Sava Progresiv - Unit Linked program životnog osiguranja

 

U portfelju životnih osiguranja u ponudi su i osiguranja koja su vezana za jedinice investicionih fondova.

Šta je Sava Progresiv?

Sava Progresiv - Unit Linked program životnog osiguranja je kombinacija pokrića životnog osiguranja i ulaganja u investicione fondove.

Premiju uplaćenu od strane klijenta Sava osiguranje ulaže u investicione fondove u zavisnosti od odabranog investicionog paketa.

Prednost Sava Progresiv programa

Prednost ovog proizvoda je što ugovaraču obezbeđuje veću fleksibilnost, jer prilikom zaključenja ugovora bira investicioni paket u rasponu od onih za koje se očekuje dugoročni lagani ali sigurniji rast do onih koji uz određeni stepen rizika mogu pružiti visoke prinose.

Šta je osigurano?

 • Doživljenje isteka ugovorene polise;
 • Smrt osiguranika pre isteka polise.

Od čega još mogu da se osiguram?

 • Ugovarenjem dopunskih osiguranja uz ovaj program, klijent dobija kompletnu osiguravajuću zaštitu.

Dopunska osiguranja, koja se mogu dodatno ugovoriti su:

 • Smrt usled nezgode
 • Trajni invaliditet usled nezgode
 • Troškovi lečenja usled nezgode
 • Mesečna renta za invaliditet usled nezgode
 • Drugo lekarsko mišljenje
 • DNK analiza – cancer screen i nutri fit
 • Hirurške intervencije usled nezgode i bolesti
 • Dnevna naknada tokom dana odsustva sa rada usled nezgode, u bolnici ili van nje
 • Teže bolesti
 • Dopunsko osiguranje za slučaj smrti 

Ko se može osigurati polisom Sava Progresiv i za koji period?

Osiguranik može biti lice od navršene 14. do navršene 65. godine života.

Osiguranje se može ugovoriti na period od 10 do 30 godina.

Kako se plaća premija osiguranja?

Premija se može plaćati u evrima ili dinarima (sa valutnom klauzulom).

Visina premija

Visinu premije određuje ugovarač (klijent) na osnovu ličnih potreba.

Dinamika plaćanja premije

Dinamika plaćanja premije može biti mesečna, kvartalna, polugodišnja, godišnja i jednokratna.

Koje su naše obaveze?

U slučaju smrti osiguranika za vreme trajanja osiguranja osiguravač je u obavezi da korisniku osiguranja za slučaj smrti isplati veći od sledeća dva iznosa:

 • garantovanu osiguranu sumu za slučaj smrti koja je naznačena na polisi osiguranja ili
 • vrednost investicionog portfolija ugovarača osiguranja umanjena za eventualne troškove i poreze prilikom povlačenja sredstava iz investicionih fondova.

O drugim obavezama osiguravača možete pročitati u Opštim uslovima za osiguranje života vezano za jedinice investicionih fondova.

Koji su investicioni paketi Sava Progresiv - Unit Linked programa životnog osiguranja?

Ugovarač osiguranja ima mogućnost odabira jednog od sledeća 3 investiciona paketa:

STANDARDNI investicioni paket

obuhvata niži rizik ulaganja ali stabilniji očekivani rast vrednosti.

 • Raiffeisen CASH
 • Raiffeisen EURO CASH
 • KomBank NOVČANI FOND
 • KomBank DEVIZNI FOND
 • KomBank IN FOND

BALANSIRANI investicioni paket

obuhvata srednji rizik ulaganja i srednji očekivani prinos.

 • Raiffeisen EURO CASH
 • Raiffeisen WORLD
 • KomBank DEVIZNI FOND
 • KomBank IN FOND
 • Intesa Invest Comfort Euro

FLEKSIBILNI investicioni paket

obuhvata nešto viši rizik ulaganja ali veći očekivani prinos.

 • Raiffeisen WORLD
 • Raiffeisen GREEN
 • KomBank IN FOND
 • Intesa Invest Comfort Euro
 • Intesa Invest Flexible Euro

 

Naziv fonda Opis

Raiffeisen CASH

UCITS fond očuvanja vrednosti imovine. U skladu sa konzervativnom strategijom investiranja, osnovni cilj UCITS fonda Raiffeisen CASH je da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, omogući ostvarivanje stabilnog prinosa za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Imovina UCITS fonda će se, u skladu sa zakonskim ograničenjima, u najvećoj meri ulagati u instrumente tržišta novca i kratkoročne novčane depozite.

Raiffeisen EURO CASH

UCITS fond očuvanja vrednosti imovine. U skladu sa konzervativnom strategijom investiranja, osnovni cilj UCITS fonda Raiffeisen EURO CASH je da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, omogući ostvarivanje stabilnog prinosa za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Imovina UCITS fonda će se, u skladu sa zakonskim ograničenjima, u najvećoj meri ulagati u kratkoročne novčane depozite banaka i instrumente tržišta novca denominovane u EUR.

