Osiguranje imovine obuhvata osiguranja stvari, predmeta, objekata, životinja, useva, koji usled ostvarenja nekog štetnog događaja mogu biti uništeni ili oštećeni i time za njihovog vlasnika ili korisnika prouzrokovani materijalni gubici - štete.

Svrha osiguranja imovine je obezbeđivanje naknade štete koja bi se desila na imovini osiguranika zbog nastupanja osiguranog slučaja.

Polazna osnova za zaključivanje svakog osiguranja pa i imovinskog je da se mogu osigurati samo oni slučajevi koji moraju biti budući, neizvesni i nezavisni od volje ugovarača osiguranja.