Osiguranjem, prema Uslovima za osiguranje od profesonalne odgovornosti, osiguraniku se pruža osiguravajuća zaštita za odštetne zahteve naručilaca usluge koji su posledica stručne greške osiguranika u vršenju registrovane delatnosti i za koje osiguranik odgovara na osnovu Zakona.

Osiguravač je u obavezi samo za one osigurane slučajeve, do kojih je došlo kod obavljanja registrovane delatnosti osiguranika na području Republike Srbije, a na području drugih zemalja samo ako se to posebno ugovori ili ako je to predviđeno posebnim odredbama.

Suma osiguranja je gornja granica obaveze osiguravača po jednom osiguranom slučaju.