Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za pravna lica

 • Viši standard zdravstvene zaštite na jednostavan i pouzdan način
 • Osiguranik usaglašava precizan termin u zdravstvenoj ustanovi po njegovom izboru
 • Informacije o polisi osiguranja i pogodnostima za klijente dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja - 011 777 39 39 ili sava.zdravo@sava-osiguranje.rs
 • Zakazivanje pregleda - za osiguranike koji imaju polisu osiguranja - 011 77 77 3 77

Koliko je važno da znate šta dobijate sa zdravstvenim osiguranjem? Da li je to kvalitetna medicinska usluga u kombinaciji sa odgovarajućim uslovima za preglede, hirurške intervencije, rehabilitaciju i drugo?

Sa dobrim partnerom u osiguranju, pomoć i medicinska nega se dobija u trenucima kada vam je to potrebno, kada prolazite kroz situacije koje su po prirodi među najstresnijim.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Sava osiguranja namenjeno je svima koji žele viši standard zdravstvene zaštite za sebe, za svoje najmilije i za svoje zaposlene. Dodatak je osnovnoj zdravstvenoj zaštiti zagarantovanoj Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Paketi SAVA ZDRAVO dobrovoljno zdravstvenog osiguranja sa spektrom brojnih zdravstvenih usluga koje obuhvataju osmišljeni su sa cilljem da obezbede kvalitetno osiguravajuće pokriće.

Prednost paketa SAVA ZDRAVO dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u odnosu na postojeće ponude na tržištu osiguranja, je u tome što je, uz osnovna i dodatna osiguravajuća pokrića, moguće ugovoriti i:

 • drugo lekarsko mišljenje
 • pokriće u slučaju tumora
 • postcovid pokriće i
 • proširenje pokrića kod sistematskog pregleda.

U skladu sa potrebama potencijalnih klijenata kreirana su tri SAVA ZDRAVO paketa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uz mogućnost proširenja i povećanja ugovorenih osiguranih suma:

 • Sava Basic – obuhvata vanbolničko lečenje na osiguranu sumu do 1000 EUR
 • Sava Standard – obuhvata vanbolničko i bolničko lečenje na osiguranu sumu do 2000 EUR
 • Sava Pro – obuhvata vanbolničko lečenje i bolničko lečenje na osiguranu sumu do 3000 EUR.

Privatno zdravstveno osiguranje je moguće ugovoriti kao kolektivno (kada pravno lice ugovara osiguranje za svoje zaposlene). Osigurati se mogu svi državljani Republike Srbije bez obzira na godine starosti. Takođe, mogu se osigurati strani državljani koji su na privremenom radu u Srbiji, kao i članovi njihovih porodica.

Osigurava se slučaj kada je nad osiguranikom usled poremećaja zdravlja (bolest ili povreda) izvršen medicinski opravdan tretman (zdravstvene usluge, lekovi, medicinsko-tehnička pomagala, implanti i dr.), a koji je predmet ugovora o osiguranju i čije troškove je potrebno izmiriti zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi, drugom davaocu zdravstvenih usluga ili osiguraniku.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Sava osiguranja pruža mogućnost korišćenja usluga najboljih privatnih zdravstvenih ustanova na teritoriji cele Republike Srbije. Mreža zdravstvenih ustanova predstavlja spisak svih zdravstvenih ustanova - partnera Kompanije Sava osiguranja.

Osnovna osiguravajuća pokrića

Vanbolničko lečenje podrazumeva troškove medicinskog tretmana, odnosno lečenja koje je osigurano lice primilo u zdravstvenoj ustanovi kao pružaocu zdravstvenih usluga, koja je zvanično priznata kao mesto gde se ovakav tretman može sprovesti. U vanbolničkom lečenju medicinske usluge moraju biti naučno priznate metode koje su klinički testirane i prihvaćene u Republici Srbiji, i da pri tom u ustanovi osigurano lice nije provelo 24 sata (boravilo preko noći, odnosno zauzimalo bolnički krevet).

U okviru vanbolničkog lečenja, mogu se ugovoriti sledeća osnovna pokrića, odnosno sledeće zdravstvene usluge:

 • pregledi i dijagnostika
 • pregledi i dijagnostičke procedure, laboratorijska ispitivanja, testovi i analize neophodni za ispitivanje reproduktivnog sistema
 • ambulantne intervencije
 • sanitetski transport
 • ordiniranu terapija u ambulantnim uslovima
 • kućno lečenje u hitnim slučajevima
 • radioterapiju i hemioterapiju u uslovima vanbolničkog lečenja
 • preglede i dijagnostičke procedure i laboratorijska ispitivanja (u vezi sa tegobama nastalim usled potvrđene covid-19 infekcije u periodu najduže šest meseci posle uspostavljanja dijagnoze)
 • mentalno zdravlje
 • hitnu stomalologiju
 • medicinsko – tehnička pomagala.

