MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Životno osiguranje - SIGURNOST program

Program SIGURNOST je osiguranje života sa konstantnom osiguranom sumom. Pored pokrića za slučaj rizika smrti, pruža Vam i mogućnost dodatne osiguravajuće zaštite, i to: 

 • Smrti usled nesrećnog slučaja, na maksimalni iznos do 3x osigurane sume osnovnog osiguranja,
 • Trajnog invaliditeta, na maksimalno 2x u odnosu na ugovorenu osiguranu sumu za slučaj smrti usled nesrećnog slučaja,
 • Mesečnu rentu za invaliditet,
 • Pokriće za hirurške intervencije,
 • Drugo lekarsko mišljenje,
 • Genetsku analizu – Cancer screen i NUTRIFIT,
 • Troškove lečenja u vezi sa nesrećnim slučajem,
 • Dnevnu nadoknadu tokom dana odsustva sa rada, u bolnici ili van nje.

Šta je program SIGURNOST?

Program SIGURNOST je osiguranje života za slučaj smrti sa konstantnom osiguranom sumom.

Kome je namenjen i koje su koristi?

Osnovna korist od proizvoda sastoji se u pružanju finansijske zaštite korisnicima u slučaju smrti osiguranika.
Uz pristupačnu premiju pruža finansijsku sigurnost i potporu u nepredviđenim životnim situacijama.

Koji su pokriveni rizici?

Osnovni rizik koje pokriva program SIGURNOST je smrt osiguranika u toku trajanja osiguranja. Uz osnovno osiguranje, mogu se ugovoriti sledeća dopunska osiguranja:

 • Smrti usled nesrećnog slučaja, na maksimalni iznos do 3x osigurane sume osnovnog osiguranja,
 • Trajnog invaliditeta, na maksimalno 2x u odnosu na ugovorenu osiguranu sumu za slučaj smrti usled nesrećnog slučaja,
 • Mesečnu rentu za invaliditet,
 • Pokriće za hirurške intervencije,
 • Drugo lekarsko mišljenje,
 • Genetsku analizu – Cancer screen i NUTRIFIT,
 • Troškove lečenja u vezi sa nesrećnim slučajem i
 • Dnevnu nadoknadu tokom dana odsustva sa rada, u bolnici ili van nje.

*sva dopunska osiguranja su opciona, nisu obavezna za ugovaranje

Opis programa

Ugovarač osiguranja može biti svako punoletno fizičko lice ili aktivno pravno lice koje ima volju da ugovori osiguranje života i plaća premiju osiguranja po zaključenom ugovoru o osiguranju.

Osiguranik može biti svako zdravo, poslovno sposobno lice od navršenih četrnaest do navršene šezdesetpete godine života.

Osiguranje se može ugovoriti na period od 1 do 30 godina, s tim da osigurano lice može imati najviše sedamdesetpet godina života u momentu isteka ugovora o osiguranju.

Premija

Osiguranje se može ugovoriti već od 3 EUR mesečno.

Dinamika uplate premije: mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje

Primer

Pristupna starost: 30 godina
Period trajanja osiguranja: 30 godina
Osigurana suma: 25.000,00 EUR
Pokriće 6 težih bolesti -
Mesečno izdvajanje (premija): 10,16 EUR

(*) Primer obracuna je informativnog karaktera

Uslovi osiguranja

SIGURNOST - Opšti uslovi za osiguranje života

SIGURNOST - Posebni uslovi za osiguranje života za slučaj smrti sa konstantnom osiguranom sumom

SIGURNOST - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

SIGURNOST - Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}