AO Plus - dobrovoljno osiguranje vozača 

Osiguranje vozača odnosno korisnika motornih vozila od posledica saobraćajne nezgode je dobrovoljno osiguranje koje pokriva upravo to što je isključeno sa osiguranjem automobilske odgovornosti: štetu usled telesne povrede ili smrti osiguranika (vozača/korisnika motornog vozila) prouzrokovanu upotrebom motornog vozila u saobraćajnoj nezgodi za koju je osiguranik delimično ili isključivo odgovoran.

Naknada iz osiguranja po osnovu polise obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, zbog telesnih povreda ili smrti, pripada svim putnicima u vozilima koja su uključena u saobraćajnoj nezgodi, osim vozaču odnosno korisniku motornog vozila koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu.

Ovo osiguranje se može zaključiti isključivo ukoliko je istovremeno kod istog osiguravača zaključeno i obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (autoodgovornost).

Osigurane opasnosti

Osiguravač je u obavezi da nadoknadi osiguraniku pretrpljenu štetu u obimu ovih uslova, ali najviše do iznosa ugovorene sume osiguranja i to:

  • nematerijalnu štetu u slučaju telesne povrede, pod uslovom, da je telesna povreda imala za posledicu najmanje 10% umanjenja opšte životne aktivnosti osiguranika i
  • nematerijalnu štetu, troškove sahrane i naknade za nadgrobni spomenik u slučaju smrti osiguranika, korisniku.

Suma osiguranja

Ugovorena suma osiguranja, navedena na polisi je maksimalna obaveza osiguravača za isplatu naknade, po štetnom događaju i za sveukupno trajanje osiguranja, uključujući i sve troškove za zastupanje oštećenog u postupku za ostvarivanje naknade, kamate kao i eventualne dosuđene obaveze. Iznosi 25.000 evra u dinarskoj protivrednosti.

Ako je telesna povreda imala za posledicu umanjenje opštih životnih aktivnosti najmanje 10%, onda se nematerijalna šteta osiguraniku priznaje u visini pune nematerijalne štete, a maksimalno do visine sume osiguranja.

Visina naknade iz osiguranja po osnovu duševnih bolova zbog smrti osiguranika koju je osiguravač dužan da isplati korisniku osiguranja, iznosi 4.500 evra za jednog korisnika, odnosno ukupno 13.500 evra za sve korisnike.

Visina naknade iz osiguranja po osnovu troškova sahrane i troškova za podizanje nadgrobnog spomenika iznosi maksimalno 2.000 evra.

Ovo osiguranje se može zaključiti isključivo ukoliko je istovremeno kod istog osiguravača zaključeno i obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (autoodgovornost).

Zatražite ponudu za obavezno osiguranje - Autoodgovornost.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}