Osiguranje od nezgode uz HIT PLUS račun

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, dobrovoljno zdravstveno osiguranje od težih bolesti i hirurških intervencija su  osiguranja koje Banka Intesa u saradnji sa Sava osiguranjem obezbeđuje za sve vlasnike  HIT PLUS računa i članova njihovih porodica.

Članovima porodice se smatraju bračni/vanbračni partner u smislu Porodičnog zakona i deca vlasnika aktivnog tekućeg računa do navršene 18. godine života, odnosno do navršene 26. godine u slučaju da se nalaze na redovnim studijama.

Detaljne informacije o INTESA HIT PLUS tekućem računu možete pročitati na www.bancaintesa.rs.

Vlasnici INTESA HIT PLUS računa i članovi njihovih porodica osigurani su od rizika navedenih u sledećoj tabeli. Pravo na naknadu ostvaruju shodno uslovima osiguranja isključivo za osiguranu povredu, smrt usled nesrećog slučaja, hiruršku intervenciju ili težu bolest navedenu u tabeli.

Izaberite rizik i proverite koji je iznos pokrića:

Invaliditet kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode) nastao u procentu iznad 10%

GLAVA

  Procenat Naknada iz osiguranja
1. Difuzna oštećenja mozga sa klinički utvrđenom slikom dekortikacije, odnosno decerebracije: 
a) hemiplegija inveteriranog tipa sa afazijom i agnozijom;  100% 50.000
b) demencija (Korsakovljev sindrom);  100% 50.000
c) obostrani Parkinsonov sindrom sa izraženim rigorom;  100% 50.000
d) kompletna: hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija;  100% 50.000
e) epilepsija sa demencijom i psihičkom deterioracijom;  100% 50.000
f) psihoza iza organske povrede mozga  100% 50.000
2. Oštećenje mozga sa klinički utvrđenom slikom: 
a) hemipareza sa jako izraženim spasticitetom;  90% 45.000
b) ekstrapiramidalna simptomatologija (nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehotičnih pokreta);  90% 45.000
c) pseudobulbarna paraliza sa prisilnim plačem ili smehom; oštećenje malog mozga sa izraženim poremećajima ravnoteže, hoda i koordinacije pokreta  90% 45.000
3. Pseudobulbarni sindrom  80% 40.000
4. Epilepsija sa učestalim napadima i karakternim promenama ličnosti, bolnički evidentiranim, nakon bolničkog lečenja sa odgovarajućim ispitivanjima:  70% 35.000
5. Žarišna oštećenja mozga sa bolnički evidentiranim posledicama psihoorganskog sindroma, sa nalazom psihijatra i psihologa nakon bolničkog lečenja sa odgovarajućim ispitivanjima: 
a) u lakom stepenu  do 40% do 20.000
b) u srednjem stepenu  50% 25.000
c) u jakom stepenu  60% 30.000
6. Hemipareza ili disfazija: 
a) u lakom stepenu  do 30% do 15.000
b) u srednjem stepenu  40% 20.000
c) u jakom stepenu  50% 25.000
7. Oštećenje malog mozga sa adiadohokinezom i asinergijom  40% 20.000
8. Epilepsija sa retkim napadima: 
a) bez napada uz redovnu medikaciju  20% 10.000
b) sa retkim napadima uz medikaciju  30% 15.000
9. Kontuzione povrede mozga: 
a) postkontuzioni sindrom uz postojanje objektivnog neurološkog nalaza posle bolnički utvrđene kontuzije mozga  20% 10.000
b) operisani intracerebralni hematom bez neurološkog ispada  20% 10.000
10. Stanje posle trepanacije svoda lobanje ili loma baze lobanje ili svoda lobanje, rentgenološki verifikovano  10% 5.000
11. Gubitak vlasišta:
a) polovina površine vlasišta  15% 7.500
b) čitavo vlasište  30% 15.000
Posebni uslovi 
1. Za potrese mozga koji nisu bolnički ili ambulantno utvrđeni u roku od 24 časa nakon povrede, ne priznaje se invaliditet 
2. Sve forme epilepsije moraju biti bolnički utvrđene uz primenu savremenih dijagnostičkih metoda. 
3. Kod različitih posledica povrede mozga usled jednog nesrećnog slučaja procenti za invaliditet se ne sabiraju, već se procenat određuje samo po tački koja je najpovoljnija za osiguranika. 
4. Trajni invaliditet za sve slučajeve koji spadaju pod tačke od 1. - 10. određuje se najranije 10 (deset) meseci posle povrede. 

OČI

  Procenat Naknada iz osiguranja
12. Potpuni gubitak vida na oba oka  100% 50.000
13. Potpuni gubitak vida na jedno oko  33% 16.500
14. Diplopija kao trajna i ireparabilna posledica povrede oka: 
a) eksterna oftalmoplegija  10% 5.000
b) totalna oftalmoplegija  20% 10.000
15. Gubitak očnog sočiva: 
a) afakija jednostrana  20% 10.000
b) afakija obostrana  30% 15.000
16. Nepotpuna unutarnja oftalmoplegija  10% 5.000
17. Koncentrično suženje vidnog polja na preostalom oku: 
a) do 60 stepeni  10% 5.000
b) do 40 stepeni  30% 15.000
c) do 20 stepeni  50% 25.000
d) do 5 stepeni  60% 30.000
18. Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja: 
a) do 30 stepeni  15% 7.500
b) do 5 stepeni  30% 15.000
19. Homonimna hemianopsija  30% 15.000
Posebni uslovi 
1. Povreda očne jabučice koja je uzrokovala ablaciju retine mora biti bolnički dijagnostifikovana. 
2. Ocena oštećenja oka vrši se po završenom lečenju izuzev po tačkama 14. i 16. za koje minimalni rok iznosi godinu dana nakon povrede. 

UŠI

  Procenat Naknada iz osiguranja
20. Potpuna gluvoća na oba uha sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa  40% 20.000
21. Potpuna gluvoća na oba uha sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa  60% 30.000
22. Potpuna gluvoća na jednom uhu sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa  15% 7.500
23. Potpuna gluvoća na jednom uhu sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa na tom uhu  20% 10.000
24. Obostrana nagluvost sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa obostrano: ukupni gubitak sluha po Fowler-Sabine: 
a) 31—60%  10% 5.000
b) 61—85%  20% 10.000
25. Obostrana nagluvost sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa: ukupni gubitak sluha po Fowler- Sabine: 
a) 20—30%  10% 5.000
b) 31—60%  20% 10.000
c) 61—85%  30% 15.000
26. Jednostrana teška nagluvost sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa: gubitak sluha na nivou 90—95 decibela  10% 5.000
27. Jednostrana teška nagluvost sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa: gubitak sluha na nivou 90—95 decibela  12,5% 6.250
28. Povrede ušne školjke: 
a) potpuni gubitak ili potpuna deformacija  10% 5.000
Posebni uslovi 
1. Za sve slučajeve iz ove glave određuje se invaliditet posle završenog lečenja, ali ne ranije od 6 meseci nakon povrede, izuzev tačke 28. koja se ceni po završenom lečenju. 

