Ovim osiguranjem licima se, u slučaju iznenadnih i nepredviđenih događaja – nezgode, obezbeđuje dodatna sigurnost u bilo koje vreme tokom dvadeset četiri časa, na teritoriji Republike Srbije ili van nje.

Lica od 14 do 75 godina života koja imaju poslovnu sposobnost i interes da sklope osiguranje.