Dodatna osiguravajuća pokrića

Bolničko lečenje podrazumeva nadoknadu troškova medicinskog tretmana, odnosno lečenja u ustanovi koja se u skladu sa zakonom smatra bolnicom kao pružaocem zdravstvenih usluga, koja je registrovana u skladu sa odredbama zakona i osnovana u skladu sa pravnim sistemom zemlje u kojoj važi osiguravajuće pokriće, gde je osigurano lice pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja, koja ima dovoljan broj dijagnostičke, laboratorijske, hirurške i terapijske opreme. U bolničkom lečenju medicinske usluge moraju biti naučno priznate metode koje su klinički testirane i priznate u zemlji u kojoj važi osiguravajuće pokriće, saglasno polisi.

Bolničkim lečenjem se ne smatra smeštaj osiguranog lica u ustanovama stacioniranog tipa kao što su: dnevne bolnice (osim kada je u pitanju posebna organizaciona jedinica zdravstvene ustanove organizovana za obavljanje hirurških intervencija, opservacija i terapeutskih endoskopskih procedura u toku dnevnog rada), ustanove za odvikavanje od bolesti zavisnosti, duševne bolnice, stacionirane zdravstvene ustanove specijalizovane za rehabilitaciju (banje) i spa centri, hidroklinike, sanatorijumi, domovi za negu bolesnika, starački domovi, odnosno gerijatrijske ustanove i lečilišta, centri za odmor, mršavljenje iIi oporavak.

Zdravstvena zaštita trudnica i novorođenih beba - osiguravajuće pokriće po osnovu kog osigurano lice ima pravo na nadoknadu troškova medicinski opravdanih tretmana, nastalih prilikom vanbolničkog ili bolničkog tretmana, maksimalno do limita definisanog u polisi osiguranja, a u okviru sume.

U maksimalno godišnje pokriće za troškove zdravstvene zaštite trudnica ulaze sledeći medicinski opravdani tretmani, tj. nadoknade:

 • za ginekološke preglede, briseve, laboratorijske analize
 • troškova za ultrazvučne preglede ploda
 • dodatni ultrazvuk (tzv. ekspertski ultrazvuk)
 • dodatni ultrazvuk u slučaju visokorizične trudnoće ili komplikacija
 • CTG pregled u toku trećeg trimestra
 • biohemijske skrininge na hromozomske aberacije
 • troškove prenatalnih vitamina
 • od kolektivnog osiguranja, jedan neinvazivni prenatalni test ili jedna invazivna prenatalna dijagnostika

Sistematski pregled - može se obaviti u zdravstvenoj ustanovi sa kojom je Osiguravač ugovorio paket sistematskog pregleda, uz obavezno zakazivanje putem Sava medicinskog kontakt centra osim ukoliko drugačije nije ugovoreno. Sadržaj sistematskog pregleda definisan je polisom osiguranja.

Oftalmološke usluge - Osigurano lice u toku trajanja osiguranja ima pravo na nadoknadu troškova za oftamološke usluge i pomagala koje podrazumevaju:

 • specijalističke preglede kod oftamologa, odnosno pregled provere vida, utrvđivanja postojanja ili kontrole postojećih refrakcionih anomalija i propisivanja oftalmoloških pomagala
 • kupovina jednog dioptrijskog okvira sa dioptrijskim staklima
 • i/ili jedan par dioptrijskih stakala
 • i/ili dioptrijska kontaktna sočiva.

Stomatološke usluge podrazumevaju:

 • preventivni tretman – uključuje rutinske preglede, stomatološke instrukcije, tretman fluorom za lica do 18 godina starosti
 • osnovni restorativni tretman
 • veći restorativni tretman
 • ortodonski tretman

Lekovi na recept i nalog kod kolektivnog Ugovora o osiguranju lekovima, pored lekova na recept, smatraju i lekovi na nalog. Lekovi na recept podrazumevaju lekove propisane od strane ovlašćenog lekara uz medicinsku indikaciju. Lekovi na nalog podrazumevaju lekove propisane od strane ovlašćenog lekara uz medicinsku indikaciju, koji se sprovode u ambulantim uslovima.

Fizikalne i logopedske terapije - Postupci fizikalne terapije i medicinske rehabilitacije obuhvataju postupke fizikalne terapije sprovedene od strane fizioterapeuta u ambulantnim uslovima, prema medicinskoj indikaciji ne starijoj od 3 meseca koja podrazumeva: elektroterapiju, terapiju laserom, magnetoterapiju, termoterapiju, ultrazvučnu terapiju, kineziterapiju, uz isključenje svih vrsta masaža, limfnih drenaža, endermologije (LPG) i ozonoterapije. Logopedske usluge pruža defektolog logoped u slučaju poremećaja govora, kao i terapiju glasa i govora usled povrede larinksa.

Usluge komplementarne medicine - Postupci komplementarne medicine su priznati samo ako se izvode u skladu sa zakonom koji regulišu ovu oblast, kada je pružaju ovlašćeni lekari i kada predstavlja tretman za bolest pokrivenu u skladu sa ovim Posebnim uslovima.

