Životno osiguranje - program ADUT

Šta je program ADUT?

Ovaj program osiguranja života omogućuje rešavanje bitnih životnih događaja (kupovina stana, obezbeđenje sredstava deci za školovanje, osamostaljivanje…) i zaštitu životnog standarda u kasnijoj životnoj dobi (dodatna sredstva u penziji).

Šta je osigurano?

  • Doživljenje isteka ugovorenog osiguranja
  • Smrt osiguranika u toku trajanja osiguranja kada se isplaćuje 110% do tada uplaćenih premija.

Posebna pogodnost ovog programa za klijente je što sami biraju kako će im biti isplaćena osigurana suma - kao jednokratni iznos ili u obliku rente na period od 1 do 20 godina.

Ko se može osigurati i na koji period?

Osigurati se mogu zdrava lica od 14 do 70 godina, na period od 5 do 30 godina.

Prilikom prijema u osiguranje do određene visine premije, ne vrši se se provera zdravstvenog stanja osiguranika.

Od čega još mogu da se osiguram?

Ugovarenjem dopunskih osiguranja uz ovaj program, klijent dobija kompletnu osiguravajuću zaštitu. Dopunska osiguranja, koja se mogu dodatno ugovoriti su:

  • Smrti usled nesrećnog slučaja,
  • Trajni invaliditet,
  • Mesečna renta za invaliditet usled nezgode,
  • Troškovi lečenja u vezi sa nesrećnim slučajem,
  • Dnevna naknada tokom dana odsustva sa rada usled nezgode, u bolnici ili van nje,
  • Pokriće za hirurške intervencije,
  • Drugo lekarsko mišljenje,
  • Genetska analiza – Cancer screen i NutriFit.

Primer

Pristupna starost osiguranika:

45 godina

Period trajanja osiguranja:

25 godina

Osigurana suma

10.000 EUR

Mesečno izdvajanje (premija):

34,32 EUR

(*) Primer obracuna je informativnog karaktera

Uslovi osiguranja

ADUT - Opšti uslovi za osiguranje života

ADUT - Posebni uslovi za osiguranje života za slučaj doživljenja i isplatom premije u slučaju smrti

ADUT - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

ADUT - Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}