Svako pravno lice ili preduzetnik, može ugovoriti Kolektivno osiguranje zaposlenih pod uslovom da ugovara osiguranje za najmanje tri lica.

Mogu se osigurati:

  • zaposlena lica koja sa ugovaračem osiguranja imaju zasnovan radni odnos na neodređeno ili određeno vreme, dopunski radni odnos ili zaključen ugovor o delu
  • članovi domaćinstva osiguranih lica (od navršenih 15 do 65 godina).

Kolektivnim osiguranjem zaposlenih mogu se ugovoriti sledeći slučajevi:

  • posledice nesrećnog slučaja, i to za slučaj smrti od nezgode i invaliditeta
  • posledice nesrećnog slučaja, i to za slučaj smrti od nezgode i invaliditeta i prolazne nesposobnosti za rad
  • posledice nesrećnog slučaja, i to za slučaj smrti od nezgode i invaliditeta i narušenja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć
  • posledice nesrećnog slučaja, i to za slučaj smrti od nezgode i invaliditeta, prolazne nesposobnosti za rad i narušenja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć.

Visinu osiguranih suma određuju sporazumno ugovarač osiguranja i osiguravač.