Odlazak na put uvek u sebi  sadrži određenu dozu neizvesnosti i nepredvidivosti jer naša destinacija nam nije nikada do kraja poznata i naš boravak može krenuti potpuno drugim pravcem od planiranog. Ukoliko se tako nešto i dogodi, uz polisu putnog zdravstvenog osiguranja, najveći deo briga, prepuštate nama, Vašem osiguravaču. 

Prema Opštim uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu mogu se osigurati zdrava lica koji su državljani Republike Srbije, kao i strani državljani i lica bez državljanstva uz uslov da imaju prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak ili su stalno nastanjeni u Republici Srbiji.

Putno osiguranje, tj. Polisa za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu pruža naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadnih bolesti ili posledica nesrećnog slučaja, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.

Putno osiguranje nudimo u saradanji sa asistentskom kompanijom TBS Team 24.

Osigurati se može svako zdravo lice čije je stalno mesto boravka u Srbiji. Osiguranje počinje u 0.00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, ali ne pre nego što osiguranik pređe državnu granicu Republike Srbije i ne pre plaćanja premije, a prestaje u 24.00 sata dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja. 

Ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen pre putovanja u inostranstvo. 

 Osiguranje se može zaključiti kao:

 • individualno
 • porodično (bračni drug i deca do18 godina starosti )
 • grupno osiguranje (6 i više lica, sa priloženim spiskom svih članova grupe)
 • multi osiguranje sa više ulazaka / izlazaka iz zemlje

Maksimalan iznos pokrića po jednom putovanju je ugovorena osigurana suma navedena na polisi.

Premija osiguranja zavisi od: visine ugovorene sume osiguranja, načina zaključenja osiguranja, starosti osiguranika, trajanja putovanja, proširenja osiguravajućeg pokrića na sportske rizike. Na iznose premije osiguranja obračunava se 5% poreza.

 Ovim osiguranjem je obuhvaćeno:

 • ambulantno lečenje
 • lekovi i zavoji propisani od lekara
 • sanitetski materijal koji je neophodan u toku lečenja preloma ili povrede ekstremiteta (npr. gips i zavoj) i pomagala za hodanje propisana od lekara
 • radioterapija, termoterapija ili fototerapija i drugi slični tretmani propisani od lekara
 • RTG dijagnostika
 • bolničko lečenje osiguranika u ustanovi koja se smatra bolnicom u stranoj zemlji, koja ima dovoljno dijagnostičkih i terapeutskih kapaciteta, a lečenje se sprovodi po metodama koje su naučno prihvaćene i klinički testirane u toj zemlji (koristi se bolnica u mestu gde osiguranik boravi ili najbliža odgovarajuća bolnica)
 • troškovi prevoza od strane hitne službe do najbliže bolnice ili najbližeg lekara
 • troškovi upućivanja u specijalizovane klinike, ako je to medicinski neophodno i propisano od lekara
 • operacija zbog akutnih bolesti (uključujući operaciju i troškove vezane za nju)
 • stomatološke usluge, ali samo u cilju olakšavanja akutne zubobolje, u iznosu do 80.00 EUR