Raiffeisen WORLD

UCITS fond rasta vrednosti imovine. Cilj UCITS fonda je da ostvari pozitivan prinos u dugom roku, kroz većinsku izloženost akcijama i obveznicama razvijenih zemalja i zemalja u razvoju ali uz umereni rizik. Izloženost akcijama će se vršiti indirektno, kroz investiranje u druge fondove (Exchange traded funds - ETF) koji investiraju u akcije, dok će se izloženost obveznicama vršiti direktno kroz investiranje u obveznice, ili indirektno kroz investiranje u druge fondove (Exchange traded funds - ETF) koji investiraju u obveznice.

Raiffeisen GREEN

Prateći UCITS FOND glavnog UCITS fonda Raiffeisen Sustainable. Glavni fond je po vrsti balansirani („mix“) UCITS fond. U skladu sa strategijom investiranja pratećeg UCITS fonda Raiffeisen GREEN, osnovni investicioni cilj Fonda je da, svojim članovima omogući učešće u ostvarivanje pozitivnog prinosa Glavnog fonda u srednjem roku, uz prihvatanje umerenog rizika. Investicioni cilj Glavnog fonda je ostvarivanje redovnih prihoda ulaganjima u hartije od vrednosti i/ili instrumente tržišta novca izdavaoca koji su ocenjeni kao održivi na osnovu socijalnih, ekoloških i etičkih kriterijuma, odnosno ispunjavaju „ESG“ kriterijume: „E“- environment (životna sredina), „S“ – society (društvo) i „G“ – „governance“ (korporativno upravljanje).

KomBank NOVČANI FOND

UCITS fond očuvanja vrednosti. Investicioni cilj UCITS fonda je da odgovornim i profesionalnim upravlјanjem omogući ostvarivanje stabilnog prinosa uz što veću profitabilnost ulaganja, za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Osnovni investicioni cilj (benchmark) UCITS fonda je ostvarivanje stope prinosa koja kontinuirano prati kretanje dnevne BEONIA (Belgrade over-night interest rate) kamatne stope kao repernog pokazatelja UCITS fonda.

KomBank DEVIZNI FOND

UCITS fond očuvanja vrednosti. Investicioni cilj UCITS fonda je da odgovornim i profesionalnim upravlјanjem omogući ostvarivanje stabilnog prinosa uz što veću profitabilnost ulaganja, za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Osnovni investicioni cilј UCITS fonda (benchmark) je ostvarenje prinosa koji kontinuirano pratiti kretanje EURIBOR kamatne stope, kao i ostale reperne stope na deviznom tržištu.

KomBank IN FOND

Balansirani UCITS fond. Primarni investicioni cilj društva za upravljanje je da odgovornim i profesionalnim upravlјanjem članovima UCITS fonda omogući da uz preuzimanje umerenog rizika ostvare visoke stope prinosa na sredstva uložena na duži vremenski period. Osnovni investicioni cilj (benchmark) UCITS fonda je ostvarivanje stope prinosa koja kontinuirano prati kretanje vodećih svetskih indeksa.

Intesa Invest Comfort Euro

Prihodni UCITS fond. Investicioni cilj Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u srednjem roku ulažući u imovinu denominovanu u evrima na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu. Imovina Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda će dominantno biti usmerena u različite vrste dužničkih hartija od vrednosti, kao što su obveznice i instrumenti tržišta novca, a osim toga, i u investicione fondove (Exchange Traded Funds – ETF), koji investiraju u obveznice. Kako bi ostvario svoj cilj, Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond će takođe u određenom iznosu investirati u akcije, fondove koji investiraju u akcije (ETF), kao i jedinice otvorenih investicionih fondova.

Intesa Invest Flexible Euro

Balansirani UCITS fond. Investicioni cilj Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda jeste da ostvari pozitivne prinose u srednjem ka dužem roku ulažući u imovinu denominovanu u evrima u najvećoj meri na međunarodnim finansijskim tržištima. Imovina Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda će dominantno biti usmerena u akcije i dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. Kako bi ostvario svoj cilj, Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond će investirati u akcije, kao i investicione fondove (Excange Traded Funds - ETF), koji investiraju u akcije.
Naziv fonda

Raiffeisen CASH

UCITS fond očuvanja vrednosti imovine. U skladu sa konzervativnom strategijom investiranja, osnovni cilj UCITS fonda Raiffeisen CASH je da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, omogući ostvarivanje stabilnog prinosa za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Imovina UCITS fonda će se, u skladu sa zakonskim ograničenjima, u najvećoj meri ulagati u instrumente tržišta novca i kratkoročne novčane depozite.

Raiffeisen EURO CASH

UCITS fond očuvanja vrednosti imovine. U skladu sa konzervativnom strategijom investiranja, osnovni cilj UCITS fonda Raiffeisen EURO CASH je da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, omogući ostvarivanje stabilnog prinosa za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Imovina UCITS fonda će se, u skladu sa zakonskim ograničenjima, u najvećoj meri ulagati u kratkoročne novčane depozite banaka i instrumente tržišta novca denominovane u EUR.

