Polisa životnog osiguranja

SL

Osigurani slučaj

Podaci o osiguranom slučaju

Korisnik osiguranja

*Korisnik – lice kome se isplaćuju sredstva iz osiguranja

Podaci o korisniku
Isplata osigurane sume
Saglasnost za komunikaciju putem e-mail adrese

Obrada podataka o ličnosti

Upitnik u vezi sa američkim propisom protiv utaje poreza (FATCA)
Podaci potrebni prema odredbama zakona u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma (SPNFT)
Lice koje podnosi prijavu u ime stranke
Svrha i namena poslovnog odnosa i delatnost stranke
Podaci o poreklu imovine koja je predmet poslovnog odnosa

Dokumentacija

Za prijavu smrti pored osnovne dokumentacije dostavlja se:

 • Skenirana polisa (kopija polise) ili Izjava da je polisa izgubljena ukoliko je to slučaj
 • Fotokopija validnog identifikacionog dokumenta – lična karta ili pasoš korisnika osiguranja. Ukoliko je lična karta sa čipom onda je potrebno dostaviti očitanu ličnu kartu. Identifikacioni dokument treba da bude identifikovan
 • Fotokopija kartice dinarskog računa ili kopija IBAN instrukcije ukoliko želite isplatu u EUR
 • Fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih
 • Fotokopija Izveštaja o umrloj osobi ili Potvrde o smrti ili Otpusne liste ako je osiguranik preminuo u bolnici – na dokumentu mora biti naglašen uzrok smrti
 • Fotokopija obdukcionog nalaza (ako je vršena obdukcija)
 • Dokaz o nastanku nesrećnog slučaja za smrt usled nezgode (zapisnik MUP-a, istražnog sudije ili nekog drugog nadležnog državnog organa
 • Ukoliko korisnici nisu navedeni na polisi potrebno je dostaviti pravosnažnu odluku o nasleđivanju ili drugu ispravu o pravu korisnika osiguranja da zahteva isplatu osigurane sume
 • Skenirana polisa (kopija polise) ili Izjava da je polisa izgubljena ukoliko je to slučaj
 • Fotokopija validnog identifikacionog dokumenta – lična karta ili pasoš korisnika osiguranja. Ukoliko je lična karta sa čipom onda je potrebno dostaviti očitanu ličnu kartu. Identifikacioni dokument treba da bude identifikovan
 • Fotokopija kartice dinarskog računa ili kopija IBAN instrukcije ukoliko želite isplatu u EUR

Za prijavu nezgode pored osnovne dokumentacije dostavlja se i:

 • Skenirana polisa (kopija polise) ili Izjava da je polisa izgubljena ukoliko je to slučaj
 • Fotokopija validnog identifikacionog dokumenta – lična karta ili pasoš korisnika osiguranja. Ukoliko je lična karta sa čipom onda je potrebno dostaviti očitanu ličnu kartu. Identifikacioni dokument treba da bude identifikovan
 • Fotokopija kartice dinarskog računa ili kopija IBAN instrukcije ukoliko želite isplatu u EUR
 • Fotokopija kompletne medicinske dokumentacije od početka do kraja lečenja, uključujući rendgenske snimke
 • Dokaz o načinu nastanka nesrećnog slučaja - zapisnik MUP-a ili istražnog sudije ili nekog drugog nadležnog državnog organa i sl;
 • Fotokopija dokaza o privremenoj sprečenosti za rad - doznake (ukoliko se podnosi zahtev za isplatu dnevne naknade);
 • Dokaz o troškovima lečenja (ukoliko se podnosi zahtev za isplatu troškova lečenja);
 • Fotokopija dokumenta nadležne republičke zdravstvene ustanove o potrebi lečenja u drugoj zdravstvenoj instituciji koje iziskuje plaćanje troškova lečenja (ukoliko se podnosi zahtev za isplatu troškova lečenja)
 • Ukoliko je do nesrećnog slučaja došlo prilikom upravljanja motornim vozilom za koje je potrebna dozvola - fotokopija vozačke dozvole osiguranika
 • Skenirana polisa (kopija polise) ili Izjava da je polisa izgubljena ukoliko je to slučaj
 • Fotokopija validnog identifikacionog dokumenta – lična karta ili pasoš korisnika osiguranja. Ukoliko je lična karta sa čipom onda je potrebno dostaviti očitanu ličnu kartu. Identifikacioni dokument treba da bude identifikovan
 • Fotokopija kartice dinarskog računa ili kopija IBAN instrukcije ukoliko želite isplatu u EUR
 • Sva medicinska dokumentacija vezana za nastalu bolest

Napomena: Osiguravač zadržava pravo da zahteva dodatnu dokumentaciju

Dozvoljeni tipovi su .doc, .docx, .xls, xlsx, .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .tiff, .heic, .heif.
Dozvoljena veličina pojedinog fajla je do 50 MB a ukupno svih fajlova do 500 MB.

Identifikacija

Da bi prijava štete bila uspešna potrebno je, u skladu sa Zakonom za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma da se izvrši identifikacija. Identifikacija može biti izvršena na jedan od dole navedenih načina. Potrebno je da štiklirate polje pored navedene opcije:

* ukoliko se odlučite za identifikaciju od strane našeg zaposlenog, možete otići do najbliže poslovnice Sava osiguranja ili će Vas kontaktirati neko od naših saradnika

** u ovom slučaju potrebno je da odete kod notara i overite lični dokument

Provera i potvrda

Proverite unete vrednosti

 

Verifikacija

Uspešna prijava

Poštovani, uspešno ste prijavili štetu. Popunjeni obrazac je validan bez potpisa.

 

 

 

 

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}