Osiguranje od nezgode uz HIT račun

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, dobrovoljno zdravstveno osiguranje od težih bolesti i hirurških intervencija su  osiguranja koje Banka Intesa u saradnji sa Sava osiguranjem obezbeđuje za sve vlasnike  HIT računa i članova njihovih porodica.

Članovima porodice se smatraju bračni/vanbračni partner u smislu Porodičnog zakona i deca vlasnika aktivnog tekućeg računa do navršene 18. godine života, odnosno do navršene 26. godine u slučaju da se nalaze na redovnim studijama.

Detaljne informacije o INTESA HIT tekućem računu možete pročitati na www.bancaintesa.rs.

Vlasnici INTESA HIT računa i članovi njihovih porodica osigurani su od rizika navedenih u sledećoj tabeli. Pravo na naknadu ostvaruju shodno uslovima osiguranja isključivo za osiguranu povredu, smrt usled nesrećog slučaja, hiruršku intervenciju ili težu bolest navedenu u tabeli.

Izaberite rizik i proverite koji je iznos pokrića:

Invaliditet kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode) nastao u procentu iznad 10%

GLAVA

  Procenat Naknada iz osiguranja
1. Difuzna oštećenja mozga sa klinički utvrđenom slikom dekortikacije, odnosno decerebracije: 
a) hemiplegija inveteriranog tipa sa afazijom i agnozijom;  100% 50.000
b) demencija (Korsakovljev sindrom);  100% 50.000
c) obostrani Parkinsonov sindrom sa izraženim rigorom;  100% 50.000
d) kompletna: hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija;  100% 50.000
e) epilepsija sa demencijom i psihičkom deterioracijom;  100% 50.000
f) psihoza iza organske povrede mozga  100% 50.000
2. Oštećenje mozga sa klinički utvrđenom slikom: 
a) hemipareza sa jako izraženim spasticitetom;  90% 45.000
b) ekstrapiramidalna simptomatologija (nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehotičnih pokreta);  90% 45.000
c) pseudobulbarna paraliza sa prisilnim plačem ili smehom; oštećenje malog mozga sa izraženim poremećajima ravnoteže, hoda i koordinacije pokreta  90% 45.000
3. Pseudobulbarni sindrom  80% 40.000
4. Epilepsija sa učestalim napadima i karakternim promenama ličnosti, bolnički evidentiranim, nakon bolničkog lečenja sa odgovarajućim ispitivanjima:  70% 35.000
5. Žarišna oštećenja mozga sa bolnički evidentiranim posledicama psihoorganskog sindroma, sa nalazom psihijatra i psihologa nakon bolničkog lečenja sa odgovarajućim ispitivanjima: 
a) u lakom stepenu  do 40% do 20.000
b) u srednjem stepenu  50% 25.000
c) u jakom stepenu  60% 30.000
6. Hemipareza ili disfazija: 
a) u lakom stepenu  do 30% do 15.000
b) u srednjem stepenu  40% 20.000
c) u jakom stepenu  50% 25.000
7. Oštećenje malog mozga sa adiadohokinezom i asinergijom  40% 20.000
8. Epilepsija sa retkim napadima: 
a) bez napada uz redovnu medikaciju  20% 10.000
b) sa retkim napadima uz medikaciju  30% 15.000
9. Kontuzione povrede mozga: 
a) postkontuzioni sindrom uz postojanje objektivnog neurološkog nalaza posle bolnički utvrđene kontuzije mozga  20% 10.000
b) operisani intracerebralni hematom bez neurološkog ispada  20% 10.000
10. Stanje posle trepanacije svoda lobanje ili loma baze lobanje ili svoda lobanje, rentgenološki verifikovano  10% 5.000
11. Gubitak vlasišta:
a) polovina površine vlasišta  15% 7.500
b) čitavo vlasište  30% 15.000
Posebni uslovi 
1. Za potrese mozga koji nisu bolnički ili ambulantno utvrđeni u roku od 24 časa nakon povrede, ne priznaje se invaliditet 
2. Sve forme epilepsije moraju biti bolnički utvrđene uz primenu savremenih dijagnostičkih metoda. 
3. Kod različitih posledica povrede mozga usled jednog nesrećnog slučaja procenti za invaliditet se ne sabiraju, već se procenat određuje samo po tački koja je najpovoljnija za osiguranika. 
4. Trajni invaliditet za sve slučajeve koji spadaju pod tačke od 1. - 10. određuje se najranije 10 (deset) meseci posle povrede. 

OČI

  Procenat Naknada iz osiguranja
12. Potpuni gubitak vida na oba oka  100% 50.000
13. Potpuni gubitak vida na jedno oko  33% 16.500
14. Diplopija kao trajna i ireparabilna posledica povrede oka: 
a) eksterna oftalmoplegija  10% 5.000
b) totalna oftalmoplegija  20% 10.000
15. Gubitak očnog sočiva: 
a) afakija jednostrana  20% 10.000
b) afakija obostrana  30% 15.000
16. Nepotpuna unutarnja oftalmoplegija  10% 5.000
17. Koncentrično suženje vidnog polja na preostalom oku: 
a) do 60 stepeni  10% 5.000
b) do 40 stepeni  30% 15.000
c) do 20 stepeni  50% 25.000
d) do 5 stepeni  60% 30.000
18. Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja: 
a) do 30 stepeni  15% 7.500
b) do 5 stepeni  30% 15.000
19. Homonimna hemianopsija  30% 15.000
Posebni uslovi 
1. Povreda očne jabučice koja je uzrokovala ablaciju retine mora biti bolnički dijagnostifikovana. 
2. Ocena oštećenja oka vrši se po završenom lečenju izuzev po tačkama 14. i 16. za koje minimalni rok iznosi godinu dana nakon povrede. 

UŠI

  Procenat Naknada iz osiguranja
20. Potpuna gluvoća na oba uha sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa  40% 20.000
21. Potpuna gluvoća na oba uha sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa  60% 30.000
22. Potpuna gluvoća na jednom uhu sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa  15% 7.500
23. Potpuna gluvoća na jednom uhu sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa na tom uhu  20% 10.000
24. Obostrana nagluvost sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa obostrano: ukupni gubitak sluha po Fowler-Sabine: 
a) 31—60%  10% 5.000
b) 61—85%  20% 10.000
25. Obostrana nagluvost sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa: ukupni gubitak sluha po Fowler- Sabine: 
a) 20—30%  10% 5.000
b) 31—60%  20% 10.000
c) 61—85%  30% 15.000
26. Jednostrana teška nagluvost sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa: gubitak sluha na nivou 90—95 decibela  10% 5.000
27. Jednostrana teška nagluvost sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa: gubitak sluha na nivou 90—95 decibela  12,5% 6.250
28. Povrede ušne školjke: 
a) potpuni gubitak ili potpuna deformacija  10% 5.000
Posebni uslovi 
1. Za sve slučajeve iz ove glave određuje se invaliditet posle završenog lečenja, ali ne ranije od 6 meseci nakon povrede, izuzev tačke 28. koja se ceni po završenom lečenju. 

