MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Osiguranje stakla od loma

Kod osiguranja stakla od loma predmeti osiguranja su:

 • sve vrste stakla i ogledala
 • staklena vrata
 • ploče – mermerne i od veštačkog kamena
 • porculanski umivaonici i klozetske šolje
 • kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici
 • reklamni panoi
 • svetleći natpisi i reklame
 • neonske i ostale svetleće cevi.

Pored loma osiguranih stvari iz bilo kog razloga najčešće se osiguravaju kod neonskih i ostalih svetlećih cevi štete koje nastupe usled:

 • neposrednog dejstva električne struje (kratkog spoja) ili požara kablova
 • grešaka u konstrukciji, livenju i materijalu
 • posebnih pogonskih nezgoda
 • dejstva atmosferskog elektriciteta.

Osnovni elementi za izračunavanje premije iz osiguranja su:

 • predmet osiguranja
 • suma osiguranja
 • način ugovaranja visine pokrića – način osiguranja
 • vrsta stakla, debljina, pomičnost, zaštićenost od loma, vrste okvira
 • za neonske cevi: mesto montiranja, položaj montiranja, sa ili bez podloge i dr.
 • trajanje osiguranja.

Polazna osnova za obračun naknade iz osiguranja su:

 • vrednost osigurane stvari na dan nastanka štete
 • način ugovaranja visine pokrića
 • suma osiguranja
 • troškovi i gubitak u vezi sa nastalim osiguranim slučajem.

Našim ugovarčima osiguranja omogućavamo posebne pogodnosti:

 • na ugovoreno trajanje osiguranja
 • na uslove plaćanja premije
 • po drugim osnovama.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}