Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Kao lice čije lične podatke obrađuje „Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. Beograd, imate pravo da dobijete našu potvrdu da li obrađujemo vaše lične podatke, te ukoliko se takvi podaci obrađuju, imate pravo pristupa ličnim podacima i dobijanja zakonom propisanih informacija. Takođe, imate pravo da zahtevate kopiju ličnih podataka koje obrađujemo u papirnom ili elektronskom obliku. 

Pored prava na pristup podacima koje obrađujemo, imate i sledeća zakonom propisana prava: pravo na ispravku, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na podnošenje prigovora, kao i pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada se obrada zasniva na pristanku. 

Kako biste ostvarili neko od svojih prava u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka, ljubazno molimo da ispunite ovaj zahtev. Vaši lični podaci iz ovog zahteva su nam potrebni kako bismo mogli da pretražimo naše interne baze i utvrdimo koji podaci se odnose na vas kao podnosioca zahteva. Lične podatke iz ovog zahteva obrađujemo i u svrhu dodatne provere identiteta podnosioca zahteva. Na zahtev ćemo odgovoriti bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva. Navedeni rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O eventualnom produženju roka i razlozima za produženje, obavestićemo vas u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

 

Podaci podnosioca zahteva

Ime i prezime (obavezno)

 

 

JMBG (obavezno)

 

 

Adresa-ulica i broj (obavezno)

 

 

Poštanski broj i grad (obavezno)

 

 

Telefon (obavezno)

 

 

Email (obavezno)

 

 

 

Označite pravo koje želite da ostvarite 

☐ Pravo na pristup podacima (pravo na dobijanje potvrde o obradi podataka, kao i informacije o: svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, primaocima podataka, predviđenom roku čuvanja podataka ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka, postojanju automatizovane obrade, izvoru podataka i pravima podnosioca zahteva); 

☐ Pravo na ispravku/dopunu ličnih podataka (pravo na ispravku netačnih podataka koji se obrađuju odnosno dopunu podataka u slučaju kada su isti nepotpuni); 

☐ Pravo na brisanje podataka (pravo na brisanje ličnih podataka ako se nezakonito obrađuju, ako više nisu neophodni u odnosu na svrhu obrade i u drugim zakonom propisanim slučajevima); 

☐ Pravo na ograničenje obrade (pravo na ograničenje obrade u zakonom propisanim slučajevima); 

☐ Pravo na prenosivost podataka (pravo da prethodno dostavljene podatke primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da te podatke prenesete drugom rukovaocu, ako je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i vrši se automatizovano); 

☐ Pravo na prigovor u vezi sa obradom (pravo na prigovor ako se obrada zasniva na legitimnim interesima društva, uključujući profilisanje ili ako se podaci obrađuju za potrebe direktnog marketinga); 

☐ Pravo na opoziv pristanka (pravo na opoziv pristanka kada je obrada zasnovana na pristanku); 

☐ Kopija ličnih podataka (pravo na dobijanje kopije ličnih podataka koje društvo obrađuje, u papirnom ili elektronskom obliku). 

 

Označite na koji način želite da primate tražene informacije: 

☐ poštom na adresu

☐ e-mailom 

 Molimo vas da ovde detaljno pojasnite svoj zahtev:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☐ Potvrđujem da sam pročitao/pročitala i razumeo/razumela pojmove u ovom obrascu, da su podaci u ovom obrascu tačni i da sam ja lice čije lične podatke navodim. Razumem da „Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. Beograd treba da potvrdi moj identitet i da će možda biti potrebno da me u tu svrhu dodatno kontaktira radi provere ličnih podataka i informacija koje ovde zahtevam. Razumem i da moj zahtev neće biti valjan ukoliko nisam saglasan/saglasna da dam podatke tražene u ovom obrascu. Takođe, razumem da „Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. Beograd neće od mene zahtevati naknadu troškova za ispunjenje ovog zahteva, ali i da to ima pravo da zahteva ukoliko moji daljnji zahtevi budu očigledno neosnovani ili preterani.

☐ Potvrđujem da sam upoznat/a sa Politikom privatnosti i Korišćenjem WEB stranice u skladu sa kojima se vrši prikupljanje i obrada ličnih podataka.

 

Verifikacija          

 

 

Pošalji (mejovi treba da dolaze na email -  dpo@sava-osiguranje.rs)