LICE

  Procenat Naknada iz osiguranja
29. Ozbiljno deformirajuća oštećenja na licu praćena funkcionalnim smetnjama i/ili posttraumatski deformiteti kostiju lica: 
a) u srednjem stepenu  10% 5.000
b) u jakom stepenu  25% 12.500
Posebni uslovi 
1. Za kozmetičke i estetske ožiljke na licu ne određuje se invaliditet. 
30. Ograničeno otvaranje usta: 
a) razmak gornjih i donjih zuba - do 3cm  15% 7.500
b) razmak gornjih i donjih zuba - do 1,5 cm  30% 15.000
31. Defekti na čeljusnim kostima, na jeziku ili nepcu sa funkcionalnim smetnjama: 
a) u lakom stepenu  10% 5.000
b) u srednjem stepenu  20% 10.000
c) u jakom stepenu  30% 15.000
Posebni uslovi 
1. Za slučajeve pod tačkama 29. 30. i 31. invaliditet se određuje posle završenog lečenja, ali ne ranije od 6 meseci posle povrede. 
32. Pareza facijalnog živca posle frakture slepoočne kosti ili povrede odgovarajuće parotidne regije: 
a) u srednjem stepenu  10% 5.000
b) u jakom stepenu sa kontrakturom i tikom mimičke muskulature  20% 10.000
c) paraliza facijainog živca  30% 15.000
Posebni uslovi 
1. Invaliditet po tački 32. određuje se posle završenog lečenja, ali ne ranije od 1 godine posle povrede 

NOS

  Procenat Naknada iz osiguranja
33. Povrede nosa: 
a) delimičan gubitak nosa  do 15% do 7.500
b) gubitak čitavog nosa  30% 15.000
34. Promena oblika piramide nosa: 
a) u srednjem stepenu  10% 5.000
b) u jakom stepenu  15% 7.500

DUŠNIK I JEDNJAK

  Procenat Naknada iz osiguranja
35. Povrede dušnika: 
a) stenoza dušnika posle povrede grkljana i početnog dela dušnika  10% 5.000
36. Stenoza dušnika radi koje se mora trajno nositi kanila  60% 30.000
37. Trajna organska promuklost zbog povrede: 
a) jačeg intenziteta  15% 7.500
38. Suženje jednjaka: 
a) u lakom stepenu  10% 5.000
b) u srednjem stepenu  20% 10.000
c) u jakom stepenu  30% 15.000
39. Potpuno suženje jednjaka sa trajnom gastrostomom  80% 40.000

GRUDNI KOŠ

  Procenat Naknada iz osiguranja
40. Povrede rebara: 
a) prelom 3 ili više rebara zaceljen sa dislokacijom bez smanjenja plućne ventilacije restriktivnog tipa  10% 5.000
41. Stanje nakon torakotomije  10% 5.000
42. Oštećenje plućne funkcije restriktivnog tipa usled loma rebara, penetrantnih povreda grudnog koša, posttraumatskih adhezija, hematotoraksa i pneumotoraksa: 
a) 20—30% smanjen vitalni kapacitet  15% 7.500
b) 31—50% smanjen vitalni kapacitet  do 30% do 15.000
c) za 51 % ili više smanjen vitalni kapacitet  do 50% do 25.000
43. Fistula nakon emfizema  15% 7.500
44. Hronični plućni apsces  20% 10.000
Posebni uslovi 
1. Kapacitet pluća određuje se ponovljenom spirometrijom, a po potrebi i detaljnom pulmološkom obradom i ergometrijom. 
2. Ako su stanja iz tač. 40. 41. 43. i 44. praćena poremećajem plućne funkcije restriktivnog tipa, onda se ne cene po navedenim tačkama, već po tački 50. 
3. Po tačkama 42. 43. i 44. cene se i nakon završenog lečenja, ali ne ranije od jedne godine od dana povređivanja. 
4. Za prelom jednog rebra ne određuje se invaliditet. 
45. Gubitak jedne dojke: 
a) do 50 godina života  10% 5.000
46. Gubitak obe dojke: 
a) do 50 godina života  30% 15.000
b) preko 50 godina života  15% 7.500
c) teško oštećenje obe dojke do 50 godina života  10% 5.000
47. Posledice penetrantnih povreda srca i velikih krvnih sudova grudnog koša: 
a) srce sa normalnim elektrokardiogramom  30% 15.000
b) sa promenjenim elektrokardiogramom prema težini promene  do 60% do 30.000
c) krvni sudovi  15% 7.500
d) aneurizma aorte sa implantatom  40% 20.000

KOŽA

  Procenat Naknada iz osiguranja
48. Dublji ožiljci na telu nakon opekotina ili povreda bez smetnji motiliteta a zahvataju: 
a) do 20% površine tela  10% 5.000
b) preko 20% površine tela  15% 7.500
49. Duboki ožiljci na telu nakon opekotina ili povreda, a zahvataju: 
a) do 10% površine tela  10% 5.000
b) do 20% površine tela  do 20% do 10.000
c) preko 20% površine tela  30% 15.000
Posebni uslovi 
1. Slučajevi iz tač. 48. i 49. izračunavaju se primenom pravila devetke. 
2. Dublji ožiljak nastaje nakon intermedijalne opekotine (II-B stepen) i/ili povrede sa manjim defektom kože. 
3. Duboki ožiljak nastaje nakon duboke opekotine (III stepen) ili potkožne subdermale (IV stepen) i/ili većeg defekta kožnog pokrivača. 
4. Za posledice epidermalne opekotine (I stepen) i površine (II-A stepen) invaliditet se ne određuje. 
5. Funkcionalne smetnje izazvane opekotinama ili povredama iz tačke 49. ocenjuju se i prema odgovarajućim tačkama Tabele 1 - Tabele invaliditeta (TINV). 