LICE

  Procenat Naknada iz osiguranja
29. Ozbiljno deformirajuća oštećenja na licu praćena funkcionalnim smetnjama i/ili posttraumatski deformiteti kostiju lica: 
a) u srednjem stepenu  10% 5.000
b) u jakom stepenu  25% 12.500
Posebni uslovi 
1. Za kozmetičke i estetske ožiljke na licu ne određuje se invaliditet. 
30. Ograničeno otvaranje usta: 
a) razmak gornjih i donjih zuba - do 3cm  15% 7.500
b) razmak gornjih i donjih zuba - do 1,5 cm  30% 15.000
31. Defekti na čeljusnim kostima, na jeziku ili nepcu sa funkcionalnim smetnjama: 
a) u lakom stepenu  10% 5.000
b) u srednjem stepenu  20% 10.000
c) u jakom stepenu  30% 15.000
Posebni uslovi 
1. Za slučajeve pod tačkama 29. 30. i 31. invaliditet se određuje posle završenog lečenja, ali ne ranije od 6 meseci posle povrede. 
32. Pareza facijalnog živca posle frakture slepoočne kosti ili povrede odgovarajuće parotidne regije: 
a) u srednjem stepenu  10% 5.000
b) u jakom stepenu sa kontrakturom i tikom mimičke muskulature  20% 10.000
c) paraliza facijainog živca  30% 15.000
Posebni uslovi 
1. Invaliditet po tački 32. određuje se posle završenog lečenja, ali ne ranije od 1 godine posle povrede 

NOS

  Procenat Naknada iz osiguranja
33. Povrede nosa: 
a) delimičan gubitak nosa  do 15% do 7.500
b) gubitak čitavog nosa  30% 15.000
34. Promena oblika piramide nosa: 
a) u srednjem stepenu  10% 5.000
b) u jakom stepenu  15% 7.500

DUŠNIK I JEDNJAK

  Procenat Naknada iz osiguranja
35. Povrede dušnika: 
a) stenoza dušnika posle povrede grkljana i početnog dela dušnika  10% 5.000
36. Stenoza dušnika radi koje se mora trajno nositi kanila  60% 30.000
37. Trajna organska promuklost zbog povrede: 
a) jačeg intenziteta  15% 7.500
38. Suženje jednjaka: 
a) u lakom stepenu  10% 5.000
b) u srednjem stepenu  20% 10.000
c) u jakom stepenu  30% 15.000
39. Potpuno suženje jednjaka sa trajnom gastrostomom  80% 40.000

GRUDNI KOŠ

  Procenat Naknada iz osiguranja
40. Povrede rebara: 
a) prelom 3 ili više rebara zaceljen sa dislokacijom bez smanjenja plućne ventilacije restriktivnog tipa  10% 5.000
41. Stanje nakon torakotomije  10% 5.000
42. Oštećenje plućne funkcije restriktivnog tipa usled loma rebara, penetrantnih povreda grudnog koša, posttraumatskih adhezija, hematotoraksa i pneumotoraksa: 
a) 20—30% smanjen vitalni kapacitet  15% 7.500
b) 31—50% smanjen vitalni kapacitet  do 30% do 15.000
c) za 51 % ili više smanjen vitalni kapacitet  do 50% do 25.000
43. Fistula nakon emfizema  15% 7.500
44. Hronični plućni apsces  20% 10.000
Posebni uslovi 
1. Kapacitet pluća određuje se ponovljenom spirometrijom, a po potrebi i detaljnom pulmološkom obradom i ergometrijom. 
2. Ako su stanja iz tač. 40. 41. 43. i 44. praćena poremećajem plućne funkcije restriktivnog tipa, onda se ne cene po navedenim tačkama, već po tački 50. 
3. Po tačkama 42. 43. i 44. cene se i nakon završenog lečenja, ali ne ranije od jedne godine od dana povređivanja. 
4. Za prelom jednog rebra ne određuje se invaliditet. 
45. Gubitak jedne dojke: 
a) do 50 godina života  10% 5.000
46. Gubitak obe dojke: 
a) do 50 godina života  30% 15.000
b) preko 50 godina života  15% 7.500
c) teško oštećenje obe dojke do 50 godina života  10% 5.000
47. Posledice penetrantnih povreda srca i velikih krvnih sudova grudnog koša: 
a) srce sa normalnim elektrokardiogramom  30% 15.000
b) sa promenjenim elektrokardiogramom prema težini promene  do 60% do 30.000
c) krvni sudovi  15% 7.500
d) aneurizma aorte sa implantatom  40% 20.000

KOŽA

  Procenat Naknada iz osiguranja
48. Dublji ožiljci na telu nakon opekotina ili povreda bez smetnji motiliteta a zahvataju: 
a) do 20% površine tela  10% 5.000
b) preko 20% površine tela  15% 7.500
49. Duboki ožiljci na telu nakon opekotina ili povreda, a zahvataju: 
a) do 10% površine tela  10% 5.000
b) do 20% površine tela  do 20% do 10.000
c) preko 20% površine tela  30% 15.000
Posebni uslovi 
1. Slučajevi iz tač. 48. i 49. izračunavaju se primenom pravila devetke. 
2. Dublji ožiljak nastaje nakon intermedijalne opekotine (II-B stepen) i/ili povrede sa manjim defektom kože. 
3. Duboki ožiljak nastaje nakon duboke opekotine (III stepen) ili potkožne subdermale (IV stepen) i/ili većeg defekta kožnog pokrivača. 
4. Za posledice epidermalne opekotine (I stepen) i površine (II-A stepen) invaliditet se ne određuje. 
5. Funkcionalne smetnje izazvane opekotinama ili povredama iz tačke 49. ocenjuju se i prema odgovarajućim tačkama Tabele 1 - Tabele invaliditeta (TINV). 

