Osiguranje članova porodice od nezgode

  • Obezbedite dodatnu sigurnost
  • Ublažite neželjene posledice na vreme
  • Zaštitite se finansijski od iznenadnih događaja
  • Reagujte preventivno i zatražite ponudu online

Osiguranje članova domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja

Ugovarač osiguranja može biti svako pravno lice koje ima interes da osigura članove domaćinstava svojih radnika, odnosno svako fizičko lice koje ima interes da osigura članove svog domaćinstva.
Domaćinstvom se smatra svaka porodica ili druga zajednica lica, čiji članovi zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode.
Članovi domaćinstva koji povremeno ili privremeno stanuju u drugom mestu (deca na školovanju, vojnici, lica na privremenom radu i sl.), mogu se osigurati kao članovi domaćinstva.

Osigurati se mogu svi članovi domaćinstva od rođenja do navršenih 75 godina života.

Načini zaključenja ugovora o osiguranju:

  • Individualno – ugovoreno samo za članove jednog domaćinstva
  • Kolektivno – ugovoreno za članove više domaćinstava (najmanje 10)

Osiguranje se može ugovoriti:

  • za slučaj smrti usled nesrećnog slučaja
  • za slučaj invaliditeta usled nezgode

Svi članovi istog domaćinstva mogu se osigurati samo na jednake osigurane sume.
Visinu osiguranih suma sporazumno određuju ugovarač osiguranja i osiguravač.

Premija osiguranja zavisi od ugovorene kombinacije osiguranih rizika, od visine ugovorenih suma osiguranja i dr.

Pored Osiguranja članova domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja u ponudu Sava osiguranja je i Individualno osiguranje od nezgode.

 

Najčešće postavljena pitanja

Šta se sve smatra pod domaćinstvom?

Domaćinstvom se smatra svaka porodica ili druga zajednica lica čiji članovi zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode.

Članovi domaćinstva koji privremeno stanuju u drugom mestu (deca na školovanju, vojnici, lica na privremenom radu i sl.) mogu se osigurati kao članovi domaćinstva.

Koja je razlika individualnog i kolektivnog ugovaranja?

Pod individualnim osiguranjem smatra se osiguranje svih članova jednog domaćinstva,bez obzira na njihov broj, a pod kolektivnim osiguranje svih članova najmanje 10 (deset) domaćinstava.

Kolektivno osiguranje se zaključuje isključivo izdavanjem jedne polise za više domaćinstava

Na koji način se plaća premija osiguranja?

Premija osiguranja je iznos koji ugovarač osiguranja plaća osiguravaču za ugovoreno osiguranje; Ako nije drugačije ugovoreno, ugovarač je dužan da Osiguravaču plati obračunatu premiju osiguranja prilikom zaključenja ugovora o osiguranju.

U slučaju da nisam više u mogućnosti da plaćam premiju kako da raskinem polisu ?

Otkaz se vrši pismenim putem, najkasnije tri meseca pre isteka tekuće godine osiguranja.

Na koji način se prijavljuje šteta?

Prijava štete se vrši popunjavanjem obrasca koji se nalazi na našem sajtu. Sama prijava može da se završi i online kao i u nekoj od naših poslovnih jedinica.

Osiguravač isplaćuje osiguranu sumu odnosno odgovarajući deo ili ugovorenu dnevnu naknadu osiguraniku odnosno korisniku u roku od 14 dana pošto obaveza Osiguravača i visina obaveze budu utvrđeni.

Da li polisa važi 24/7 svuda u Svetu?

Ako drugačije nije ugovoreno, po ugovorima o osiguranju lica od posledica nesrećnog slučaja Osiguravač daje osiguravajuće pokriće za ugovorene slučajeve prouzrokovane osiguranim rizicima-opasnostima koje nastanu u bilo koje vreme u toku dvadeset četiri časa na i van teritorije Srbije.

Uslovi:

Opsti uslovi

 

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}