TRBUŠNI ORGANI

  Procenat Naknada iz osiguranja
50. Povrede dijafragme: 
a) stanje nakon prsnuća dijafragme u bolnici neposredno nakon povrede, verifikovano i hirurški zbrinuto  20% 10.000
b) dijafragmalna hernija-recidiv nakon hirurški zbrinute dijafragmalne traumatske kile  30% 15.000
51. Postoperativna hernija posle laparotomije koja je rađena zbog povrede: 
a) lakši stepen  10% 5.000
b) teški stepen  20% 10.000
52. Povreda creva ili jetre, slezine, želuca: 
a) sa šivenjem  15% 7.500
b) povreda creva ili želuca sa resekcijom  20% 10.000
c) povreda jetre sa resekcijom  30% 15.000
53. Gubitak slezine (splenectomia): 
a) do 20 godina starosti  25% 12.500
b) preko 20 godina starosti  15% 7.500
54. Povreda gušterače prema funkcionalnom oštećenju  do 20% do 10.000
55. Anus praeternaturalis – trajni  50% 25.000
56. Sterkoralna fistula  30% 15.000
57. lncontinentio alvi trajna: 
a) delimična  30% 15.000
b) potpuna  60% 30.000

MOKRAĆNI ORGANI

  Procenat Naknada iz osiguranja
58. Gubitak jednog bubrega uz normalnu funkciju drugog  30% 15.000
59. Gubitak jednog bubrega uz oštećenje funkcije drugog: 
a) do 30% oštećenja funkcije  40% 20.000
b) do 50% oštećenja funkcije  55% 27.500
c) preko 50% oštećenja funkcije  do 80% do 40.000
60. Funkcionalna oštećenja jednog bubrega: 
a) do 30% oštećenja funkcije  10% 5.000
b) do 50% oštećenja funkcije  15% 7.500
c) preko 50% oštećenja funkcije  20% 10.000
61. Funkcionalna oštećenja oba bubrega: 
a) do 30% oštećenja funkcije  do 30% do 15.000
b) do 50% oštećenja funkcije  45% 22.500
c) preko 50% oštećenja funkcije  60% 30.000
62. Poremećaj ispuštanja mokraće usled povrede uretre graduirano po Charrieru: 
a) u lakom stepenu ispod 18 ch  10% 5.000
b) u srednjem stepenu ispod 14 ch  20% 10.000
c) u jakom stepenu ispod 6 ch  35% 17.500
63. Povreda mokraćnog mehura sa smanjenim kapacitetom za svaku trećinu smanjenja kapaciteta  10% 5.000
64. Potpuna inkontinencija urina: 
a) kod muškaraca  40% 20.000
b) kod žena  50% 25.000
65. Urinarna fistula: 
a) uretralna  20% 10.000
b) perinealna i vaginalna  30% 15.000

GENITALNI ORGANI

  Procenat Naknada iz osiguranja
66. Gubitak jednog testisa do 60 godina života  15% 7.500
67. Gubitak oba testisa do 60 godina života  50% 25.000
68. Gubitak oba testisa preko 60 godina života  30% 15.000
69. Gubitak penisa do 60 godina života  50% 25.000
70. Gubitak penisa preko 60 godina života  30% 15.000
71. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom do 60 godina života  50% 25.000
72. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom preko 60 godina života  30% 15.000
73. Gubitak materice i jajnika do 55 godina života: 
a) gubitak materice  30% 15.000
b) gubitak jednog jajnika  10% 5.000
c) gubitak oba jajnika  30% 15.000
74. Gubitak materice i jajnika preko 55 godina života 
a) gubitak materice  10% 5.000
75. Oštećenja vulve i vagine koja onemogućavaju kohabitaciju do 60 godina života  50% 25.000
76. Oštećenja vulve i vagine koja onemogućavaju kohabitaciju preko 60 godina života  15% 7.500

KIČMENI STUB

  Procenat Naknada iz osiguranja
77. Povreda kičmenog stuba sa trajnim oštećenjem kičmene moždine ili perifernih živaca (tetraplegija, paraplegija, triplegija), sa gubitkom kontrole defekacije i uriniranja  100% 50.000
78. Povreda kičmene moždine sa potpunom paralizom donjih eksiremiteta bez smetnje defekacije i uriniranja  80% 40.000
79. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem kičmene moždine ili perifernih živaca (tetrapareza, tripareza) bez gubitka kontrole defekacije i uriniranja, verifikovana EMG-om: 
a) u lakom stepenu  do 40% do 20.000
b) u srednjem stepenu  50% 25.000
c) u jakom stepenu  60% 30.000
80. Povreda kičmenog stuba sa parezom donjih ekstremiteta, verifikovana EMG-om: 
a) u lakom stepenu  do 30% do 15.000
b) u srednjem stepenu  40% 20.000
c) u jakom stepenu  50% 25.000
Posebni uslovi 
1. Oštećenja koja spadaju pod tačke 77. i 79. cene se po utvrđivanju ireparabilnih neuroloških lezija, a za tačke 79. i 80. cene se po završenom lečenju, ali ne ranije od 2 godine od dana povređivanja. 
81. Smanjena pokretljivost kičme kao posledica preloma najmanje dva pršljena uz promenu krivulje kičme (kifoza, gibus, skolioza): 
a) u lakom stepenu  do 20% do 10.000
b) u srednjem stepenu  30% 15.000
c) u jakom stepenu  40% 20.000
82. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede vratnog segmenta: 
a) u lakom stepenu  10% 5.000
b) u srednjem stepenu  20% 10.000
c) u jakom stepenu  30% 15.000
83. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela torakalnog segmenta: 
a) u srednjem stepenu  10% 5.000
b) u jakom stepenu  15% 7.500
84. Smanjena pokretijivost kičme posle povrede koštanog dela lumbalnog segmenta: 
a) u lakom stepenu  do 15% do 7.500
b) u srednjem stepenu  25% 12.500
c) u jakom stepenu  35% 17.500
85. Serijski prelom 3 ili više poprečnih nastavaka kičme  10% 5.000
Posebni uslovi 
1. Hernija disci intervertebralis, sve vrste lumbalgija, diskopatija, spondiloza, ondilolisteza, spondiloliza, sakralgija, miofascitis, kokcigodinija, išialgija, fibrozitis, fascitis i sve patoanatomske promene slabinsko-krstne regije označene analognim terminima nisu obuhvaćene osiguranjem. 

KARLICA

  Procenat Naknada iz osiguranja
86. Višestruki prelom karlice uz težu deformaciju ili denivelaciju sakroilijakalnih zglobova ili simfize  30% 15.000
87. Simfizeoliza sa dislokacijom horizontalnom i/ili vertikalnom: 
a) veličine 1 cm  10% 5.000
b) veličine 2 cm  15% 7.500
c) veličine preko 2 cm  25% 12.500
88. Prelom jedne crevne kosti saniran uz dislokaciju  10% 5.000
89. Prelom obe crevne kosti saniran uz dislokaciju  15% 7.500
90. Prelom stidne ili sedne kosti saniran uz dislokaciju  10% 5.000
91. Prelom 2 kosti: stidne, sedne, ili stidne i sedne uz dislokaciju  15% 7.500
92. Prelom krstačne kosti, saniran uz dislokaciju  10% 5.000
93. Trtična kost: 
a) operativno odstranjena trtična kost  10% 5.000
Posebni uslovi 
1. Za prelome kostiju karlice koji su zarasli bez dislokacije i bez objektivnih funkcionalnih smetnji ne određuje se invaliditet. 

