28.11.2021.

Bojan Mijailović - intervju za novi broj magazina „BIZNIS & FINANSIJE”

Izazovi „novog vremena“ kao prilika za nove pobede

  1. Više od 20 meseci poslujemo u izmenjenim okolnostima. Mnoge kompanije su pretpele različite negativne posledice usled pandemije. Da li su efekti pandemije uticali na rezultate poslovanja Sava osiguranja i da li ste uspeli da od početka ove godine ostvarite predviđene planove?

 Pandemija korona virusom je uticala na poslovanje svih kompanija, pa svakako i na naše poslovanje u prethodnom periodu. Međutim, brzim i adekvatnim prilagođavanjem novonastaloj situaciji uspeli smo da ostvarimo planirane parametre u većini segmenata poslovanja. Svaka kompanija, da bi mogla da odgovori zahtevima klijenata, neophodno je da radi na ažurnosti, uvodjenju inovacija i spremnosti da adekvatno odgovori na izazove. „Nova normalnost“ podrazumeva i promenu načina razmišljanja i odnosa prema izmenjenim potrebama i zahtevima klijenata, ali i drugačiju organizaciju poslovanja i orijentaciju na moderne tehnologije i digitalizaciju. U ovom dinamičnom procesu, od početka godine, kompanija Sava je svoje poslovne aktivnosti usmerila na unapredjenje digitalnih servisa, u skladu sa promenama na tržištu i uspela da umanji uticaj pandemije na rezultate poslovanja, što nam pokazuju ostvareni rezultati premije osiguranja u prethodnih devet meseci.

Sava osiguranje je u domenu životnih osiguranja ostvarilo rast premije za 19.45% u prvih devet meseci ove godine u odnosu na prethodnu, dok smo u segmentu neživotnih osiguranja ostvarili rast premijskih prihoda u nivou od  8% u odnosu na isti period prethodne godine.

  1. Na koji način unapređujete svoje usluge putem digitalizacije i koji su prioriteti Sava osiguranja u ovoj značajnoj oblasti?

 Pandemija, koja još uvek traje, uticala je da sve kompanije ubrzaju proces digitalizacije. Svako od nas je morao da brzo kreira i implementira neki od različitih e-servisa kada nije bilo omogućeno fizičko prisustvo klijenata u poslovnim objektima. Polise osiguranja koje su najčešće potrebne klijentu, ubrzo nakon početka pandemije, kod nas su se mogle ugovoriti i kupiti putem Web shopa. Ponosno ističemo da je Sava osiguranje prva i jedina osiguravajuća kuća u Republici Srbiji koja je dobila dozvolu Narodne banke za video-identifikaciju, što je omogućilo zaključivanje ugovora o životnim osiguranjima na daljinu. Brz tempo života, nedostatak vremena, rapidan razvoj savremene tehnologije, omogućiti klijentima dostupnost usluge na što brži, jednostavniji način, a pritom vodeći računa o kvalitetu usluge koju pružamo, su samo neki od faktora koji utiču da se sve više procesa digitalizuje i prilagodi zahtevima klijenata i tržišta. U tom kontekstu, sprovedene su aktivnosti unapređenja pojedinih proizvoda osiguranja, omogućen je jednostavniji proces zaključenja polise osiguranja i na taj način, zadovoljavanjem potreba naših klijenta ostvarili smo rast premije putnog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i drugih vrsta neživotnih osiguranja.

Pored inovacija koje se odnose na ponudu i prodaju osiguranja, započet je niz projekata koji se odnose na različite segmente poslovanja i koji na direktan ili indirektan način utiču na podizanje usluge i različitih servisa na viši nivo u svim fazama komunikacije sa klijentima.

Takođe, nekoliko aplikacija iniciranih od strane Osiguravajuće grupe Sava, koji su trenutno u fazi implementacije, značajno će pojednostaviti i ubrzati proces pružanja usluga u segmentu zaključivanja osiguranja ali i omogućiti različite benefite postojećim i budućim osiguranicima Sava osiguranja.

Naši prioritetni ciljevi su u vezi sa digitalizacijom i tehnološkom moderniza­cijom, sa akcentom na IT sektor, Web shop i mobilne aplikacije.

Poznato je da su pojedine vrste osiguranja kompleksne. U narednom periodu očekuje se njihova modifikacija u digitalnu formu, posebno kada su u pitanju paketi osiguranja namenjeni pravnim licima i to malim i srednjim preduzećima.

Sve postojeće i buduće „digitalne“ promene i inovacije potvrđuju da je neophodno konstantno učenje, usavršavanje, otvorenost ka promenama, sposobnost reorganizacije poslovanja usled nepredvidjenih okolnosti, ukoliko hoćemo da budemo aktivan učesnik na tržištu i ako želimo da unapređujemo sve oblasti poslovanja kako bismo adekvatno odgovorili na izazove.

  1. Kada pričamo o reputaciji kompanije kao poslodavca, nezaobilazan je koncept Employer branding-a. Kako Sava osiguranje, pored uobičajenih procesa, sprovodi brendiranje poslodavca, odnosno Employer branding strategiju?