Raiffeisen WORLD

UCITS fond rasta vrednosti imovine. Cilj UCITS fonda je da ostvari pozitivan prinos u dugom roku, kroz većinsku izloženost akcijama i obveznicama razvijenih zemalja i zemalja u razvoju ali uz umereni rizik. Izloženost akcijama će se vršiti indirektno, kroz investiranje u druge fondove (Exchange traded funds - ETF) koji investiraju u akcije, dok će se izloženost obveznicama vršiti direktno kroz investiranje u obveznice, ili indirektno kroz investiranje u druge fondove (Exchange traded funds - ETF) koji investiraju u obveznice.

Raiffeisen GREEN

Prateći UCITS FOND glavnog UCITS fonda Raiffeisen Sustainable. Glavni fond je po vrsti balansirani („mix“) UCITS fond. U skladu sa strategijom investiranja pratećeg UCITS fonda Raiffeisen GREEN, osnovni investicioni cilj Fonda je da, svojim članovima omogući učešće u ostvarivanje pozitivnog prinosa Glavnog fonda u srednjem roku, uz prihvatanje umerenog rizika. Investicioni cilj Glavnog fonda je ostvarivanje redovnih prihoda ulaganjima u hartije od vrednosti i/ili instrumente tržišta novca izdavaoca koji su ocenjeni kao održivi na osnovu socijalnih, ekoloških i etičkih kriterijuma, odnosno ispunjavaju „ESG“ kriterijume: „E“- environment (životna sredina), „S“ – society (društvo) i „G“ – „governance“ (korporativno upravljanje).

KomBank NOVČANI FOND

UCITS fond očuvanja vrednosti. Investicioni cilj UCITS fonda je da odgovornim i profesionalnim upravlјanjem omogući ostvarivanje stabilnog prinosa uz što veću profitabilnost ulaganja, za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Osnovni investicioni cilj (benchmark) UCITS fonda je ostvarivanje stope prinosa koja kontinuirano prati kretanje dnevne BEONIA (Belgrade over-night interest rate) kamatne stope kao repernog pokazatelja UCITS fonda.

KomBank DEVIZNI FOND

UCITS fond očuvanja vrednosti. Investicioni cilj UCITS fonda je da odgovornim i profesionalnim upravlјanjem omogući ostvarivanje stabilnog prinosa uz što veću profitabilnost ulaganja, za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Osnovni investicioni cilј UCITS fonda (benchmark) je ostvarenje prinosa koji kontinuirano pratiti kretanje EURIBOR kamatne stope, kao i ostale reperne stope na deviznom tržištu.

KomBank IN FOND

Balansirani UCITS fond. Primarni investicioni cilj društva za upravljanje je da odgovornim i profesionalnim upravlјanjem članovima UCITS fonda omogući da uz preuzimanje umerenog rizika ostvare visoke stope prinosa na sredstva uložena na duži vremenski period. Osnovni investicioni cilj (benchmark) UCITS fonda je ostvarivanje stope prinosa koja kontinuirano prati kretanje vodećih svetskih indeksa.

Intesa Invest Comfort Euro

Prihodni UCITS fond. Investicioni cilj Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u srednjem roku ulažući u imovinu denominovanu u evrima na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu. Imovina Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda će dominantno biti usmerena u različite vrste dužničkih hartija od vrednosti, kao što su obveznice i instrumenti tržišta novca, a osim toga, i u investicione fondove (Exchange Traded Funds – ETF), koji investiraju u obveznice. Kako bi ostvario svoj cilj, Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond će takođe u određenom iznosu investirati u akcije, fondove koji investiraju u akcije (ETF), kao i jedinice otvorenih investicionih fondova.

Intesa Invest Flexible Euro

Balansirani UCITS fond. Investicioni cilj Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda jeste da ostvari pozitivne prinose u srednjem ka dužem roku ulažući u imovinu denominovanu u evrima u najvećoj meri na međunarodnim finansijskim tržištima. Imovina Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda će dominantno biti usmerena u akcije i dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. Kako bi ostvario svoj cilj, Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond će investirati u akcije, kao i investicione fondove (Excange Traded Funds - ETF), koji investiraju u akcije.

Koji su benefiti Sava Progresiv za klijente?

 • Stope prinosa su veće u odnosu na kamatne stope koje nude poslovne banake na oročenu štednju u RSD i EUR;
 • Mogućnost veće dobiti nego kod tradicionalnih proizvoda životnog osiguranja;
 • Transparentnost ulaganja;
 • Fleksibilnost-mogućnost izbora garantovane osigurane sume za slučaj smrti, valute uplate i isplate;
 • Mogućnost izbora investicionog paketa;
 • Niži troškovi investiranja nego kod direktnog ulaganja.

20AkfxI_xEg

Uslovi Sava Progresiv - Unit Linked programa životnog osiguranja:

Sava Progresiv - Opšti uslovi za osiguranje života vezano za jedinice investicionih fondova;

Sava Progresiv - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode;

Sava Progresiv - Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu;

Sava Progresiv - Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti.

Sava Progresiv - Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastanka težih bolesti uz osiguranje života

Sava Progresiv - Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}