Potrebna dokumentacija

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd (dalje: Društvo)  je  uvek na usluzi svojim klijentima i u skladu sa tim nastoji da omogući što jednostavniju i lakšu prijavu šteta i drugih zahteva čiji je osnov za nastupanje  zaključena polisa životnog osiguranja.

Odštetni i druge  zahteve možete podneti na sledeće načine:

 • poštom na našu adresu: SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd
 • u bilo kojoj od naših poslovnica
 • pozivanjem kontakt centra na broj 011 777 39 39

Prilikom prijave štete molimo Vas da štampanim slovima popunite obrazac i dostavite svu neophodnu dokumentaciju za adekvatnu procenu i obradu Vašeg zahteva.

O detaljima za podnosenje svakog pojedinačnog zahteva možete detaljnije pročitati odabirom odgovarajuće opcije:

Napomene

U svim  slučajevima u kojima nije ugovorom o osiguranju određen korisnik osiguranja, dokazna sredstva o pravu da se zahteva isplata su:

 • rešenje doneto u ostavinskom postupku;
 • izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih;
 • rešenje nadležnog organa o zakonskim naslednicima, a u određenim slučajevima, na osnovu saglasnoti rukovodioca nadležnog organizacionog dela ili izvršnog, odnosno drugog izvršnog direktora, mogu se koristiti i druga dokazna sredstva.

Ako je korisnik osiguranja maloletna osoba, Društvo može zahtevati rešenje organa starateljstva i u slučajevima kada su jedan ili oba roditelja živa.

Pored navedenih dokaznih sredstava Društvo može od osiguranika, odnosno korisnika osiguranja zahtevati da pribavi i dostavi i druge dokaze, kada to oceni neophodnim za utvrđivanje osnova i visine obaveze Društva.

Doživljenje

Za slučaj doživljenja, odnosno isteka ugovorenog trajanja osiguranja:

 • popunjen i potpisan zahtev;
 • original polise osiguranja, fotokopija polise ili izjava o gubitku polise;
 • fotokopija lične karte korisnika za slučaj doživljenja;
 • fotokopija kartice deviznog računa korisnika za slučaj doživljenja u IBAN formatu;
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom.

Prijava smrti i/ili smrti usled nezgode

Za slučaj smrti i/ili smrti usled nezgode:

 • Popunjen i potpisan obrazac;
 • original polise osiguranja, fotokopija polise ili izjava o gubitku polise;
 • izvod iz matične knjige umrlih;
 • fotokopija potvrde o smrti ili fotokopija otpusne liste ako je osiguranik preminuo u bolnici;
 • zapisnik MUP – a, istražnog sudije ili nekog drugog nadležnog državnog organa o nastupanju nesrećnog slučaja;
 • overenu fotokopiju zdravstvenog kartona, po potrebi;
 • obdukcioni nalaz, po potrebi;
 • fotokopija lične karte korisnika za slučaj smrti;
 • fotokopija kartice deviznog računa korisnika za slučaj smrti u IBAN formatu;
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom;
 • isprava o pravu korisnika osiguranja da zahteva isplatu osigurane sume, ako se to ne može utvrditi na osnovu polise.

Prijava nastanka teže bolesti

Za slučaj nastanka teže bolesti:

 • prijava za nastanka teže bolesti na obrascu;
 • fotokopija polise osiguranja;
 • kompletna medicinska dokumentacija vezana za nastalu bolest (fotokopija);
 • overena fotokopija zdravstvenog kartona, po potrebi;
 • fotokopija lične karte osiguranika;
 • fotokopija kartice deviznog računa osiguranika u IBAN formatu;
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom.

Prijava nastanka trajnog invaliditeta

Za slučaj nastanka trajnog invaliditeta:

 • prijava osiguranog slučaja na obrascu;
 • fotokopija polise osiguranja;
 • zavisno od načina i uzroka dešavanja nesrećnog slučaja dokazna sredstva su zapisnik o uviđaju MUP–a, istražnog sudije ili nekog drugog nadležnog organa, potvrda organizacije ili ustanove, izjava svedoka overena u sudu ili opštini i dr.;
 • kompletna medicinska dokumentacija o toku lečenja;
 • fotokopija lične karte osiguranika;
 • fotokopija kartice deviznog računa osiguranika u IBAN formatu;
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom.

Dnevna naknada i/ili troškovi lečenja

Za slučaj dnevne naknade i/ili troškova lečenja:

Dnevna naknada:

 • prijava osiguranog slučajana obrascu;
 • fotokopija polise osiguranja;
 • otpusna lista, odnosno potvrda lekara sa dijagnozom bolesti za slučajeve ugovorenog pokrića prolazne nesposobnosti za rad, kao posledica nesrećnog slučaja pokrivenog uslovima osiguranja (dokazi o dešavanju nesrećnog slučaja i dokaz o trajanju privremene sprečenosti za rad);
 • overena fotokopija zdravstvenog kartona, po potrebi;
 • kompletna medicinska dokumentacija (dokaz o stacionarnom lečenju);
 • fotokopija lične karte osiguranika;
 • fotokopija kartice deviznog računa osiguranika u IBAN formatu;
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom.

Isplata dnevne naknade vrši se u skladu sa uslovima osiguranja.

Troškovi lečenja:

 • prijava osiguranog slučaja na obrascu;
 • fotokopija polise osiguranja;
 • dokaz o dešavanju nesrećnog slučaja; ·
 • dokaz o troškovima lečenja – originalni fiskalni računi;
 • fotokopija kartice deviznog računa osiguranika u IBAN formatu;
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom.

Otkup polise

Za slučaj otkupa polise osiguranja:

 • popunjen i potpisan zahtev;
 • original polise osiguranja, fotokopija polise ili izjava o gubitku polise;
 • fotokopija lične karte ugovarača osiguranja;
 • fotokopija kartice deviznog računa ugovarača u IBAN formatu;
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom.

Molimo Vas da bez obzira koji zahtev podnosite, svakako pročitate tekst koji se nalazi na opciji "Napomene", jer je zajednički za sve vrste zahteva i može Vam koristiti prilikom podnošenja konkretnog zahteva.

Sava osiguranje će Vam, nakon što podnesete odštetni ili kakav drugi zahtev, odgovoriti u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}