Osiguranje imovine

Osiguranje imovine obuhvata osiguranja stvari, predmeta, objekata, životinja, useva, koji usled ostvarenja nekog štetnog događaja mogu biti uništeni ili oštećeni i time za njihovog vlasnika ili korisnika prouzrokovani materijalni gubici - štete.

Preciznije, svrha osiguranja imovine je obezbeđivanje naknade štete koja bi se desila na imovini osiguranika zbog nastupanja osiguranog slučaja.