Uslovi osiguranja u PDF formatu, u nastavku, važeći su kod Osiguravača »Sava neživotno osiguranje« a.d.o. Beograd i nakon promene poslovnog imena i primenjuju se saglasno odredbama Statuta Osiguravača.

 

OSIGURANJE LICA

Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja

Opšti uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu

Opšti uslovi za osiguranje hirurških intervencija (operacija)

Opšti uslovi za osiguranje težih bolesti

 Posebni uslovi za osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja 

Posebni uslovi za osiguranje dece od posledica nesrećnog slučaja 

Posebni uslovi za kolektivno osiguranje zaposlenih lica 

Posebni uslovi za obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja

 

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

Opšti uslovi za obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima – autoodgovornost

Opšti uslovi za osiguranje vozača odnosno korisnika motornih vozila od posledica saobraćajne nezgode

Opsti uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila – auto kasko

 

OSIGURANJE IMOVINE

Opšti uslovi za osiguranje imovine

Dopunski uslovi osiguranje zaliha na ugovorenu vrednost-na flotantnoj osnovi

Dopunski uslovi za osiguranje građevinskih objekata postrojenja i opreme na ugovorenu vrednost

Posebni uslovi za kombinovani paket osiguranja stambenih objekata i stvari domaćinstva

Posebni uslovi za kombinovano osiguranje elektronskih računara procesora i sličnih uređaja

Posebni uslovi za osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti

Posebni uslovi od provalne krađe i nekih drugih opasnosti

Posebni uslovi za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

Posebni uslovi za osiguranje pokretne tehnike

Posebni uslovi za osiguranje zaliha u hladnjačama

Posebni uslovi za osiguranje stakla od loma

Posebni uslovi za osiguranje zaliha u rashladnim uređajima

 

OSTALA OSIGURANJA

Opšti uslovi osiguranje robe u kopnenom prevozu

Opšti uslovi za osiguranje robe u prevozu

Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti

Opšti uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti