• Popunjen obrazac za prijavu štete po osnovu garancije putovanja
  • Original potpisan Ugovor o putovanju
  • Original Potvrda o garanciji putovanja
  • Original dokazi o uplati aranžmana – priznanica na ime putnika kojom se potvrđuje da je putnik platio ukupnu cenu ili deo cene putovanja, fisklani računi, overeni bankovni izvodi, administrativna zabrana sa overenom potvrdom poslodavca koja će sadržati datum i iznos svake pojedinačne isplate, itd.
  • Vaučer za zamensko putovanje i saglasnost za korišćenje zamenskog putovanja
  • Potvrda za korišćenje zamenskog putovanja
  • Očitana lična karta ili fotokopija
  • Fotokopija prve strane kartice tekućeg računa
  • Dokaz o insolventnosti organizatora putovanja (npr. rešenje nadležnog Privrednog suda o otvaranju stečajnog postupka, potvrda NBS o insolventnosti, zapisnik turističkog inspektora)
  • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}