Osiguranje životinja

Šta predstavlja osiguranje životinja?

Osiguranje životinja je važna investicija za svakog poljoprivrednika koji uzgaja životinje. To je vrsta osiguranja koja štiti farmera od gubitka ili štete na njihovom stadu i uključuje rizike poput bolesti, povreda, požara ili prirodnih katastrofa.

Tipovi osiguranja životinja

Postoje različiti tipovi osiguranja životinja, uključujući:

  • osiguranje od smrti,
  • osiguranje od invalidnosti i
  • osiguranje od bolesti.

Saveti i uslovi osiguranja životinja

Farmeri trebaju razmotriti svoje potrebe i rizike pri odabiru osiguranja i pre nego što se odluče za ovaj tip osiguranja, važno je pažljivo da prouče uslove i pravila, kao i da izračunaju potencijalne finansijske koristi. Farmeri trebaju da se obrate svom osiguravajućem društvu za detaljnije informacije i savete.

Važnost osiguranja životinja 

Osiguranje životinja je važno za farmera zato što pomaže u smanjenju rizika i finansijskog gubitka u slučaju nezgode ili bolesti životinja. To može biti posebno važno za farmera koji se oslanjaju na svoje životinje kao glavni izvor prihoda.

Osiguranje poljoprivrede, odnosno osiguranje životinja, obuhvata osiguranje goveda (krave, bikovi, telad). Uslov je da su životinje zdrave i sposobne za određenu namenu i da su propisno obeležena u skladu sa važećim zakonskim propisima radi identifikacije.

Od čega se mogu zaštititi životinje?

Životinje se mogu zaštiti od:

  • uginuća,
  • prinudnog klanja ili prinudnog ubijanja usled nesrećnog slučaja ili bolesti.

Vrednost osiguranja životinja

Vrednost na koju se osiguravaju životinje je suma osiguranja koja se utvrđuje na osnovu težine životinje (žive vage) i cene po jednom kilogramu.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}