RUKE

  Procenat Naknada iz osiguranja
94. Gubitak obe ruke ili šake  100% 50.000
95. Gubitak ruke u ramenu (eksartikulacija)  70% 35.000
96. Gubitak ruke u području nadlaktice  65% 32.500
97. Gubitak ruke ispod lakta sa očuvanom funkcijom lakta  60% 30.000
98. Gubitak šake  55% 27.500
99. Gubitak svih prstiju: 
a) na obe šake  90% 45.000
b) na jednoj šaci  45% 22.500
100. Gubitak palca  20% 10.000
101. Gubitak kažiprsta  12% 6.000
Posebni uslovi 
1. Za gubitak jednog članka palca određuje se polovina, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za dotični prst. 
2. Delimičan gubitak koštanog dela članka ceni se kao potpuni gubitak članka. 
3. Za gubitak jagodice prsta određuje se 1/2 invaliditeta određenog za gubitak članka. 

NADLAKTICA

  Procenat Naknada iz osiguranja
102. Potpuna ukočenost ramenog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju (adukcija)  35% 17.500
103. Potpuna ukočenost ramenog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (adukcija)  25% 12.500
104. Umanjena pokretljivost ruke u ramenom zglobu, komparirano sa zdravom rukom: 
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu  10% 5.000
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu  15% 7.500
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu  25% 12.500
105. Posttraumatsko recidivirajuće iščašenje ramenog zgloba koje se verifikovano često javlja  10% 5.000
106. Labavost ramenog zgloba sa koštanim defektom zglobnih tela  30% 15.000
107. Ključna kost: 
a) pseudoartroza ključne kosti  10% 5.000
108. Potpuno iščašenje akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba  10% 5.000
109. Endoproteza ramenog zgloba  30% 15.000
110. Pseudoartroza nadlaktične kosti  30% 15.000
111. Hronični osteomielitis kostiju gornjih ekstremiteta sa fistulom  10% 5.000
112. Paraliza živca accesoriusa  15% 7.500
113. Paraliza brahijalnog pleksusa  60% 30.000
114. Delimična paraliza brahijalnog pleksusa (ERB - gornji deo ili KLUMPKE – donji deo)  35% 17.500
115. Paraliza aksilarnog živca  15% 7.500
116. Paraliza radijalnog živca  30% 15.000
117. Paraliza živca medianusa  35% 17.500
118. Paraliza živca ulnarisa  30% 15.000
119. Paraliza dva živca jedne ruke  50% 25.000
120. Paraliza tri živca jedne ruke  60% 30.000
Posebni uslovi 
1. Pareza živaca određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za paralizu dotičnog živca. 
2. Za slučajeve koji spadaju pod tačke 112. - 120. određuje se invaliditet po završenom lečenju, ali ne pre isteka dve godine od povrede, uz obaveznu verifikaciju sa EMG, ne stariju od 3 meseca. 

PODLAKTICA

  Procenat Naknada iz osiguranja
121. Potpuna ukočenost zgloba lakta u funkcionalno povoljnom 
a) položaju od 100 do 140 stepeni  20% 10.000
122. Potpuna ukočenost zgloba lakta u funkcionalno nepovoljnom položaju  30% 15.000
123. Umanjena pokretljivost zgloba lakta, komparirana sa zdravom rukom: 
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu  10% 5.000
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu  15% 7.500
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu  20% 10.000
124. Rasklimani zglob lakta – oscilacija pokreta u poprečnom smeru: 
a) devijacija do 10 stepeni  10% 5.000
b) devijacija do 20 stepeni  15% 7.500
c) devijacija preko 20 stepeni  25% 12.500
125. Endoproteza lakta  25% 12.500
126. Pseudoartroza obe kosti podlaktice  30% 15.000
127. Pseudoartroza radiusa  15% 7.500
128. Pseudoartroza ulne  15% 7.500
129. Ankiloza podlaktice u supinaciji  25% 12.500
130. Ankiloza podlaktice u srednjem položaju  15% 7.500
131. Ankiloza podlaktice u pronaciji  20% 10.000
132. Umanjena rotacija podlaktice (pro-supinacija) komparirana sa zdravom rukom: 
a) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu  10% 5.000
b) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu  15% 7.500
133. Ankiloza ručnog zgloba: 
a) u položaju ekstenzije  15% 7.500
b) u osovini podlaktice  20% 10.000
c) u položaju fleksije  30% 15.000
134. Umanjena pokretljivost ručnog zgloba komparirana sa zdravom rukom: 
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu  10% 5.000
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu  15% 7.500
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu  20% 10.000
135. Endoproteza čunaste kosti i/ili os Junatum (mesečaste kosti)  20% 10.000
136. Endoproteza ručnog zgloba  25% 12.500
Posebni uslovi 
1. Pseudoartroza čunaste i/ili polumesečaste kosti se ceni prema tački 134. 

PRSTI

  Procenat Naknada iz osiguranja
137. Potpuna ukočenost svih prstiju jedne ruke  40% 20.000
138. Potpuna ukočenost čitavog palca  15% 7.500
Posebni uslovi 
1. Za potpunu ukočenost jednog zgloba palca određuje se polovina, a za potpunu ukočenost jednog zgloba ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za gubitak tog prsta. 
2. Zbir procenata za ukočenost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od procenta određenog za potpunu ukočenost tog prsta. 
139. Nepravilno zarastao Bennett-ov prelom palca  10% 5.000
Posebni uslovi 
1. Pod lakim stepenom podrazumeva se smanjena pokretljivost za polovinu normalne pokretljivosti, a pod jakim stepenom podrazumeva se smanjena pokretljivost preko polovine normalne pokretljivosti. 

