Svako pravno lice ili preduzetnik, može ugovoriti Kolektivno osiguranje zaposlenih pod uslovom da ugovara osiguranje za najmanje tri lica.

Mogu se osigurati:

  • zaposlena lica koja sa ugovaračem osiguranja imaju zasnovan radni odnos na neodređeno ili određeno vreme, dopunski radni odnos ili zaključen ugovor o delu
  • članovi domaćinstva osiguranih lica (od navršenih 15 do 65 godina).