MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Program DOPUNSKA NEZGODA

Novi programi dopunskih osiguranja uz osiguranje života namenjeni su svima koji žele da sebe i svoje najmilije zaštite od rizika savremenog načina života i obezbede kvalitetniju i zdraviju budućnost.

Programi obuhvataju:

 • Smrt usled nezgode
 • Invalidnost
 • Mesečna renta za invalidnost
 • Pokriće za hirurške intervencije
 • Drugo lekarsko mišljenje
 • Genetska analiza
 • Troškove lečenja
 • Dnevnu naknadu

Šta je program DOPUNSKA NEZGODA?

Novi programi dopunskih osiguranja uz osiguranje života namenjeni su svima koji žele da sebe i svoje najmilije zaštite od rizika savremenog načina života i obezbede kvalitetniju i zdraviju budućnost.

Programi dopunskih osiguranja uz osiguranje života obuhvataju:

SMRT USLED NEZGODE

Isplata osigurane sume u slučaju nastanka smrti osiguranika usled nezgode.

INVALIDNOST

Isplata procenata od osigurane sume za slučaj invaliditeta, utvrđen prema Tabeli za određivanje procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti, ako je usled nezgode nastupio delimični invaliditet osiguranika.

MESEČNA RENTA ZA INVALIDNOST

U slučaju nastanka invaliditeta preko 40% kod osiguranika (osigurani rizik), usled posledica jednog nesrećnog slučaja, isplaćuje se mesečna renta u periodu od 5 godina u dogovorenom iznosu.

POKRIĆE ZA HIRURŠKE INTERVENCIJE

U slučaju nastanka potrebe za hirurškom intervencijom usled bolesti ili nezgode osiguranika, za vreme trajanja osiguranja, isplaćuje se procenat od osigurane sume utvrđenom u tabeli hirurških intervencija.
Ovim osiguranjem definisano je pokriće za 370 različitih hirurških intervencija. Osiguravajuće pokriće se odnosi I na decu osiguranika, postojeću i buduću, do njihove navršene desete godine života.

Saznajte više

DRUGO LEKARSKO MIŠLJENJE

Mogućnost dobijanja drugog lekarskog mišljenja za bilo koje dijagnostifikovano medicinsko stanje, uključujući i procenu plana lečenja od strane svetskih stručnjaka i istraživača. 

Drugo lekarsko mišljenje može se koristiti u sledećim slučajevima:

 • Kada je uspostavljena dijagnoza
 • Kada postoji dijagnoza od strane izabranog lekara više od godinu dana
 • Stanje nije akutno ili nepredstavlja životnu opasnost (ne zahteva trenutnu medicinsku intervenciju)
 • Ukoliko nije potrebana evaluacija uz fizičko prisustvo lekara (uživo – npr. duševne bolesti)

Besplatni broj za prijavu slučaja: 0800190108

GENETSKA ANALIZA

CANCER SCREEN

U slučaju dijagnoze kancera, pruža se mogućnost korišćenja usluge genetske analize u cilju identifikacije naslednog rizika oboljevanja od kancera.

Sveobuhvatni panel identifikacijom genetskog profila daje informacije o 49 gena povezanih sa 17 različitih tipova nasledenog karcinoma, kao što su rak dojke, rak jajnika i kolorektalni karcinom.

CancerScreen otkriva različite promene uključujući i germline SNV, Indels i CNV.

 • Dijagnoza kancera kod osiguranika – mogućnost DNK Cancer Screen analize za svu biološku decu osiguranika.
 • Dijagnoza kancera kod jednog od bioloških roditelja osiguranika – mogućnost DNK Cancer Screen analize za osiguranika.

NUTRIFIT

Analiza NUTRIFIT predstavlja individualno prilagođen plan načina ishrane i stila života, koji je zasnovan na analizi jedinstvenih predispozicija.

NUTRIFIT je inovativni program zasnovan na činjenici da svaka osoba poseduje specfični genetski sadržaj i zbog toga ima specifične potrebe za hranom i životnim stilom.
Uz NUTRIFIT možete prilagoditi unos hrane do nivoa koji su najpogodniji za vas i da izaberete način života koji vam najviše odgovara.

 • Pravo na NUTRIFIT analizu imaju sve polise nakon 3 godine dospelih i plaćenih premija 

TROŠKOVI LEČENJA

Naknada troškova lečenja prema, ako je osiguraniku usled nezgode bila potrebna lekarska pomoć i ako je usled toga imao troškove lečenja.

DNEVNA NAKNADA

Isplata dnevne naknade, ako je osiguranik, usled nezgode, bio privremeno nesposoban za rad, odnosno za vršenje svog redovnog zanimanja. 

Naš predlog paketa (numerički primeri):

NEZGODA
Smrt usled nezgode 9.000,00 EUR
Invalidnost 24.000,00 EUR
Mesečna renta 300,00 EUR
Mesečna premija: 4,13 EUR

 

NEZGODA DNK
Smrt usled nezgode 9.000,00 EUR
Invalidnost 18.000,00 EUR
Mesečna renta 300,00 EUR
Drugo lekarsko mišljenje
DNK analiza
Mesečna premija: 8,33 EUR

 

NEZGODA PLUS
Smrt usled nezgode 9.000,00 EUR
Invalidnost 18.000,00 EUR
Mesečna renta 300,00 EUR
Hirurške intervencije 4.500,00 EUR
Mesečna premija: 8,76 EUR

 

NEZGODA PRO
Smrt usled nezgode 9.000,00 EUR
Invalidnost 18.000,00 EUR
Mesečna renta 300,00 EUR
Hirurške intervencije 4.500,00 EUR
Drugo lekarsko mišljenje
Mesečna premija: 9,76 EUR

Uslovi osiguranja

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje od posledica nezgode

Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}