Ovim osiguranjem je pokrivena odgovornosti vlasnika odnosno nosioca prava korišćenja opasnih materija za štete pričinjene trećim licima ukoliko za posledicu imaju:

  • smrt, povredu tela ili zdravlja trećih lica
  • gubitak, nestanak, uništenje ili oštećenje imovine trećih lica
  • zagađenje životne sredine (tlo, voda i vazduh).