Posebno pokriće u slučaju tumora - Ukoliko se posebno ugovori, Osiguravač će isplatiti jednokratnu novčanu naknadu definisanu u polisi osiguranja, nakon isteka obavezne karence za ovo pokriće od 6 meseci u slučaju da osiguraniku bude postavljena dijagnoza malignog tumora. Prema Posebnim uslovima ukupna osigurana suma umanjuje se za isplaćeni iznos jednokratne novčane naknade iz prethodnog stava. Maksimalna obaveza Osiguravača za isplatu naknade ne
može biti veća od ugovorene osigurane sume.

Drugo lekarsko mišljenje - Osiguranik se za dobijanje drugog lekarskog mišljenja obraća Osiguravaču, koji dostavlja obrazac potreban za dalji postupak. Osiguranik treba da popuni dobijenu dokumentaciju i zajedno sa lekarskom dokumentacijom, koju poseduje, dostavi Osiguravaču. Osiguranik će od strane Osiguravača dobiti predlog medicinske ustanove koja bi, prema dijagnozi bolesti koju ima, izdala drugo lekarsko mišljenje.

Kupovinom polise privatnog zdravstvenog osiguranja potencijalnim klijentima su obezbeđene brojne prednosti:

 • dostupnost Sava medicinskog kontakt centra: 7 dana u nedelji, 24 časa dnevno (011 77 77 3 77)
 • bez čekanja na lekarske preglede i zakazivanje prema potrebama klijenta
 • savremene metode i komforni uslovi lečenja
 • mogućnost odlaska kod lekara van radnog vremena
 • sloboda izbora najboljih lekara u privatnim zdravstvenim ustanovama širom Srbije i pomoć pri izboru lekara, odnosno zdravstvene ustanove
 • eliminisanje nepotrebnog opterećenja ličnih finansija direktnim plaćanjem zdravstvenih usluga
 • dodatne pogodnosti za klijente Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Kompanije koje se odluče za polisu Kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ostvaruju sledeće benefite:

 • sloboda kreiranja posebnog paketa Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koji odgovara mogućnostima poslodavca, zahtevima poslovanja i potrebama njenih zaposlenih
 • poreska olakšica za premiju Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
 • mogućnost odlaska kod lekara van radnog vremena čime se umanjuje broj izostanaka zaposlenih
 • smanjenje odsustva zaposlenih zbog bolovanja i brži povratak na posao
 • za određene delatnosti može da bude u funkciji obaveznih sistematskih i sanitarnih pregleda zaposlenih
 • pozitivan uticaj na imidž kompanije – brigom o zdravlju zaposlenih sprovodi se jedna od strategija održivog razvoja – motivišu se i nagrađuju zaposleni, tj. stvaraju se preduslovi za uspešan i lojalan tim.

Ostvarivanje prava iz osiguranja i prijava osiguranog slučaja

Usled poremaćaja zdravstenog stanja, bolesti ili povrede Osiguranik je u obavezi da pre korišćenja medicinske usluge pozove Sava medicinski kontakt centar (011/77 77 3 77) koji za osigurano lice ugovara vrstu, datum i vreme pregleda ili drugih medicinskih usluga u okviru zdravstvenih ustanova koje pripadaju Mreži zdravstvenih ustanova.

Ukoliko osiguranik koristi usluge zdravstvenih ustanova van Mreže zdravstvenih ustanova, troškove medicinskih tretmana plaća sam, a zahtev za refundaciju istih dostavlja Osiguravaču. Korišćenje usluga van Mreže zdravstvenih ustanova, može podrazumevati uključenu participaciju (što se definiše polisom osiguranja).

Pogodnosti za klijente privatnog zdravstvenog osiguranja

Klijentima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja omogućeni su popusti za sledeće pakete osiguranja na webshop-u Sava osiguranja:

Popust na osiguranje domačinstva

Osiguranje imovine

10% popusta

Više

a

Popust na putno osiguranje

Putno osiguranje

10% popusta

Više

a

Osnovni pojmovi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Osigurani slučaj – neizvestan budući događaj, izvršen medicinski opravdan tretman.

Osiguranik – domaći ili strani državljanin, koji ima prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak u Republici Srbiji.

Osigurana suma – maksimalna godišnja suma osiguranja.

Limit – maksimalni iznos za dopunske rizike (sistematski pregled, oftalmološke usluge i sl.)

Period čekanja (karenca) - je ugovoreni vremenski period na početku trajanja osiguranja, u kojem Ugovarač plaća premiju osiguranja, a osiguravač nije u obavezi da isplati naknade iz osiguranja bez obzira što je nastupio osigurani slučaj.

Zakon o zdravstvenom osiguranju

Zakonom o zdravstvenom osiguranju se uređuje zdravstveno osiguranje koje može da bude obavezno zdravstveno osiguranje i dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Uslovi:

Predugovorno obaveštenje

Opšti uslovi

Posebni uslovi

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}