Uslovi osiguranja u PDF formatu, u nastavku, važeći su kod Osiguravača »Sava neživotno osiguranje« a.d.o. Beograd i nakon promene poslovnog imena i primenjuju se saglasno odredbama Statuta Osiguravača.

 

OSIGURANJE LICA OD POSLEDICA NEZGODE

Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu (za dopunska osiguranja: Posebni uslovi za Paket putnih osiguranja) - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranje hirurških intervencija (operacija) - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranje težih bolesti - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje dece od posledica nesrećnog slučaja - 11/2020

Posebni uslovi za kolektivno osiguranje zaposlenih lica - 11/2020

Posebni uslovi za obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja - 11/2020

 

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

Opšti uslovi za obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima – autoodgovornost - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranje vozača odnosno korisnika motornih vozila od posledica saobraćajne nezgode - AO plus - 11/2020

Opsti uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila – auto kasko - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje vozača, putnika i radnika od posledica nesrećnog slučaja za vreme upravljanja i vožnje motornim i drugim vozilima - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje pomoći na putu - 11/2020

 

 OSIGURANJE IMOVINE

Opšti za uslovi za osiguranje imovine - 11/2020

Dopunski uslovi osiguranje zaliha na ugovorenu vrednost-na flotantnoj osnovi - 11/2020

Dopunski uslovi za osiguranje građevinskih objekata postrojenja i opreme na ugovorenu vrednost - 11/2020

Posebni uslovi za kombinovani paket osiguranja stambenih objekata i stvari domaćinstva - 11/2020

Posebni uslovi za kombinovano osiguranje elektronskih računara procesora i sličnih uređaja - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti - 11/2020

Posebni uslovi od provalne krađe i nekih drugih opasnosti - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje pokretne tehnike - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje zaliha u hladnjačama - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje stakla od loma - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje zaliha u rashladnim uređajima - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje objekata u montaži - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje od opasnosti prekida rada usled požara i nekih drugih opasnosti - 11/2020

Klauzula za osiguranje imovine od opasnosti zemljotresa- 11/2020

 

OSTALA OSIGURANJA

Opšti uslovi osiguranje robe u kopnenom prevozu - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranje robe u prevozu - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranju od-odgovornosti prevoznika u drumskom saobraćaju - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranje pošiljaka po generalnim polisama - 11/2020

 

 USLOVI OSIGURANJA ZA WEBSHOP 

Opšti uslovi korišćenja web strane i online kupovine

Opšti uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu

Posebni uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu zaključeno putem webshop-a

Posebni uslovi za paket putnih osiguranja zaključeno putem webshop-a

Posebni uslovi za kombinovani paket osiguranja stambenih objekata i stvari domaćinstva zaključeno putem webshop-a