NOGE

  Procenat Naknada iz osiguranja
140. Gubitak obe natkolenice  100% 50.000
141. Eksartikulacija noge u kuku  70% 35.000
142. Gubitak natkolenice u gornjoj trećini, patrljak nepogodan za protezu  60% 30.000
143. Gubitak natkolenice ispod gornje trećine  50% 25.000
144. Gubitak obe potkolenice, patrljci podesni za protezu  80% 40.000
145. Gubitak potkolenice, patrljak ispod 6 cm  45% 22.500
146. Gubitak potkolenice, patrljak preko 6 cm  40% 20.000
147. Gubitak oba stopala  80% 40.000
148. Gubitak jednog stopala  35% 17.500
149. Gubitak stopala u Choparl-ovoj liniji  35% 17.500
150. Gubitak stopala u Lisfranc-ovoj liniji  30% 15.000
151. Transmetatarzalna amputacija  25% 12.500
152. Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi  20% 10.000
153. Gubitak palca na stopalu: 
a) gubitak celog palca  10% 5.000
Posebni uslovi 
1. Ukočenost interfalangealnih zglobova II–V prsta u ispruženom položaju ili umanjena pokretljivost ovih zglobova ne predstavlja invaliditet. 
154. Potpuna ukočenost kuka u funkcionalno povoljnom položaju  30% 15.000
155. Potpuna ukočenost kuka u funkcionalno nepovoljnom položju  40% 20.000
156. Potpuna ukočenost oba kuka  70% 35.000
157. Nereponirano zastarelo traumatsko iščašenje kuka  40% 20.000
158. Pseudoartroza vrata butne kosti sa skraćenjem  45% 22.500
159. Deformirajuća posttraumatska artroza kuka posle preloma uz smanjenu pokretijivost kuka sa RTG verifikacijom – komparirano sa zdravim kukom: 
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu  do 15% do 7.500
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu  25% 12.500
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu  35% 17.500
160. Endoproteza kuka  30% 15.000
161. Umanjena pokretljivost kuka komparirana sa zdravim kukom: 
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu  10% 5.000
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu  15% 7.500
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu  25% 12.500
162. Pseudoartroza butne kosti  40% 20.000
163. Nepravilno zarastao prelom butne kosti uz angulaciju za: 
a) 10 do 20 stepeni  10% 5.000
b) preko 20 stepeni  15% 7.500
164. Hronični osteomielitis kostiju donjih udova sa fistulom  10% 5.000
165. Veliki i duboki ožiljci u mišićima natkolenice ili potkolenice, kao i traumatske hernije natkolenice i potkolenice, bez poremećaja funkcije zgloba  10% 5.000
166. Cirkulatorne promene nakon oštećenja velikih krvnih sudova donjih ekstremiteta: 
a) potkolenice  10% 5.000
b) natkolenice  do 20% do 10.000
167. Skraćenje noge usled preloma: 
a) 2—4 cm  10% 5.000
b) 4,1—6 cm  15% 7.500
c) preko 6 cm  20% 10.000
168. Ukočenost kolena: 
a) u funkcionalno povoljnom položaju (do 10 stepeni fleksije)  25% 12.500
b) u funkcionalno nepovoljnom položaju  35% 17.500
169. Deformirajuća artroza kolena posle povrede zglobnih tela uz umanjenu pokretljivost, sa rentgenološkom verifikacijom, komparirano sa zdravim kolenom: 
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu  do 15% do 7.500
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu  20% 10.000
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu  30% 15.000
170. Umanjena pokretljivost zgloba kolena, komparirana sa zdravim kolenom: 
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu  10% 5.000
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu  15% 7.500
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu  20% 10.000
171. Rasklimatanost kolena posle povrede kapsule i ligamentarnog aparata, komparirana sa zdravim kolenom: 
a) labavost u jednom smeru  10% 5.000
b) labavost u dva smera  15% 7.500
c) stalno nošenje ortopedskog aparata  30% 15.000
172. Endoproteza kolena  30% 15.000
173. Funkcionalne smetnje posle odstranjenja patele: 
a) totalno odstranjena patela  15% 7.500
174. Pseudoartroza patele  10% 5.000
175. Recidivirajući traumatski sinovitis kolena i/ili traumatska chondomalacija patele  10% 5.000
176. Pseudoartroza tibije: 
a) bez koštanog defekta  20% 10.000
b) sa koštanim defektom  30% 15.000
177. Nepravilno zarastao prelom potkolenice sa valgus ili recurvatus deformacijom komparirano sa zdravom potkolenicom 
a) od 5—15 stepeni  10% 5.000
b) preko 15 stepeni  15% 7.500
178. Ankiloza skočnog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (5—10 stepeni plantarne fleksije)  20% 10.000
179. Ankiloza skočnog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju  25% 12.500
180. Umanjena pokretljivost skočnog zgloba komparirana sa zdravim skočnim zglobom: 
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu  10% 5.000
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu  15% 7.500
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu  20% 10.000
181. Endoproteza skočnog zgloba  25% 12.500
182. Traumatsko proširenje meleolarne viljuške stopala komparirano sa zdravim stopalom  do 15% do 7.500
183. Deformacija stopala: pes eskavatus, pes planovalgus, pes varus, pes ekvinus: 
a) u lakom stepenu  10% 5.000
b) u jakom stepenu  20% 10.000
184. Deformacija calcaneusa posle kompresivnog preloma  do 20% do 10.000
185. Deformacija talusa posle preloma uz deformirajuću artrozu  do 20% do 10.000
186. Veća deformacija metatarzusa nakon preloma metatarzalnih kostiju  10% 5.000
187. Veliki ožiljci na peti ili tabanu posle defekta mekih delova: 
a) površina do 1/2 tabana  10% 5.000
b) površina preko 1/2 tabana  do 20% do 10.000
188. Paraliza ishijadičnog živca  40% 20.000
189. Paraliza femoralnog živca  30% 15.000
190. Paraliza tibijalnog živca  25% 12.500
191. Paraliza peronealnog živca  25% 12.500
192. Paraliza glutealnog živca  10% 5.000
Posebni uslovi 
1. Za pareze živaca na nozi određuje se maksimalno do 2/3 procenta određenog za paralizu dotičnog živca. 
2. Za slučajeve koji spadaju pod tačke 188. - 192. određuje se invaliditet po završenom lečenju, ali ne ranije od 2 godine posle povrede, sa verifikacijom EMG-A ne starijim od 3 meseca. 

Smrt usled nesrećnog slučaja (nezgode)

  Iznos naknade RSD

Kad nastane nesrećni slučaj osiguravač isplaćuje osiguranu sumu za slučaj smrti.

Pod nesrećnim slučajem u smislu Uslova smatra se svaki iznenadni i od volje Osiguranika nezavisni događaj koji, uglavnom delujući spolja i naglo na telo osigurnika, ima za posledicu njegovu smrt
25.000

Hiruške intervencije

NERVNI SISTEM (A)

