Osiguranje transporta - CARGO osiguranje robe u prevozu

  • Osiguranje robe u prenosu ili prevozu,
  • u domaćem i u međunarodnom transportu,
  • u različitim transportnim sredstvima.
  • Zaštita robe od svih rizika!
  • Stalno na putu? Sa nama i roba će biti osigurana.
  • Brine vas oštećenje robe ili pošiljke tokom transporta? Mi pokrivamo štetu.

Osiguranje transporta pruža svim učesnicima u međunarodnoj trgovini sigurnost bez koje se moderni instrumenti spoljne trgovine ne mogu ni zamisliti.

Cilj osiguranja transporta kao i kod drugih osiguranja imovine sastoji se u tome da se pruži obezbeđenje osiguranicima kao i da se u slučaju ostvarenja osiguranog slučaja obezbedi naknada za eventualne štete koji su osiguranici usled toga pretrpeli.

Ako ste u svetu međunarodne trgovine iskoristite prednost i osigurajte Vašu robu putem kargo polise Sava osiguranja.

Na srpskom tržištu interesovanje za ovom vrstom osiguranja iz godine u godinu se povećava.

Kargo osiguranje robe u transportu (CARGO)

Kargo osiguranje (CARGO) podrazumeva osiguranje robe u transportu koja se prevozi iz jednog mesta u drugo bilo kojom vrstom prevoznog sredstva ili na bilo koji način.

Kopneni međunarodni transport

Osnov za osiguranje robe (CARGO) u drumskom transportu određuje Incoterms, razgraničenjem tačke i momenta prelaska rizika vlasništva između prodavca i kupca, na osnovu ugovorenog kupoprodajnog pariteta.

Osiguranje odgovornosti vozara pokriva isključivo štete, za dokazanu subjektivnu odgovornost vozara, po međunarodnoj CMR konvenciji o drumskom prevozu i ne predstavlja nikakav automatizam za priznavanje šteta na robi.

U slučaju događanja oštećenja ili gubitka na pošiljci u drumskom prevozu obaveza dokazivanja eventualne odgovornosti vozara pada na teret vlasnika robe što po pravilu rezultira dugotrajnim i potpuno neizvesnim procesom.

Osiguranje robe (CARGO) ima jasno definisane osigurane rizike, princip „Numerus Clausus”, dok kod osiguranja odgovornosti vozara po CMR konvenciji osiguravači razmatraju sve činjenice i okolnosti vezane za štetni događaj pri odlučivanju o pravu na naknadu.

Precedentna sudska praksa u okviru vođenih sudskih sporova u Srbiji definisala je da u slučajevima krađe celog vozila sa robom ili dela pošiljke, ukoliko je isto bilo parkirano na obeleženom parkingu i propisno obezbeđeno nema odgovornosti vozara za štetu.

Dokle god se vozar drži obaveza iz CMR konvencije, ugovora o prevozu i javno-pravnih propisa u slučaju događanja oštećenja ili gubitka na pošiljci, ne postoji osnov za odgovornost iz njegove delatnosti.

Osiguranje odgovornosti vozara je, na mesečnom i godišnjem nivou, deset puta jeftinije od osiguranja (KARGA) tako da ni po ekonomskoj logici „koliko para toliko i osiguranja” ne može predstavljati zaštitu interesa vlasnika roba.

Važno je istaći da postoji suštinska razlika između osiguranja robe i osiguranja odgovornosti, kao potpuno različitih vrsta osiguranja, usled čega često dolazi do sporova i značajnih šteta koje, najčešće, snose vlasnici roba.

Predmetna situacija uzrok je sporova ili raskida odnosa sa organizatorima prevoza/vozarima obzirom da i osiguravajuća društva, koja su vozaru osigurale odgovornost iz delatnosti po CMR-u, usled navedenih činjenica, u slučajevima događanja oštećenja ili gubitka na pošiljci, restriktivno odbijaju odštetne zahteve ili ulaze u sporove, svesni da vlasnik robe neće moći da dokaže krivičnu odgovornost vozara i tako nadoknadi svoj gubitak.

Na osnovu osiguravajuće prakse, navedeno se ne odnosi samo na trenutnu situaciju na prostoru zemalja bivše države već i na celokupan prostor Evropske unije. U zavisnosti od ugovorenog pariteta po Incoterms-u, osiguranje robe putem kargo polise jedina moguća zaštita interesa vlasnika roba.

Pomorski transport

U današnje vreme međunarodna trgovina i transport robe, naročito pomorskim putem, ne može se uopšte zamisliti bez transportnog osiguranja s obzirom da je vrednost pojedinih brodova i pošiljaka mnogo veća nego što je bila ranije.

Svi evropski osiguravači, među kojima je i Sava osiguranje, u pomorskom transportu primenjuju standardne klauzule sa unificiranim širinama pokrića A, B i C koje su autorizovane od strane: 11/08 Lloyd´s Market Association (LMA) and International Underwriting Association of London (IUA).

Na osnovu General Average Adjuster u našoj osiguravajućoj praksi, ističemo da, pored standardnih transportnih rizika koje pokrivaju Institute Cargo Clauses, osiguranje karga obezbeđuje vlasnike roba i od tzv. "rizika pomorskog prava" što u slučajevima proglašenja generalne havarije može bitno pomoći vlasniku robe da prevaziđe vanrednu situaciju.

Prema pomorskom pravu svaka pojedinačna plovidba smatra se zajedničkim plovidbenim poduhvatom vlasnika broda i svih ostalih vlasnika roba. Tokom plovidbe u slučaju havarije ili kvara na brodu, prema tačno utvrđenim kriterijumima, brodar ima pravo proglašenja generalne havarije. Uprkos tome što u najvećem broju slučajeva ne postoji opasnost od potonuća broda ili gubitka tereta, brodar koristi svoje pravo da obaveže vlasnike roba da učestvuju u troškovima havarije odnosno kontribucije u popravci broda. General Average Adjusters (neutralna licencirana kompanija koju proglašava ovlašćena međunarodna institucija) u luci pretovara, stavlja zabranu daljeg transporta svih kontejnera dok:

  • za pošiljke čiji su vlasnici osigurali teret (kargo) njihovi osiguravači ne potpišu Average Guarantee/Bond (garancija da će osiguravajuće društvo po osnovu polise osiguranja kontribuirati troškove havarije) čime se kontejneri oslobađaju da nastave predviđenu transportnu relaciju ili
  • za pošiljke koje nisu kargo osigurane njihovi vlasnici ne polože novčane depozite ili bankarske garancije.

Proces likvidacije generalne havarije u proseku traje najmanje godinu, dve ili više a iznos depozita ili visina bankarske garancije kreće se od 10% od vrednosti robe pa naviše.

Napominjemo da je, u zavisnosti od ugovorenog pariteta po Incoterms-u, osiguranje robe putem kargo polise jedina moguća zaštita interesa vlasnika roba.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}