TRBUŠNI ORGANI

  Procenat Naknada iz osiguranja
50. Povrede dijafragme: 
a) stanje nakon prsnuća dijafragme u bolnici neposredno nakon povrede, verifikovano i hirurški zbrinuto  20% 10.000
b) dijafragmalna hernija-recidiv nakon hirurški zbrinute dijafragmalne traumatske kile  30% 15.000
51. Postoperativna hernija posle laparotomije koja je rađena zbog povrede: 
a) lakši stepen  10% 5.000
b) teški stepen  20% 10.000
52. Povreda creva ili jetre, slezine, želuca: 
a) sa šivenjem  15% 7.500
b) povreda creva ili želuca sa resekcijom  20% 10.000
c) povreda jetre sa resekcijom  30% 15.000
53. Gubitak slezine (splenectomia): 
a) do 20 godina starosti  25% 12.500
b) preko 20 godina starosti  15% 7.500
54. Povreda gušterače prema funkcionalnom oštećenju  do 20% do 10.000
55. Anus praeternaturalis – trajni  50% 25.000
56. Sterkoralna fistula  30% 15.000
57. lncontinentio alvi trajna: 
a) delimična  30% 15.000
b) potpuna  60% 30.000

MOKRAĆNI ORGANI

  Procenat Naknada iz osiguranja
58. Gubitak jednog bubrega uz normalnu funkciju drugog  30% 15.000
59. Gubitak jednog bubrega uz oštećenje funkcije drugog: 
a) do 30% oštećenja funkcije  40% 20.000
b) do 50% oštećenja funkcije  55% 27.500
c) preko 50% oštećenja funkcije  do 80% do 40.000
60. Funkcionalna oštećenja jednog bubrega: 
a) do 30% oštećenja funkcije  10% 5.000
b) do 50% oštećenja funkcije  15% 7.500
c) preko 50% oštećenja funkcije  20% 10.000
61. Funkcionalna oštećenja oba bubrega: 
a) do 30% oštećenja funkcije  do 30% do 15.000
b) do 50% oštećenja funkcije  45% 22.500
c) preko 50% oštećenja funkcije  60% 30.000
62. Poremećaj ispuštanja mokraće usled povrede uretre graduirano po Charrieru: 
a) u lakom stepenu ispod 18 ch  10% 5.000
b) u srednjem stepenu ispod 14 ch  20% 10.000
c) u jakom stepenu ispod 6 ch  35% 17.500
63. Povreda mokraćnog mehura sa smanjenim kapacitetom za svaku trećinu smanjenja kapaciteta  10% 5.000
64. Potpuna inkontinencija urina: 
a) kod muškaraca  40% 20.000
b) kod žena  50% 25.000
65. Urinarna fistula: 
a) uretralna  20% 10.000
b) perinealna i vaginalna  30% 15.000

GENITALNI ORGANI

  Procenat Naknada iz osiguranja
66. Gubitak jednog testisa do 60 godina života  15% 7.500
67. Gubitak oba testisa do 60 godina života  50% 25.000
68. Gubitak oba testisa preko 60 godina života  30% 15.000
69. Gubitak penisa do 60 godina života  50% 25.000
70. Gubitak penisa preko 60 godina života  30% 15.000
71. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom do 60 godina života  50% 25.000
72. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom preko 60 godina života  30% 15.000
73. Gubitak materice i jajnika do 55 godina života: 
a) gubitak materice  30% 15.000
b) gubitak jednog jajnika  10% 5.000
c) gubitak oba jajnika  30% 15.000
74. Gubitak materice i jajnika preko 55 godina života 
a) gubitak materice  10% 5.000
75. Oštećenja vulve i vagine koja onemogućavaju kohabitaciju do 60 godina života  50% 25.000
76. Oštećenja vulve i vagine koja onemogućavaju kohabitaciju preko 60 godina života  15% 7.500

KIČMENI STUB

  Procenat Naknada iz osiguranja
77. Povreda kičmenog stuba sa trajnim oštećenjem kičmene moždine ili perifernih živaca (tetraplegija, paraplegija, triplegija), sa gubitkom kontrole defekacije i uriniranja  100% 50.000
78. Povreda kičmene moždine sa potpunom paralizom donjih eksiremiteta bez smetnje defekacije i uriniranja  80% 40.000
79. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem kičmene moždine ili perifernih živaca (tetrapareza, tripareza) bez gubitka kontrole defekacije i uriniranja, verifikovana EMG-om: 
a) u lakom stepenu  do 40% do 20.000
b) u srednjem stepenu  50% 25.000
c) u jakom stepenu  60% 30.000
80. Povreda kičmenog stuba sa parezom donjih ekstremiteta, verifikovana EMG-om: 
a) u lakom stepenu  do 30% do 15.000
b) u srednjem stepenu  40% 20.000
c) u jakom stepenu  50% 25.000
Posebni uslovi 
1. Oštećenja koja spadaju pod tačke 77. i 79. cene se po utvrđivanju ireparabilnih neuroloških lezija, a za tačke 79. i 80. cene se po završenom lečenju, ali ne ranije od 2 godine od dana povređivanja. 
81. Smanjena pokretljivost kičme kao posledica preloma najmanje dva pršljena uz promenu krivulje kičme (kifoza, gibus, skolioza): 
a) u lakom stepenu  do 20% do 10.000
b) u srednjem stepenu  30% 15.000
c) u jakom stepenu  40% 20.000
82. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede vratnog segmenta: 
a) u lakom stepenu  10% 5.000
b) u srednjem stepenu  20% 10.000
c) u jakom stepenu  30% 15.000
83. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela torakalnog segmenta: 
a) u srednjem stepenu  10% 5.000
b) u jakom stepenu  15% 7.500
84. Smanjena pokretijivost kičme posle povrede koštanog dela lumbalnog segmenta: 
a) u lakom stepenu  do 15% do 7.500
b) u srednjem stepenu  25% 12.500
c) u jakom stepenu  35% 17.500
85. Serijski prelom 3 ili više poprečnih nastavaka kičme  10% 5.000
Posebni uslovi 
1. Hernija disci intervertebralis, sve vrste lumbalgija, diskopatija, spondiloza, ondilolisteza, spondiloliza, sakralgija, miofascitis, kokcigodinija, išialgija, fibrozitis, fascitis i sve patoanatomske promene slabinsko-krstne regije označene analognim terminima nisu obuhvaćene osiguranjem. 

KARLICA

  Procenat Naknada iz osiguranja
86. Višestruki prelom karlice uz težu deformaciju ili denivelaciju sakroilijakalnih zglobova ili simfize  30% 15.000
87. Simfizeoliza sa dislokacijom horizontalnom i/ili vertikalnom: 
a) veličine 1 cm  10% 5.000
b) veličine 2 cm  15% 7.500
c) veličine preko 2 cm  25% 12.500
88. Prelom jedne crevne kosti saniran uz dislokaciju  10% 5.000
89. Prelom obe crevne kosti saniran uz dislokaciju  15% 7.500
90. Prelom stidne ili sedne kosti saniran uz dislokaciju  10% 5.000
91. Prelom 2 kosti: stidne, sedne, ili stidne i sedne uz dislokaciju  15% 7.500
92. Prelom krstačne kosti, saniran uz dislokaciju  10% 5.000
93. Trtična kost: 
a) operativno odstranjena trtična kost  10% 5.000
Posebni uslovi 
1. Za prelome kostiju karlice koji su zarasli bez dislokacije i bez objektivnih funkcionalnih smetnji ne određuje se invaliditet. 