Moždano tkivo  Procenat Naknada iz osiguranja
Ekscizija moždanog tkiva - hemisferektomija, totalna i parcijalna lobektomija (A01)  100% 15.000
Ekscizija lezije moždanog tkiva (A02)  100% 15.000
Operacije na subarhnoidnom prostoru (A22)  100% 15.000
Drenaža lezije moždanog tkiva - evakuacija apscesa ili hematoma moždanog tkiva i drenaža (A05)  95% 14.250
Stereotaktična ablacija moždanog tkiva (A03)  90% 13.500
Moždanice 
Ekstirpacija lezije moždanice (A38)  100% 15.000
Reparacija dure (A39)  100% 15.000
Evakuacija sadržaja i drenaža ekstraduralnog i subduralnog prostora (A40-A41)  95% 14.250
Kičmena moždina 
Ekstirpacija lezije kièmene moždine, parcijalna hordektomija (A44)  100% 15.000
Druge otvorene operacije na kièmenoj moždini (A45)  95% 14.250
Kranijalni nervi 
Mikrohirurške operacije presaðivanja kranijalnog nerva (A24)  100% 15.000
Intrakranijalna transekcija kranijalnog nerva (A25)  100% 15.000
Ekstrakranijalna ekstirpacija kranijalnog nerva (A27-A28)  95% 14.250
Ekscizija lezije kranijalnog nerva (A29)  80% 12.000
Reparacija kranijalnog nerva (A30)  80% 12.000
Dekompresija kranijalnog nerva (A32)  80% 12.000
Periferni nervi 
Ekscizija perifernog nerva (A59)  50% 7.500
Destrukcija perifernog nerva (A60)  50% 7.500
Ekstirpacija lezije perifernog nerva (A61)  45% 6.750
Mikrohirurška reparacija perifernog nerva (A62)  45% 6.750
Ekscizija simpatièkog nerva - cervikalna, torakalna, lumbalna simpatektomija (A75)  45% 6.750
Oslobađanje od uklještenja perifernog nerva (A65-A69)  40% 6.000

ENDOKRINI SISTEM I DOJKA (B)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Hipofiza i epifiza 
1.1 Ekscizija hipofize - transetmoidalna, transfenoidalna, transeptalna ili transkranijalna hipofizektomija (B01)  90% 13.500
1.2 Druge operacije na hipofizi (B02, B04)  80% 12.000
1.3 Operacije na epifizi (B06)  80% 12.000
2 Tiroidna i paratiroidna žlezda 
2.1 Ekscizija tiroidne žlezde - totalna i subtotalna tireoidektomija, hemitireoidektomija, lobektomija,istmektomija, parcijalna tireoidektomija (B08)  30% 4.500
2.2 Ekscizija lezije tiroidne žlezde (B09, B12)  25% 3.750
2.3 Ekscizija paratiroidne žlezde (B14)  25% 3.750
2.4 Ekscizija nadbubrežne žlezde (B22)  25% 3.750
3 Dojka 
3.1 Totalna ekscizija dojke - totalna mastektomija (B27)  75% 11.250
3.2 Parcijalna mastektomija - kvadrantektomija, ekscizija lezije (B28)  25% 3.750
3.3 Druge operacije na dojci (B33-B37)  20% 3.000

OKO (C)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Očna jabučica 
1.1 Enukleacija očne jabučice (C01)  40% 6.000
2 Sočivo 
2.1 Ekstrakcija sočiva - ekstrakapsularna ili intrakapsularna ekstrakcija, incizija kapsule (C71-C74)  20% 3.000
2.2 Veštačko sočivo (C75) 15% 2.250
3 Mrežnjača 
3.1 Operacije na retini (C81-C84)  25% 3.750

UHO (D)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Srednje i unutrašnje uho 
1.1 Rekonstrukcija lanca slušnih kostiju (D16-D17)  25% 3.750
1.2 Timpanoplastika (D14)  20% 3.000
1.3 Operacije na kohlei (D24)  20% 3.000
1.4 Operacije na vestibularnom aparatu (D26)  20% 3.000

RESPIRATORNI SISTEM (E)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Larinks, traheja, bronh 
1.1 Ekscizija larinksa - totalna i parcijalna laringektomija, laringofisura i hordektomija glasnih žica (E29)  95% 14.250
1.2 Rekonstrukcija larinksa - laringotrahealna rekonstrukcija, laringotraheoplastika, implantacija veštaèkihglasnih žica (E31)  85% 12.750
1.3 Parcijalna ekscizija traheje (E39)  85% 12.750
1.4 Rekonstrukcija traheje (E40)  85% 12.750
1.5 Otvorene operacije na traheji (E41, E43)  85% 12.750
1.6 Otvorene operacije na karini (E44)  85% 12.750
1.7 Parcijalna ekstirpacija bronha (E46  85% 12.750
1.8 Ekstirpacija lezije larinksa - otvorene operacije (E30)  75% 11.250
1.9 Terapeutske endoskopske operacije larinksa (E34-E35)  20% 3.000
2 Pluća i medijastinum 
2.1 Ekscizija pluća - pneumektomija, bilobektomija, lobektomija, ekscizija plućnog segmenta (E54)  100% 15.000
2.2 Faringektomija (nazo, mezo i hipofarinks) (E19)  100% 15.000
2.3 Otvorena ekstirpacija lezije pluća (E55)  90% 13.500
2.4 Druge otvorene reparacije na plćnom tkivu (E57)  85% 12.750
2.5 Otvorena ekscizija lezije i otvorena drenaža medijastinuma (E61)  80% 12.000
2.6 Drenaža pneumotoraksa (E59.4)  20% 3.000

USNA DUPLJA (F)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Totalna i parcijalna glosektomija (F22)  40% 6.000
2 Totalna i parcijalna ekscizija parotidne žlezde (F44)  40% 6.000

GORNJI DIGESTIVNI TRAKT (G)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Jednjak, uključujući hijatus herniju 
1.1 Ekscizija ezofagusa - ezofagogastrektomija, totalna ekscizija ezofagusa, parcijalna ekscizija ezofagusa (G01-G03)  75% 11.250
1.2 Otvorena ekstirpacija lezije ezofagusa (G04)  70% 10.500
1.3 Druge otvorene operacije na ezofagusu (G05-G13)  55% 8.250
1.4 Reparacija hernije dijafragme, antirefluks operacije (G23, G24)  55% 8.250
2 Želudac 
2.1 Ekscizija želuca - totalna (G27)  100% 15.000
2.2 Bajpas želudac - duodenum ili želudac - jejunum (G31-G33) 9  90% 13.500
2.3 Ekscizija parcijalna gastrektomija (G28)  85% 12.750
2.4 Otvorena ekstirpacija lezije želuca (G29)  75% 11.250
2.5 Operacija i zatvaranje perforiranog ulkusa (G35)  55% 8.250
2.6 Incizija pilorusa - piloromiotomija, piloroplastika (G40)  50% 7.500
2.7 Druge otvorene operacije želuca (G38, G41)  45% 6.750
3 Tanko crevo - duodenum,ileum 
3.1 Ekscizija duodenuma - gastroduodenektomija, totalna ekscizija duodenuma, parcijalna ekscizija duodenuma (G49)  75% 11.250
3.2 Otvorena ekstirpacija lezije duodenuma (G50)  70% 10.500
3.3 Ekscizija jejunuma - totalna i parcijalna jejunektomija (G58)  70% 10.500
3.4 Ekscizija ileuma - ileektomija (G69)  70% 10.500
3.5 Ekstirpacija lezije jejunuma (G59)  65% 9.750
3.6 Druge otvorene operacije na jejunumu (G60, G61, G63)  65% 9.750
3.7 Ekstirpacija lezije ileuma (G70)  65% 9.750
3.8 Operacija ulkusa duodenuma - zatvaranje perforiranog ulkusa (G52)  60% 9.000
3.9 Druge otvorene operacije na ileumu (G71-G78)  50% 7.500

