Obrasci za prijavu štete:

Prijava osiguranog slučaja - hirurške intervencije i teže bolesti

Prijava nesrećnog slučaja (invaliditet / prelom kosti)

Prijava smrtnog slučaja usled nezgode

Potrebna dokumentacija 

U slučaju prijave invaliditeta i preloma kosti:

 • Popunjen obrazac za Prijavu nesrećnog slučaja
 • Medicinska dokumentacija o lečenju (od početnog do završnog izvaštaja) - fotokopija - original na uvid
 • Dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik MUP-a, presuda ili izjava svedoka, prijava povrede na radu) - fotokopija
 • Kartica tekućeg računa – fotokopija prve strane
 • Lična karta - fotokopija
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja

U slučaju prijave smrtnog slučaja osiguranika usled nezgode:

 • Popunjen obrazac za Prijavu smrtnog slučaja usled nezgode
 • Izvod iz matične knjig umrlih - fotokopija
 • Otpusna lista iz bolnice, potvrda o smrti ili obdukcioni nalaz
 • Dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik MUP-a, zapisnik istražnog sudije, presuda ili izjava svedoka -  fotokopija)
 • Dokaz o srodstvu u smislu zakona o nasleđivanju (izvod iz matične knjige rođenih, Izvod iz matične knjige venčanih, Rešenje o nasleđivanju, Rešenje o starateljstvu - fotokpija)
 • Izjava dva svedoka overena u opštini/sudu o tome da li je pokojnik imao bračnu, vanbračnu ili usvojenu decu (navesti njihova imena i matične brojeve)
 • Saglasnost zakonskih naslednika da se naknada za slučaj smrti uplati na jedan tekući račun - original
 • Kartica tekućeg računa - fotokopija prve strane
 • Lična karta - fotokopija
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja

U slučaju prijave teže bolesti:

 • Popunjen obrazac za Prijavu osiguranog slučaja
 • Medicinska dokumentacija za konkretan osigurani slučaj i izveštaji specijaliste iz kojih se može utvrditi dijagnostifikovana bolest
 • Kartica tekućeg računa – fotokopija prve strane
 • Lična karta - fotokopija
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja a.d.o

U slučaju prijave hirurške intervencije:

 • Popunjen obrazac za Prijavu osiguranog slučaja
 • Medicinska dokumentacija (izveštaj lekara specijaliste i uput za odlazak u bolnicu, otpusna lista sa epikrizom i ostalom medicinskom dokumentacijom iz koje se nesporno mogu utvrditi relevantne činjence vezane za obavljanje prijavljene hirurške intervencije)
 • Kartica tekućeg računa – fotokopija prve strane
 • Lična karta - fotokopija
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja a.d.o

Svojstvo člana porodice vlasnika aktivnog tekućeg računa dokazuje se:

 • za bračnog/vanbračnog partnera - izvodom iz matične knjige venčanih/prijava boravišta ili prebivališta na adresi Osiguranika i uz ispunjenje  drugih uslova koje propisuje Porodični zakon
 • za dete izvodom iz matične knjige rođenih

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}