RUKE

  Procenat Naknada iz osiguranja
94. Gubitak obe ruke ili šake  100% 50.000
95. Gubitak ruke u ramenu (eksartikulacija)  70% 35.000
96. Gubitak ruke u području nadlaktice  65% 32.500
97. Gubitak ruke ispod lakta sa očuvanom funkcijom lakta  60% 30.000
98. Gubitak šake  55% 27.500
99. Gubitak svih prstiju: 
a) na obe šake  90% 45.000
b) na jednoj šaci  45% 22.500
100. Gubitak palca  20% 10.000
101. Gubitak kažiprsta  12% 6.000
Posebni uslovi 
1. Za gubitak jednog članka palca određuje se polovina, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za dotični prst. 
2. Delimičan gubitak koštanog dela članka ceni se kao potpuni gubitak članka. 
3. Za gubitak jagodice prsta određuje se 1/2 invaliditeta određenog za gubitak članka. 

NADLAKTICA

  Procenat Naknada iz osiguranja
102. Potpuna ukočenost ramenog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju (adukcija)  35% 17.500
103. Potpuna ukočenost ramenog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (adukcija)  25% 12.500
104. Umanjena pokretljivost ruke u ramenom zglobu, komparirano sa zdravom rukom: 
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu  10% 5.000
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu  15% 7.500
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu  25% 12.500
105. Posttraumatsko recidivirajuće iščašenje ramenog zgloba koje se verifikovano često javlja  10% 5.000
106. Labavost ramenog zgloba sa koštanim defektom zglobnih tela  30% 15.000
107. Ključna kost: 
a) pseudoartroza ključne kosti  10% 5.000
108. Potpuno iščašenje akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba  10% 5.000
109. Endoproteza ramenog zgloba  30% 15.000
110. Pseudoartroza nadlaktične kosti  30% 15.000
111. Hronični osteomielitis kostiju gornjih ekstremiteta sa fistulom  10% 5.000
112. Paraliza živca accesoriusa  15% 7.500
113. Paraliza brahijalnog pleksusa  60% 30.000
114. Delimična paraliza brahijalnog pleksusa (ERB - gornji deo ili KLUMPKE – donji deo)  35% 17.500
115. Paraliza aksilarnog živca  15% 7.500
116. Paraliza radijalnog živca  30% 15.000
117. Paraliza živca medianusa  35% 17.500
118. Paraliza živca ulnarisa  30% 15.000
119. Paraliza dva živca jedne ruke  50% 25.000
120. Paraliza tri živca jedne ruke  60% 30.000
Posebni uslovi 
1. Pareza živaca određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za paralizu dotičnog živca. 
2. Za slučajeve koji spadaju pod tačke 112. - 120. određuje se invaliditet po završenom lečenju, ali ne pre isteka dve godine od povrede, uz obaveznu verifikaciju sa EMG, ne stariju od 3 meseca. 

PODLAKTICA

  Procenat Naknada iz osiguranja
121. Potpuna ukočenost zgloba lakta u funkcionalno povoljnom 
a) položaju od 100 do 140 stepeni  20% 10.000
122. Potpuna ukočenost zgloba lakta u funkcionalno nepovoljnom položaju  30% 15.000
123. Umanjena pokretljivost zgloba lakta, komparirana sa zdravom rukom: 
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu  10% 5.000
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu  15% 7.500
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu  20% 10.000
124. Rasklimani zglob lakta – oscilacija pokreta u poprečnom smeru: 
a) devijacija do 10 stepeni  10% 5.000
b) devijacija do 20 stepeni  15% 7.500
c) devijacija preko 20 stepeni  25% 12.500
125. Endoproteza lakta  25% 12.500
126. Pseudoartroza obe kosti podlaktice  30% 15.000
127. Pseudoartroza radiusa  15% 7.500
128. Pseudoartroza ulne  15% 7.500
129. Ankiloza podlaktice u supinaciji  25% 12.500
130. Ankiloza podlaktice u srednjem položaju  15% 7.500
131. Ankiloza podlaktice u pronaciji  20% 10.000
132. Umanjena rotacija podlaktice (pro-supinacija) komparirana sa zdravom rukom: 
a) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu  10% 5.000
b) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu  15% 7.500
133. Ankiloza ručnog zgloba: 
a) u položaju ekstenzije  15% 7.500
b) u osovini podlaktice  20% 10.000
c) u položaju fleksije  30% 15.000
134. Umanjena pokretljivost ručnog zgloba komparirana sa zdravom rukom: 
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu  10% 5.000
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu  15% 7.500
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu  20% 10.000
135. Endoproteza čunaste kosti i/ili os Junatum (mesečaste kosti)  20% 10.000
136. Endoproteza ručnog zgloba  25% 12.500
Posebni uslovi 
1. Pseudoartroza čunaste i/ili polumesečaste kosti se ceni prema tački 134. 

PRSTI

  Procenat Naknada iz osiguranja
137. Potpuna ukočenost svih prstiju jedne ruke  40% 20.000
138. Potpuna ukočenost čitavog palca  15% 7.500
Posebni uslovi 
1. Za potpunu ukočenost jednog zgloba palca određuje se polovina, a za potpunu ukočenost jednog zgloba ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za gubitak tog prsta. 
2. Zbir procenata za ukočenost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od procenta određenog za potpunu ukočenost tog prsta. 
139. Nepravilno zarastao Bennett-ov prelom palca  10% 5.000
Posebni uslovi 
1. Pod lakim stepenom podrazumeva se smanjena pokretljivost za polovinu normalne pokretljivosti, a pod jakim stepenom podrazumeva se smanjena pokretljivost preko polovine normalne pokretljivosti. 

