Osiguranjem od opšte odgovornosti se osigurava zakonska odgovornost osiguranika za štetu usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica nastala iz delatnosti osiguranika, iz posedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti.

Ako se posebno ugovori osiguranjem se mogu obuhvatiti:

  • odgovornost poslodavca
  • odgovornost za oštećenje predmeta koji su povereni osiguraniku na popravku, obradu, prepravku ili čuvanje
  • odgovornost za oštećenje motornih vozila koja su poverena osiguraniku na čuvanje
  • oštećenje predmeta za vreme skladištenja i manipulacije sa njima (utovar, istovar, pretovar i sl.)
  • odgovornost za ekološke štete zbog zagađenja okoline.