DONJI DIGESTIVNI TRAKT (H)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Debelo crevo - kolon, rektum, anus 
1.1 Totalna ekscizija kolona i rektuma - panproktokolektomija (H04)  75% 11.250
1.2 Ekscizija kolona - totalna kolektomija, desna hemikolektomija, ekscizija transverzalnog kolona, levahemikolektomija, ekscizija sigmoidnog kolona (H05-H11)  75% 11.250
1.3 Ekscizija rektuma - abdiminoperinealna ekscizija, proktektomija, prednja resekcija rektuma,rektosigmoidektomija (H33)  70% 10.500
1.4 Ekstirpacija lezije kolona (H12)  65% 9.750
1.5 Otvorena ekstirpacija lezije rektuma (H34)  65% 9.750
1.6 Druge otvorene operacije na kolonu (H13-H17, H19)  50% 7.500
1.7 Endoskopske operacije na kolonu (H20, H21, H23, H24, H26, H27)  40% 6.000
1.8 Ekscizija anusa - ekscizija analnog sfinktera, ekscizija lezije anusa (H47, H48)  40% 6.000
1.9 Operacija rektuma usled prolapsa (H35, H36, H42)  25% 3.750
1.10 Druge operacije rektuma i anusa (H40, H41, H56)  15% 2.250
2 Slepo crevo     
2.1 Ekscizija apendiksa - apendektomija (H01-H03)  15% 2.250

DRUGI ABDOMINALNI ORGANI – DIGESTIVNI TRAKT (J)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Jetra 
1.1 Parcijalna ekscizija jetre - desna i leva hemihepatektomija, resekcija segmenta jetre (J02)  100% 15.000
1.2 Ekstirpacija lezije jetre (J03)  95% 14.250
1.3 Reparacija jetre sa otklanjanjem laceracije (J04)  90% 13.500
1.4 Druge otvorene operacije jetre (J07  85% 12.750
2 Pankreas 
2.1 Totalna ekscizija pankreasa - pankreatektomija (J55)  75% 11.250
2.2 Parcijalna ekscizija pankreasa - pankreatikoduodenektomija, subtotalna pankreatektomija, ekscizija repa pankreasa (J56, J57)  70% 10.500
2.3 Ekstirpacija lezije pankreasa (J58)  70% 10.500
2.4 Otvorene operacije na duktalnom sistemu pankreasa (J59, J60) i drenaža lezije pankreasa (J61)  65% 9.750
3 Slezina 
3.1 Splenektomija (J69)  40% 6.000
4 Žučna kesa 
4.1 Totalna i parcijalna holecistektomija (J18)  15% 2.250
4.2 Operacije na žučnim putevima (J27-J42)  15% 2.250
4.3 Druge operacije na žučnoj kesi - laparaskopske (J20-J21) 1  10% 1.500

SRCE (K)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Srčani zalisci 
1.1 Otvorena inzicija zalistaka srca - mitralna, aortna, pulmonalna valvotomija (K31) 100% 15.000
1.2 Reparacija mitralne, aortne, trikuspidalne i pulmonalne valvule - valvuloplastika, veštaèki zalisci (K25-K30)  90% 13.500
2 Koronarne arterije 
2.1 Bajpas operacije koronarnih arterija (K40-K46)  100% 15.000
3 Sprovodni sistem     
3.1 Ekscizija lezije perikarda (K67)  30% 4.500
3.2 Implantacija pejsmejkera (K60,K61) 25% 3.750
3.3 Stent (K50)  25% 3.750

ARTERIJE (L)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Aorta 
1.1 Bajpas segmenta aorte (L16, L20, L21)  100% 15.000
1.2 Operacija aneurizme aorte (L18, L19)  100% 15.000
2 Karotidne, cerebralne arterije, subklavija, bubrežne, visceralne grane aorte     
2.1 Rekonstrukcija karotidne arterije - ekstrakranijalni ili intrakranijalni bajpas (L29) 85% 12.750
3 Ilijačne arterije 
3.1 Aneurizma ilijačne arterije i bajpas operacije (L48-L51)  70% 10.500
3.2 Rekonstrukcija ilijaène arterije, endarterektomija i otvorena embolektomija (L52, L53)  65% 9.750
4 Femoralne arterije 
4.1 Aneurizma femoralne arterije i bajpas operacije (L56-L59)  50% 7.500
4.2 Rekonstrukcija femoralne arterije, endarterektomija i otvorena embolektomija (L60,L62)  45% 6.750

URINARNI SISTEM (M)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Bešika 
1.1 Totalna ekscizija bešike - cistoprostatektomija, cistouretrektomija, cistektomija (M34)  95% 14.250
1.2 Parcijalna ekscizija bešike (M35)  45% 6.750
1.3 Druge otvorene operacije na bešici (M36-M41, M49, M52-M55)  35% 5.250
1.4 Endoskopska ekstirpacija lezije mokraćne bešike (M42)  30% 4.500
2 Bubreg
2.1 Totalna ekscizija bubrega - nefrektomija, ekscizija odbaèenog transplantata, nefroureterektomija (M02)  70% 10.500
2.2 Parcijalna ekscizija bubrega (M03)  50% 7.500
2.3 Otvorena ekstirpacija lezije bubrega (M04)  45% 6.750
2.4 Druge otvorene operacije na bubregu (M05-M08) 40% 6.000
3 Ureter i uretra 
3.1 Ekscizija uretera - ureterektomija (M18)  50% 7.500
3.2 Druge otvorene operacije na ureteru (M19-M25)  45% 6.750
3.3 Endoskopsko uklanjanje kalkulusa iz uretera (M28)  10% 1.500
3.4 Otvorene operacije na uretri (M72, M73)  10% 1.500
4 Prostata 
4.1 Otvorena ekscizija prostate – retropubična, transvezikalna, perinealna (M61,M62)  50% 7.500
4.2 Terapeutske endoskopske operacije na prostati (M67)  20% 3.000

MUŠKI POLNI ORGANI (N)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Testis 
1.1 Ekscizija testisa - bilateralna i unilateralna orhidektomija (N05, N06)  50% 7.500
1.2 Ekstirpacija lezije testisa (N07)  40% 6.000
1.3 Operacija hidrocele i varikocele (N11, N19)  15% 2.250
1.4 Operacije na epididimisu (N15)  15% 2.250
1.5 Druge operacije na testisu (N13)  10% 1.500