NOGE

  Procenat Naknada iz osiguranja
140. Gubitak obe natkolenice  100% 50.000
141. Eksartikulacija noge u kuku  70% 35.000
142. Gubitak natkolenice u gornjoj trećini, patrljak nepogodan za protezu  60% 30.000
143. Gubitak natkolenice ispod gornje trećine  50% 25.000
144. Gubitak obe potkolenice, patrljci podesni za protezu  80% 40.000
145. Gubitak potkolenice, patrljak ispod 6 cm  45% 22.500
146. Gubitak potkolenice, patrljak preko 6 cm  40% 20.000
147. Gubitak oba stopala  80% 40.000
148. Gubitak jednog stopala  35% 17.500
149. Gubitak stopala u Choparl-ovoj liniji  35% 17.500
150. Gubitak stopala u Lisfranc-ovoj liniji  30% 15.000
151. Transmetatarzalna amputacija  25% 12.500
152. Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi  20% 10.000
153. Gubitak palca na stopalu: 
a) gubitak celog palca  10% 5.000
Posebni uslovi 
1. Ukočenost interfalangealnih zglobova II–V prsta u ispruženom položaju ili umanjena pokretljivost ovih zglobova ne predstavlja invaliditet. 
154. Potpuna ukočenost kuka u funkcionalno povoljnom položaju  30% 15.000
155. Potpuna ukočenost kuka u funkcionalno nepovoljnom položju  40% 20.000
156. Potpuna ukočenost oba kuka  70% 35.000
157. Nereponirano zastarelo traumatsko iščašenje kuka  40% 20.000
158. Pseudoartroza vrata butne kosti sa skraćenjem  45% 22.500
159. Deformirajuća posttraumatska artroza kuka posle preloma uz smanjenu pokretijivost kuka sa RTG verifikacijom – komparirano sa zdravim kukom: 
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu  do 15% do 7.500
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu  25% 12.500
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu  35% 17.500
160. Endoproteza kuka  30% 15.000
161. Umanjena pokretljivost kuka komparirana sa zdravim kukom: 
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu  10% 5.000
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu  15% 7.500
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu  25% 12.500
162. Pseudoartroza butne kosti  40% 20.000
163. Nepravilno zarastao prelom butne kosti uz angulaciju za: 
a) 10 do 20 stepeni  10% 5.000
b) preko 20 stepeni  15% 7.500
164. Hronični osteomielitis kostiju donjih udova sa fistulom  10% 5.000
165. Veliki i duboki ožiljci u mišićima natkolenice ili potkolenice, kao i traumatske hernije natkolenice i potkolenice, bez poremećaja funkcije zgloba  10% 5.000
166. Cirkulatorne promene nakon oštećenja velikih krvnih sudova donjih ekstremiteta: 
a) potkolenice  10% 5.000
b) natkolenice  do 20% do 10.000
167. Skraćenje noge usled preloma: 
a) 2—4 cm  10% 5.000
b) 4,1—6 cm  15% 7.500
c) preko 6 cm  20% 10.000
168. Ukočenost kolena: 
a) u funkcionalno povoljnom položaju (do 10 stepeni fleksije)  25% 12.500
b) u funkcionalno nepovoljnom položaju  35% 17.500
169. Deformirajuća artroza kolena posle povrede zglobnih tela uz umanjenu pokretljivost, sa rentgenološkom verifikacijom, komparirano sa zdravim kolenom: 
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu  do 15% do 7.500
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu  20% 10.000
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu  30% 15.000
170. Umanjena pokretljivost zgloba kolena, komparirana sa zdravim kolenom: 
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu  10% 5.000
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu  15% 7.500
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu  20% 10.000
171. Rasklimatanost kolena posle povrede kapsule i ligamentarnog aparata, komparirana sa zdravim kolenom: 
a) labavost u jednom smeru  10% 5.000
b) labavost u dva smera  15% 7.500
c) stalno nošenje ortopedskog aparata  30% 15.000
172. Endoproteza kolena  30% 15.000
173. Funkcionalne smetnje posle odstranjenja patele: 
a) totalno odstranjena patela  15% 7.500
174. Pseudoartroza patele  10% 5.000
175. Recidivirajući traumatski sinovitis kolena i/ili traumatska chondomalacija patele  10% 5.000
176. Pseudoartroza tibije: 
a) bez koštanog defekta  20% 10.000
b) sa koštanim defektom  30% 15.000
177. Nepravilno zarastao prelom potkolenice sa valgus ili recurvatus deformacijom komparirano sa zdravom potkolenicom 
a) od 5—15 stepeni  10% 5.000
b) preko 15 stepeni  15% 7.500
178. Ankiloza skočnog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (5—10 stepeni plantarne fleksije)  20% 10.000
179. Ankiloza skočnog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju  25% 12.500
180. Umanjena pokretljivost skočnog zgloba komparirana sa zdravim skočnim zglobom: 
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu  10% 5.000
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu  15% 7.500
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu  20% 10.000
181. Endoproteza skočnog zgloba  25% 12.500
182. Traumatsko proširenje meleolarne viljuške stopala komparirano sa zdravim stopalom  do 15% do 7.500
183. Deformacija stopala: pes eskavatus, pes planovalgus, pes varus, pes ekvinus: 
a) u lakom stepenu  10% 5.000
b) u jakom stepenu  20% 10.000
184. Deformacija calcaneusa posle kompresivnog preloma  do 20% do 10.000
185. Deformacija talusa posle preloma uz deformirajuću artrozu  do 20% do 10.000
186. Veća deformacija metatarzusa nakon preloma metatarzalnih kostiju  10% 5.000
187. Veliki ožiljci na peti ili tabanu posle defekta mekih delova: 
a) površina do 1/2 tabana  10% 5.000
b) površina preko 1/2 tabana  do 20% do 10.000
188. Paraliza ishijadičnog živca  40% 20.000
189. Paraliza femoralnog živca  30% 15.000
190. Paraliza tibijalnog živca  25% 12.500
191. Paraliza peronealnog živca  25% 12.500
192. Paraliza glutealnog živca  10% 5.000
Posebni uslovi 
1. Za pareze živaca na nozi određuje se maksimalno do 2/3 procenta određenog za paralizu dotičnog živca. 
2. Za slučajeve koji spadaju pod tačke 188. - 192. određuje se invaliditet po završenom lečenju, ali ne ranije od 2 godine posle povrede, sa verifikacijom EMG-A ne starijim od 3 meseca. 

Smrt usled nesrećnog slučaja (nezgode)

  Iznos naknade RSD

Kad nastane nesrećni slučaj osiguravač isplaćuje osiguranu sumu za slučaj smrti.

Pod nesrećnim slučajem u smislu Uslova smatra se svaki iznenadni i od volje Osiguranika nezavisni događaj koji, uglavnom delujući spolja i naglo na telo osigurnika, ima za posledicu njegovu smrt
25.000

Hiruške intervencije

NERVNI SISTEM (A)

