Prema ovom tipu osiguranja mogu se osigurati gosti hotela, motela, marina, bungalova, kampova, privatnih smeštaja, banja, javnih kupališta i sličnih objekata.

Početak osiguranja za svakog osiguranika je od momenta kada je kao gost propisno evidentiran kod ugovarača osiguranja i traje do momenta kada je prema hotelskim ili nekim drugim propisima izgubio svojstvo gosta.

Osiguravač je u obavezi da isplati naknadu iz osiguranja ako nesrećni slučaj nastane za vreme trajanja osiguranja i to kako za vreme boravka gosta u hotelu ugovarača osiguranja, tako i van hotela.

Ovom vrstom osiguranja pokriveni su sledeći slučajevi:

  • smrt usled nezgode
  • invaliditet
  • odgovornost za lica i stvari.