GORNJI ŽENSKI GENITALNI SISTEM (Q)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Grlić materice, materica, jajovodi, jajnici 
1.1 Abdominalna ekscizija uterusa - histerokolpektomija, histerektomija (Q07)  50% 7.500
1.2 Bilateralna ekscizija adneksa - bilateralna salpingektomija, bilateralna salpingooforektomija, bilateralnaooforektomija (Q22)  50% 7.500
1.3 Vaginalna ekscizija uterusa - histerokolpektomija, histerektomija (Q08)  45% 6.750
1.4 Ekscizija i amputacija cerviksa uterusa (Q01)  25% 3.750
1.5 Druge otvorene operacije na uterus (uključujući carski rez) (Q09)  25% 3.750
1.6 Unilateralna ekscizija adneksa - unilateralna salpingektomija, unilateralna salpingooforektomija,unilateralna ooforektomija (Q23, Q24)  25% 3.750
1.7 Materica - mioektomija (Q09.2)  25% 3.750
1.8 Parcijalna ekscizija jajovoda (Q25)  20% 3.000
1.9 Otvorena okluzija jajovoda (Q27, Q28)  20% 3.000
1.10 Parcijalna ekscizija jajnika (Q43)  20% 3.000
1.11 Destrukcija lezije cerviksa (Q02) 15% 2.250
1.12 Druge otvorene operacije na jajovodu (Q29-Q34)  15% 2.250
1.13 Druge otvorene operacije na jajniku (Q44-Q48)  15% 2.250
1.14 Konizacija i reparacija cerviksa uterusa (Q03, Q05)  10% 1.500

LIMFNA ŽLEZDA (T)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Blok disekcija limfnih žlezda (T85)  40% 6.000

KOSTI I ZGLOBOVI LOBANJE I KIČMENOG STUBA (V)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Kosti lobanje i lica 
1.1 Operacije na kranijumu (V05)  50% 7.500
1.2 Totalna i parcijalna ekscizija kosti lica, ekstirpacija lezije kosti lica (V07)  50% 7.500
1.3 Druge operacije na kostima lica - osteotomija, fiksacija kostiju (V10-V13)  45% 6.750
1.4 Operacije kod frakture maksile ili drugih kostiju lica (V08-V09)  40% 6.000
2 Vilična kost 
2.1 Ekscizija lezije mandibule (V14)  25% 3.750
2.2 Rekonstrukcija temporomandibularnog zgloba (V20)  25% 3.750
2.3 Druge operacije na mandibuli - kod frakture, fiksacija (V15-V19)  20% 3.000
2.4 Druge operacije na temporomandibularnom zglobu (V21)  15% 2.250
3 Kosti i zglobovi kièmenog stuba 
3.1 Dekompresija - cervikalni, torakalni lumbalni kièmeni stub (V22-V27)  75% 11.250
3.2 Fuzija zglobova kièmenog stuba (V37-V39)  70% 10.500
3.3 Korekcija deformiteta kièmenog stuba (V41-V42)  65% 9.750
3.4 Ekstirpacija lezije kièmenog stuba (V43)  65% 9.750
3.5 Dekompresija i fiksacija frakture kièmenog stuba (V44-V46)  65% 9.750
3.6 Ekscizija cervikalnog, torakalnog ili lumbalnog intervertebralnog diskusa (V29-V35)  50% 7.500
3.7 Denervacija kièmenog faseta, destrukcija lezije diskusa i ostetotomija (V48, V52, V54)  45% 6.750

DRUGE KOSTI I ZGLOBOVI (W)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Kompleksna rekonstrukcija šake i stopala 
1.1 Kompleksna rekonstrukcija šake (W02)  70% 10.500
1.2 Kompleksna rekonstrukcija palca šake (W01)  65% 9.750
1.3 Kompleksna rekonstrukcija stopala (W03, W04)  65% 9.750
2 Kosti 
2.1 Ekscizija kosti (W06, W08)  25% 3.750
2.2 Ekstirpacija lezije kosti (W09)  20% 3.000
2.3 Otvorene operacije kod frakture kostiju (W19-W23)  20% 3.000
2.4 Fiksacija epifize, interna i eksterna fiksacija kosti (W27, W28, W30)  15% 2.250
3 Zglob kuka 
3.1 Totalna zamena zgloba kuka protezom (W37-W39)  70% 10.500
3.2 Parcijalna proteza kuka (W46-W48)  40% 6.000

ZGLOB KOLENA

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Zamena zgloba kolena protezom (W40-W42)  40% 6.000

DRUGE ORTOPEDSKE OPERACIJE (X)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Amputacija ekstremiteta (X07, X09, X10)  75% 11.250

Teže bolesti

Teže bolesti ugovorene za sve osiguranike

  Procenat Naknada iz osiguranja
Maligni tumori  100% 50.000
Moždani udar  100% 50.000
Infarkt miokarda  100% 50.000
Transplatacija organa  100% 50.000
Koma  100% 50.000
Embolija pluća  100% 50.000
Bakterijski meningitis  100% 50.000
Encefalitis  100% 50.000
Paraliza/paraplegija  100% 50.000
Otkazivanje rada bubrega  50% 25.000
Benigni tumori mozga  50% 25.000
Hronično oboljenje jetre  50% 25.000
Hronično oboljenje pluća  50% 25.000
Teže posledice perforacije u gastrointestinalnom traktu  50% 25.000
Teža oboljenja žlezda sa unutrašnjim lučenjem (Adisonova bolest)  50% 25.000
Slepilo  50% 25.000
Maligni tumor kože (Melanoma malignum)  50% 25.000
Vanmaterična trudnoća  15% 7.500

Teže bolesti ugovorene SAMO ZA VLASNIKE TEKUĆIH RAČUNA, ali ne i za članove njihovih porodica

  Procenat Naknada iz osiguranja
Multipla skleroza  100% 50.000
Ankilozantni spondilitis (Bechterewa bolest)  75% 37.500
Gluvoća  50% 25.000
Sistemski lupus  50% 25.000
Lajmska bolest  50% 25.000
Opekotine trećeg stepena  50% 25.000
Parkinsonova bolest  25% 12.500
Teža oboljenja žlezda sa unutrašnjim lučenjem (tireotoksična kriza, Kušingov sindrom i benigni feohromocitom)  25% 12.500
Teže posledice sepse  25% 12.500
Epilepsija  25% 12.500

Uslovi osiguranja

Predugovorno obaveštenje za vlasnike INTESA HIT tekućeg računa 

Posebni uslovi za kolektivno osiguranje vlasnika INTESA HIT, INTESA HIT PLUS i INTESA MAGNIFICA tekućih računa banke

Prijava štete

* Broj za informacije: +381 11 777 39 39

* Radno vreme Kontakt centra: od 8 do 19 časova

* Email za prijavu štete i dostavljanje dokumentacije: sava.stete@sava-osiguranje.rs

Prijava štete lično u ekpoziturama može se obaviti u toku radnog vremena. Na sledećem linku možete videti lokacije ekspozitura i njihovo radno vreme.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}