  Moždano tkivo  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Moždano tkivo    
11 Ekscizija moždanog tkiva - hemisferektomija, totalna i parcijalna lobektomija (A01) 100% 30.000
12 Ekscizija lezije moždanog tkiva (A02) 100% 30.000
13 Operacije na subarhnoidnom prostoru (A22) 100% 30.000
14 Drenaža lezije moždanog tkiva - evakuacija apscesa ili hematoma moždanog tkiva i drenaža (A05) 95% 28.500
15 Stereotaktična ablacija moždanog tkiva (A03) 90% 27.000
2 Moždanice Moždanice Moždanice
21 Ekstirpacija lezije moždanice (A38) 100% 30.000
22 Reparacija dure (A39) 100% 30.000
23 Evakuacija sadržaja i drenaža ekstraduralnog i subduralnog prostora (A40-A41) 95% 28.500
3 Kičmena moždina    
31 Ekstirpacija lezije kièmene moždine, parcijalna hordektomija (A44) 100% 30.000
32 Druge otvorene operacije na kièmenoj moždini (A45) 95% 28.500
4 Kranijalni nervi    
41 Mikrohirurške operacije presaðivanja kranijalnog nerva (A24) 100% 30.000
42 Intrakranijalna transekcija kranijalnog nerva (A25) 100% 30.000
43 Ekstrakranijalna ekstirpacija kranijalnog nerva (A27-A28) 95% 28.500
44 Ekscizija lezije kranijalnog nerva (A29) 80% 24.000
45 Reparacija kranijalnog nerva (A30) 80% 24.000
46 Dekompresija kranijalnog nerva (A32) 80% 24.000
5 Periferni nervi    
51 Ekscizija perifernog nerva (A59) 50% 15.000
52 Destrukcija perifernog nerva (A60) 50% 15.000
53 Ekstirpacija lezije perifernog nerva (A61) 45% 13.500
54 Mikrohirurška reparacija perifernog nerva (A62) 45% 13.500
55 Ekscizija simpatièkog nerva - cervikalna, torakalna, lumbalna simpatektomija (A75) 45% 13.500
56 Oslobađanje od uklještenja perifernog nerva (A65-A69) 40% 12.000

ENDOKRINI SISTEM I DOJKA (B)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Hipofiza i epifiza    
11 Ekscizija hipofize - transetmoidalna, transfenoidalna, transeptalna ili transkranijalna hipofizektomija (B01) 90% 27.000
12 Druge operacije na hipofizi (B02, B04) 80% 24.000
13 Operacije na epifizi (B06) 80% 24.000
2 Tiroidna i paratiroidna žlezda    
21 Ekscizija tiroidne žlezde - totalna i subtotalna tireoidektomija, hemitireoidektomija, lobektomija,istmektomija, parcijalna tireoidektomija (B08) 30% 9.000
22 Ekscizija lezije tiroidne žlezde (B09, B12) 25% 7.500
23 Ekscizija paratiroidne žlezde (B14) 25% 7.500
24 Ekscizija nadbubrežne žlezde (B22) 25% 7.500
3 Dojka    
31 Totalna ekscizija dojke - totalna mastektomija (B27) 75% 22.500
32 Parcijalna mastektomija - kvadrantektomija, ekscizija lezije (B28) 25% 7.500
33 Druge operacije na dojci (B33-B37) 20% 6.000

OKO (C)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Očna jabučica    
11 Enukleacija očne jabučice (C01) 40% 12.000
2 Sočivo Sočivo Sočivo
21 Ekstrakcija sočiva - ekstrakapsularna ili intrakapsularna ekstrakcija, incizija kapsule (C71-C74) 20% 6.000
22 Veštačko sočivo (C75) 15% 4.500
3 Mrežnjača    
31 Operacije na retini (C81-C84) 25% 7.500

UHO (D)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Srednje i unutrašnje uho    
11 Rekonstrukcija lanca slušnih kostiju (D16-D17) 25% 7.500
12 Timpanoplastika (D14) 20% 6.000
13 Operacije na kohlei (D24) 20% 6.000
14 Operacije na vestibularnom aparatu (D26) 20% 6.000

RESPIRATORNI SISTEM (E)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Larinks, traheja, bronh    
11 Ekscizija larinksa - totalna i parcijalna laringektomija, laringofisura i hordektomija glasnih žica (E29) 95% 28.500
12 Rekonstrukcija larinksa - laringotrahealna rekonstrukcija, laringotraheoplastika, implantacija veštaèkihglasnih žica (E31) 85% 25.500
13 Parcijalna ekscizija traheje (E39) 85% 25.500
14 Rekonstrukcija traheje (E40) 85% 25.500
15 Otvorene operacije na traheji (E41, E43) 85% 25.500
16 Otvorene operacije na karini (E44) 85% 25.500
17 Parcijalna ekstirpacija bronha (E46 85% 25.500
18 Ekstirpacija lezije larinksa - otvorene operacije (E30) 75% 22.500
19 Terapeutske endoskopske operacije larinksa (E34-E35) 20% 6.000
2 Pluća i medijastinum    
21 Ekscizija pluća - pneumektomija, bilobektomija, lobektomija, ekscizija plućnog segmenta (E54) 100% 30.000
22 Faringektomija (nazo, mezo i hipofarinks) (E19) 100% 30.000
23 Otvorena ekstirpacija lezije pluća (E55) 90% 27.000
24 Druge otvorene reparacije na plćnom tkivu (E57) 85% 25.500
25 Otvorena ekscizija lezije i otvorena drenaža medijastinuma (E61) 80% 24.000
26 Drenaža pneumotoraksa (E59.4) 20% 6.000

USNA DUPLJA (F)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Totalna i parcijalna glosektomija (F22) 40% 12000
2 Totalna i parcijalna ekscizija parotidne žlezde (F44) 40% 12000

GORNJI DIGESTIVNI TRAKT (G)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Jednjak, uključujući hijatus herniju    
11 Ekscizija ezofagusa - ezofagogastrektomija, totalna ekscizija ezofagusa, parcijalna ekscizija ezofagusa (G01-G03) 75% 22.500
12 Otvorena ekstirpacija lezije ezofagusa (G04) 70% 21.000
13 Druge otvorene operacije na ezofagusu (G05-G13) 55% 16.500
14 Reparacija hernije dijafragme, antirefluks operacije (G23, G24) 55% 16.500
2 Želudac    
21 Ekscizija želuca - totalna (G27) 100% 30.000
22 Bajpas želudac - duodenum ili želudac - jejunum (G31-G33) 9 90% 27.000
23 Ekscizija parcijalna gastrektomija (G28) 85% 25.500
24 Otvorena ekstirpacija lezije želuca (G29) 75% 22.500
25 Operacija i zatvaranje perforiranog ulkusa (G35) 55% 16.500
26 Incizija pilorusa - piloromiotomija, piloroplastika (G40) 50% 15.000
27 Druge otvorene operacije želuca (G38, G41) 45% 13.500
3 Tanko crevo - duodenum,ileum    
31 Ekscizija duodenuma - gastroduodenektomija, totalna ekscizija duodenuma, parcijalna ekscizija duodenuma (G49) 75% 22.500
32 Otvorena ekstirpacija lezije duodenuma (G50) 70% 21.000
33 Ekscizija jejunuma - totalna i parcijalna jejunektomija (G58) 70% 21.000
34 Ekscizija ileuma - ileektomija (G69) 70% 21.000
35 Ekstirpacija lezije jejunuma (G59) 65% 19.500
36 Druge otvorene operacije na jejunumu (G60, G61, G63) 65% 19.500
37 Ekstirpacija lezije ileuma (G70) 65% 19.500
38 Operacija ulkusa duodenuma - zatvaranje perforiranog ulkusa (G52) 60% 18.000
39 Druge otvorene operacije na ileumu (G71-G78) 50% 15.000