Danas je, u vremenu brzih i konstantnih promena, važno da tim čine kvalitetni ljudi koji će svojim znanjima i idejama unaprediti procese rada. Takvi ljudi očekuju više od plate i beneficija.

Kada govorimo o Employer brandingu naša pažnja je usmerena i na potencijalne novozaposlene i na postojeće zaposlene. Svakoj kompaniji je u interesu da ima što veći broj zadovoljnih zaposlenih i da im omogući da ostvare svoj pun potencijal. Mogućnosti za dalji razvoj karijere, usavršavanje, organizaciona kultura i kvalitet menadžmenta spadaju u grupu faktora koji najviše utiču na zadovoljstvo i motivisanost zaposlenih i njihovu posvećenost kompaniji.

Svake godine u okviru Osiguravajuće grupe Sava sprovodimo interno, anonimno istraživanje zadovoljstva zaposlenih. Rezultati istraživanja na nivou Sava osiguranja su naša polazna osnova za kreiranje Employer branding strategije. Pored toga, informacije koje dobijemo direktno od zaposlenih na sastancima i predlozi i ideje zaposlenih su odličan način dolaska do suštine izazova i definisanja budućih pravaca naših programa za zaposlene i paketa različitih aktivnosti, čime postižemo kvalitetnije brendiranje Sava osiguranja kao poslodavca.

Trudimo se da naša ponuda, kao poslodavca, kandidatima bude jedinstvena, različita od onoga što drugi poslodavci nude, kako bismo ostvarili konkurentsku prednost u privlačenju i zadržavanju deficitarnih kadrova i talenata.

„Generacija Z“ koju nazivaju mladom generacijom talenata, želi jasne poruke, doslednu komunikaciju brenda sa preciznom ponudom paketa vrednosti za zaposlene. Imajući ovo u vidu, periodično sprovodimo Employer branding kampanje, najvećim delom putem svojih digitalnih kanala i na taj način promovišemo Sava osiguranje kao poželjnog poslodavca.

Krajnji naš cilj je da procesom brendiranja Sava osiguranja omogućimo da zaposleni budu najbolji ambasadori Sava brenda i prema novim kandidatima i prema osiguranicima. Ovo je jedan od najboljih načina da kao kompanija povećamo broj mladih talenata u Sava timu, ali i da konstantno uvećavamo procenat zadovoljnih klijenata.

Sava osiguranje je i pre,a naročito tokom situacije sa pandemijom, poseban akcenat stavilo na brigu o svojim zaposlenima i njihovim porodicama. Sačuvati ljude i njihovo zdravlje, omogućiti im nesmetan rad  u novim okolnostima, podstaći da budu još kreativniji i spremniji za nove pobede, bili su samo neki od naših glavnih zadataka.

  1. Kao deo jedne od većih osiguravajućih Grupa u našem regionu, koja podržava inicijativu EU da se različitim naporima doprinese održivom razvoju, da li je Sava osiguranje u svoje strategije uključilo Održivi razvoj? 

Osiguravajuća grupa Sava podržava inicijativu EU i nastavlja da svojim naporima doprinese održivom razvoju. Primenjuje tehničke standarde koje je definisala Evropska komisija o finansiranju održivog rasta.

Sava osiguranje, kao članica Sava osiguravajuće Grupe aktivno učestvuje u implementaciji aktuelne Strategije održivog razvoja (2020–2022) i u skladu sa strategijom gradi modernu i digitalnu kompaniju koja je istovremeno orijentisana na korisnika, na zajednicu i održivost.

Naši stejkholderi nas prepoznaju kao:

  • društveno odgovorno društvo za osiguranje i društveno odgovornog i pouzdanog partnera
  • odgovornog i poželjnog poslodavca
  • organizaciju koja je društveno odgovorna prema široj zajednici.

Krajem juna 2021. godine, Sava osiguravajuća Grupa je usvojila „Politiku održivog ulaganja Osiguravajuće grupe Sava“, koja se fokusira na emisiju gasova staklene bašte i smanjenju njenog uticaja na klimatske promene. Ova politika održivog ulaganja je vođena Strategijom održivog razvoja, kojom se Sava osiguravajuća Grupa sa svim svojim članicama obavezala da će postepeno uvoditi ESG kriterijume, koji obuhvataju pitanja koja se odnose na životnu sredinu, kompaniju i na pitanja u vezi sa relevantnim procesima prilikom donošenja odluka. Ovim ostvarujemo svoju viziju izgradnje Osiguravajuće grupe orijentisane na održivost. Sava osiguranje podržava ovu inicijativu i priprema se u mnogim segmentima poslovanja za brojnije i raznovrsnije aktivnosti iz oblasti društvene odgovornosti, ali i za aktivnije angažovanje na brojnim poljima održivog razvoja, u budućem periodu. Jer, kada pokažemo brigu za svoje okruženje i kada svojim postupcima utičemo na održivu budućnost, tada naš uspeh dobija pravi smisao.

 

Bojan Mijailović, predsednik Izvršnog odbora Sava osiguranja

Izvor: Biznis & Finansije