Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem za Covid 19

Da li se Sava putno osiguranje može ugovoriti sa dodatnim pokrićem za Covid 19?

Putno osiguranje sa Kovidom

Uz putno osiguranje (polisa osiguranja lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu) za sve zemlje sveta osim za Ameriku, Kanadu, Japan, Australiju i Kinu, za neograničen broj dana, može se ugovoriti proširenje osiguravajućeg pokrića, koje pokriva troškove nastale tokom pružanja neophodne medicinske pomoći i troškove prevoza u slučaju bolesti koje su proistekle ili su posledica Covid 19. Proširenje osiguravajućeg pokrića se obezbeđuje Klauzulom za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu Covid 19 koja je sastavni deo ugovora o osiguranju (polise) lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu.

Osiguranim slučajem u skladu sa Klauzulom smatra se isključivo razvoj infekcije izazvane kovidom , dijagnostikovane na zahtev lekara, u skladu sa zdravstvenim protokolom zemlje u kojoj se osiguranik nalazi.

Ugovaranjem ove klauzule, Sava osiguranje je u obavezi da nadoknadi troškove neophodne medicinske pomoći i prevoza. U slučaju smrti osiguranika, Sava osiguranje će pokriti i troškove u skladu sa uslovima osiguranja.

Isključenje iz osiguranja

Ukoliko se ne ugovori proširenje osiguravajućeg pokrića Covid 19, osnovna polisa putnog zdravstvenog osiguranja, isključuje bilo kakve odštetne zahteve u vezi sa bolestima koje su posledica epidemije, bolestima koje su proistekle ili su posledica Covid 19 i njihovih varijacija ili mutacija, osim troškova repatrijacije u slučaju smrti osiguranika.

Putno osiguranje online

Da li se putno osiguranje online može kupiti u Sava osiguranju?

Putno osiguranje online

Bilo da putujete individualno, porodično ili poslovno za samo nekoliko minuta, možete sebi obezbediti Sava putno osiguranje online za vreme putovanja i boravka u inostranstvu.

 Kupite putno osiguranje online  

Šta obezbeđuje putno osiguranje?

Putno osiguranje obezbeđuje naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadne bolesti ili nezgode, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.
 

Ko se može osigurati putnim osiguranjem?

Prema Opštim uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, mogu se osigurati zdrava lica koji su državljani Republike Srbije, kao i strani državljani i lica bez državljanstva uz uslov da imaju prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak ili su stalno nastanjeni u Republici Srbiji.
 

Koliko traje putno zdravstveno osiguranje?

Osiguranje počinje u 0.00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, ali ne pre nego što osiguranik pređe državnu granicu Republike Srbije i ne pre plaćanja premije (koju uplaćujete prillikom izdavanja polise), a prestaje u 24.00 sata dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja. Ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen pre putovanja u inostranstvo.

Šta pokriva putno osiguranje?

 • ambulantno lečenje
 • lekove i zavoje propisane od lekara
 • sanitetski materijal koji je neophodan u toku lečenja preloma ili povrede ekstremiteta (npr. gips i zavoj) i pomagala za hodanje propisana od lekara
 • radioterapiju, termoterapiju ili fototerapiju i druge slične tretmane propisane od lekara
 • RTG dijagnostiku
 • bolničko lečenje osiguranika u ustanovi koja se smatra bolnicom u stranoj zemlji, koja ima dovoljno dijagnostičkih i terapeutskih kapaciteta, a lečenje se sprovodi po metodama koje su naučno prihvaćene i klinički testirane u toj zemlji (koristi se bolnica u mestu gde osiguranik boravi ili najbliža odgovarajuća bolnica)
 • troškove prevoza od strane hitne službe do najbliže bolnice ili najbližeg lekara
 • troškove upućivanja u specijalizovane klinike, ako je to medicinski neophodno i propisano od lekara
 • operaciju zbog akutnih bolesti (uključujući operaciju i troškove vezane za nju)
 • stomatološke usluge, ali samo u cilju olakšavanja akutne zubobolje, u iznosu do 80 EUR

Kako se može zaključiti putno osiguranje?

 • individualno
 • porodično (bračni drug i deca do 18 godina starosti)
 • multi osiguranje sa više ulazaka / izlazaka iz zemlje
 • grupno osiguranje (6 i više lica, sa priloženim spiskom svih članova grupe)

Gde važi putno osiguranje?

Osiguravajuće pokriće važi u zemlji, odnosno zemljama gde osiguranik putuje, a koje su navedene na polisi. Putno osiguranje nudimo u saradnji sa asistentskom kompanijom TBS Team 24.

Doplaci na premiju osiguranja putnog zdravstvenog osiguranja

Doplaci na premiju osiguranja primenjuju se redosledom kako su navedeni u tabeli na premiju osiguranja koju ste prethodno obračunali putem kalkulatora putnog osiguranja.

Koja su isključenje iz osiguranja putnog osiguranja?

U članu 13. Opštih uslova za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, nabrojani su rizici koji nisu pokriveni polisom Putnog osiguranja.

Kako postupiti u slučaju nezgode ili bolesti tokom putovanja?

 • Ukoliko Vam bude neophodna lekarska pomoć zbog iznenadne bolesti ili nezgode, potrebno je da nazovete asistentski kompaniju TBS Team 24, email: opsmed@tbs-team24.com, telefon: +381 11 435 0 435
 • Sve potrebne informacije i instrukcije na srpskom jeziku, dobićete od njih, tj. oni će Vam organizovati prvi pregled i odobriti troškove pomoći. TBS Team 24 radi 24 časa.
 • Ukoliko su Vam nakon prvog pregleda potrebni dodatni pregledi i lečnje, potrebna je saglasnost asistentske kompanije TBS Team 24, odnosno Sava osiguranja (realizuje se brzo, putem mejla opsmed@tbs-team24.com) na srpskom
 • U slučaju da ste zbog zdravstvenog stanja primljeni hitno u zdravstvenu ustanovu radi bolničkog lečenja, potrebno je da nadležnom lekaru pokažete polisu osiguranja da bi obavestio asistentsku kompaniju TBS Team 24. Takođe, neko od Vaših rođaka ili prijatelja u blizini može obavestiti TBS Team 24 o nastanku osiguranog slučaja.

If4_6Cxo1ns

Za troškove ne treba da brinete, jer računi za potrebne medikamente za lečenje i slično biće Vam refundirani po povratku u zemlju od strane Sava osiguranja. 

Koji je maksimalan iznos pokrića putnog osiguranja?

Maksimalan iznos pokrića po jednom putovanju je ugovorena osigurana suma navedena na polisi.

Od čega zavisi cena putnog zdravstvenog osiguranja?

Premija osiguranja – cena putnog osiguranja zavisi od: visine ugovorene sume osiguranja, načina zaključenja osiguranja, starosti osiguranika, trajanja putovanja i proširenja osiguravajućeg pokrića na sportske rizike. Na iznose premije osiguranja obračunava se 5% poreza.

Koja dopunska pokrića se mogu ugovoriti uz putno zdravstveno osiguranje?

Uz putno osiguranje online, možete ugovoriti dopunska osiguravajuća pokrića:

 • auto asistenciju,
 • osiguranje gubitka prtljaga,
 • osiguranje troškova prevremenog prekida započetog putovanja.