DONJI DIGESTIVNI TRAKT (H)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Debelo crevo - kolon, rektum, anus    
11 Totalna ekscizija kolona i rektuma - panproktokolektomija (H04) 75% 22.500
12 Ekscizija kolona - totalna kolektomija, desna hemikolektomija, ekscizija transverzalnog kolona, levahemikolektomija, ekscizija sigmoidnog kolona (H05-H11) 75% 22.500
13 Ekscizija rektuma - abdiminoperinealna ekscizija, proktektomija, prednja resekcija rektuma,rektosigmoidektomija (H33) 70% 21.000
14 Ekstirpacija lezije kolona (H12) 65% 19.500
15 Otvorena ekstirpacija lezije rektuma (H34) 65% 19.500
16 Druge otvorene operacije na kolonu (H13-H17, H19) 50% 15.000
17 Endoskopske operacije na kolonu (H20, H21, H23, H24, H26, H27) 40% 12.000
18 Ekscizija anusa - ekscizija analnog sfinktera, ekscizija lezije anusa (H47, H48) 40% 12.000
19 Operacija rektuma usled prolapsa (H35, H36, H42) 25% 7.500
110 Druge operacije rektuma i anusa (H40, H41, H56) 15% 4.500
2 Slepo crevo    
21 Ekscizija apendiksa - apendektomija (H01-H03) 15% 4.500

DRUGI ABDOMINALNI ORGANI – DIGESTIVNI TRAKT (J)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Jetra    
11 Parcijalna ekscizija jetre - desna i leva hemihepatektomija, resekcija segmenta jetre (J02) 100% 30.000
12 Ekstirpacija lezije jetre (J03) 95% 28.500
13 Reparacija jetre sa otklanjanjem laceracije (J04) 90% 27.000
14 Druge otvorene operacije jetre (J07 85% 25.500
2 Pankreas    
21 Totalna ekscizija pankreasa - pankreatektomija (J55) 75% 22.500
22 Parcijalna ekscizija pankreasa - pankreatikoduodenektomija, subtotalna pankreatektomija, ekscizija repa pankreasa (J56, J57) 70% 21.000
23 Ekstirpacija lezije pankreasa (J58) 70% 21.000
24 Otvorene operacije na duktalnom sistemu pankreasa (J59, J60) i drenaža lezije pankreasa (J61) 65% 19.500
3 Slezina    
31 Splenektomija (J69) 40% 12.000
4 Žučna kesa    
41 Totalna i parcijalna holecistektomija (J18) 15% 4.500
42 Operacije na žučnim putevima (J27-J42) 15% 4.500
43 Druge operacije na žučnoj kesi - laparaskopske (J20-J21) 1 10% 3.000

SRCE (K)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Srčani zalisci    
11 Otvorena inzicija zalistaka srca - mitralna, aortna, pulmonalna valvotomija (K31) 100% 30.000
12 Reparacija mitralne, aortne, trikuspidalne i pulmonalne valvule - valvuloplastika, veštaèki zalisci (K25-K30) 90% 27.000
2 Koronarne arterije    
21 Bajpas operacije koronarnih arterija (K40-K46) 100% 30.000
3 Sprovodni sistem    
31 Ekscizija lezije perikarda (K67) 30% 9.000
32 Implantacija pejsmejkera (K60,K61) 25% 7.500
33 Stent (K50) 25% 7.500

ARTERIJE (L)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Aorta    
11 Bajpas segmenta aorte (L16, L20, L21) 100% 30.000
12 Operacija aneurizme aorte (L18, L19) 100% 30.000
2 Karotidne, cerebralne arterije, subklavija, bubrežne, visceralne grane aorte    
21 Rekonstrukcija karotidne arterije - ekstrakranijalni ili intrakranijalni bajpas (L29) 85% 25.500
3 Ilijačne arterije    
31 Aneurizma ilijačne arterije i bajpas operacije (L48-L51) 70% 21.000
32 Rekonstrukcija ilijaène arterije, endarterektomija i otvorena embolektomija (L52, L53) 65% 19.500
4 Femoralne arterije    
41 Aneurizma femoralne arterije i bajpas operacije (L56-L59) 50% 15.000
42 Rekonstrukcija femoralne arterije, endarterektomija i otvorena embolektomija (L60,L62) 45% 13.500

URINARNI SISTEM (M)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Bešika    
11 Totalna ekscizija bešike - cistoprostatektomija, cistouretrektomija, cistektomija (M34) 95% 28.500
12 Parcijalna ekscizija bešike (M35) 45% 13.500
13 Druge otvorene operacije na bešici (M36-M41, M49, M52-M55) 35% 10.500
14 Endoskopska ekstirpacija lezije mokraćne bešike (M42) 30% 9.000
       
2 Bubreg    
21 Totalna ekscizija bubrega - nefrektomija, ekscizija odbaèenog transplantata, nefroureterektomija (M02) 70% 21.000
22 Parcijalna ekscizija bubrega (M03) 50% 15.000
23 Otvorena ekstirpacija lezije bubrega (M04) 45% 13.500
24 Druge otvorene operacije na bubregu (M05-M08) 40% 12.000
3 Ureter i uretra    
31 Ekscizija uretera - ureterektomija (M18) 50% 15.000
32 Druge otvorene operacije na ureteru (M19-M25) 45% 13.500
33 Endoskopsko uklanjanje kalkulusa iz uretera (M28) 10% 3.000
34 Otvorene operacije na uretri (M72, M73) 10% 3.000
4 Prostata    
41 Otvorena ekscizija prostate – retropubična, transvezikalna, perinealna (M61,M62) 50% 15.000
42 Terapeutske endoskopske operacije na prostati (M67) 20% 6.000

MUŠKI POLNI ORGANI (N)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Testis    
11 Ekscizija testisa - bilateralna i unilateralna orhidektomija (N05, N06) 50% 15.000
12 Ekstirpacija lezije testisa (N07) 40% 12.000
13 Operacija hidrocele i varikocele (N11, N19) 15% 4.500
14 Operacije na epididimisu (N15) 15% 4.500
15 Druge operacije na testisu (N13) 10% 3.000

