

Opšti uslovi korišćenja web strane i online kupovine

Obaveštenje o predugovornim informacijama za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, zaključenog putem Web shop-a

Opšti uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu

Posebni uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu zaključeno putem webshop-a

 

USLOVI OSIGURANJA ZA WEBSHOP Putnog zdravstvenog osiguranja 

sa Paketom putnih osiguranja

Opšti uslovi korišćenja web strane i online kupovine

Obaveštenje o predugovornim informacijama za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu sa paketom putnih osiguranja, zaključenog putem webshop-a

Opšti uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu

Posebni uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu zaključeno putem webshop-a

Posebni uslovi za paket putnih osiguranja zaključeno putem webshop-a

Opšti uslovi za osiguranje imovine