GORNJI ŽENSKI GENITALNI SISTEM (Q)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Grlić materice, materica, jajovodi, jajnici    
11 Abdominalna ekscizija uterusa - histerokolpektomija, histerektomija (Q07) 50% 15000
12 Bilateralna ekscizija adneksa - bilateralna salpingektomija, bilateralna salpingooforektomija, bilateralnaooforektomija (Q22) 50% 15000
13 Vaginalna ekscizija uterusa - histerokolpektomija, histerektomija (Q08) 45% 13500
14 Ekscizija i amputacija cerviksa uterusa (Q01) 25% 7500
15 Druge otvorene operacije na uterus (uključujući carski rez) (Q09) 25% 7500
16 Unilateralna ekscizija adneksa - unilateralna salpingektomija, unilateralna salpingooforektomija,unilateralna ooforektomija (Q23, Q24) 25% 7500
17 Materica - mioektomija (Q09.2) 25% 7500
18 Parcijalna ekscizija jajovoda (Q25) 20% 6000
19 Otvorena okluzija jajovoda (Q27, Q28) 20% 6000
110 Parcijalna ekscizija jajnika (Q43) 20% 6000
111 Destrukcija lezije cerviksa (Q02) 15% 4500
112 Druge otvorene operacije na jajovodu (Q29-Q34) 15% 4500
113 Druge otvorene operacije na jajniku (Q44-Q48) 15% 4500
114 Konizacija i reparacija cerviksa uterusa (Q03, Q05) 10% 3000

LIMFNA ŽLEZDA (T)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Blok disekcija limfnih žlezda (T85) 0,4 12000

KOSTI I ZGLOBOVI LOBANJE I KIČMENOG STUBA (V)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Kosti lobanje i lica    
11 Operacije na kranijumu (V05) 50% 15.000
12 Totalna i parcijalna ekscizija kosti lica, ekstirpacija lezije kosti lica (V07) 50% 15.000
13 Druge operacije na kostima lica - osteotomija, fiksacija kostiju (V10-V13) 45% 13.500
14 Operacije kod frakture maksile ili drugih kostiju lica (V08-V09) 40% 12.000
2 Vilična kost    
21 Ekscizija lezije mandibule (V14) 25% 7.500
22 Rekonstrukcija temporomandibularnog zgloba (V20) 25% 7.500
23 Druge operacije na mandibuli - kod frakture, fiksacija (V15-V19) 20% 6.000
24 Druge operacije na temporomandibularnom zglobu (V21) 15% 4.500
3 Kosti i zglobovi kičmenog stuba    
31 Dekompresija - cervikalni, torakalni lumbalni kièmeni stub (V22-V27) 75% 22.500
32 Fuzija zglobova kièmenog stuba (V37-V39) 70% 21.000
33 Korekcija deformiteta kièmenog stuba (V41-V42) 65% 19.500
34 Ekstirpacija lezije kièmenog stuba (V43) 65% 19.500
35 Dekompresija i fiksacija frakture kièmenog stuba (V44-V46) 65% 19.500
36 Ekscizija cervikalnog, torakalnog ili lumbalnog intervertebralnog diskusa (V29-V35) 50% 15.000
37 Denervacija kièmenog faseta, destrukcija lezije diskusa i ostetotomija (V48, V52, V54) 45% 13.500

DRUGE KOSTI I ZGLOBOVI (W)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Kompleksna rekonstrukcija šake i stopala    
11 Kompleksna rekonstrukcija šake (W02) 70% 21.000
12 Kompleksna rekonstrukcija palca šake (W01) 65% 19.500
13 Kompleksna rekonstrukcija stopala (W03, W04) 65% 19.500
2 Kosti    
21 Ekscizija kosti (W06, W08) 25% 7.500
22 Ekstirpacija lezije kosti (W09) 20% 6.000
23 Otvorene operacije kod frakture kostiju (W19-W23) 20% 6.000
24 Fiksacija epifize, interna i eksterna fiksacija kosti (W27, W28, W30) 15% 4.500
3 Zglob kuka    
31 Totalna zamena zgloba kuka protezom (W37-W39) 70% 21.000
32 Parcijalna proteza kuka (W46-W48) 40% 12.000

ZGLOB KOLENA

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Zamena zgloba kolena protezom (W40-W42) 40% 12000

DRUGE ORTOPEDSKE OPERACIJE (X)

  Procenat Naknada iz osiguranja
1 Amputacija ekstremiteta (X07, X09, X10) 75% 22500

Teže bolesti

Teže bolesti ugovorene za sve osiguranike

  Procenat Naknada iz osiguranja
Maligni tumori  100% 50.000
Moždani udar  100% 50.000
Infarkt miokarda  100% 50.000
Transplatacija organa  100% 50.000
Koma  100% 50.000
Embolija pluća  100% 50.000
Bakterijski meningitis  100% 50.000
Encefalitis  100% 50.000
Paraliza/paraplegija  100% 50.000
Otkazivanje rada bubrega  50% 25.000
Benigni tumori mozga  50% 25.000
Hronično oboljenje jetre  50% 25.000
Hronično oboljenje pluća  50% 25.000
Teže posledice perforacije u gastrointestinalnom traktu  50% 25.000
Teža oboljenja žlezda sa unutrašnjim lučenjem (Adisonova bolest)  50% 25.000
Slepilo  50% 25.000
Maligni tumor kože (Melanoma malignum)  50% 25.000
Vanmaterična trudnoća  15% 7.500

Teže bolesti ugovorene SAMO ZA VLASNIKE TEKUĆIH RAČUNA, ali ne i za članove njihovih porodica

  Procenat Naknada iz osiguranja
Multipla skleroza  100% 50.000
Ankilozantni spondilitis (Bechterewa bolest)  75% 37.500
Gluvoća  50% 25.000
Sistemski lupus  50% 25.000
Lajmska bolest  50% 25.000
Opekotine trećeg stepena  50% 25.000
Parkinsonova bolest  25% 12.500
Teža oboljenja žlezda sa unutrašnjim lučenjem (tireotoksična kriza, Kušingov sindrom i benigni feohromocitom)  25% 12.500
Teže posledice sepse  25% 12.500
Epilepsija  25% 12.500

Prelom kosti usled nezgode (samo za vlasnike HIT Plus računa)

  Iznos naknade RSD

Prelom kosti (potpuni ili delimični prekid kontinuiteta kosti) nastao usled nesrećnog slučaja (nezgode) odnosno nastao kao posledica mehaničke sile na kost (traumatski prelomi), pri kome intenzitet mehaničke sile prelazi granicu fiziološke elastičnosti kostiju.

10.000

Uslovi osiguranja

Predugovorno obaveštenje za vlasnike INTESA HIT PLUS  tekućeg računa 

Posebni uslovi za kolektivno osiguranje vlasnika INTESA HIT, INTESA HIT PLUS i INTESA MAGNIFICA tekućih računa banke

Prijava štete

* Broj za informacije: +381 11 777 39 39

* Radno vreme Kontakt centra: od 8 do 19 časova

* Email za prijavu štete i dostavljanje dokumentacije: sava.stete@sava-osiguranje.rs

Prijava štete lično u ekpoziturama može se obaviti u toku radnog vremena. Na sledećem linku možete videti lokacije ekspozitura i njihovo radno vreme.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}