Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Kao lice čije lične podatke obrađuje „Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. Beograd, imate pravo da dobijete našu potvrdu da li obrađujemo vaše lične podatke, te ukoliko se takvi podaci obrađuju, imate pravo pristupa ličnim podacima i dobijanja zakonom propisanih informacija. Takođe, imate pravo da zahtevate kopiju ličnih podataka koje obrađujemo u papirnom ili elektronskom obliku. 

Pored prava na pristup podacima koje obrađujemo, imate i sledeća zakonom propisana prava: pravo na ispravku, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na podnošenje prigovora, kao i pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada se obrada zasniva na pristanku. 

Kako biste ostvarili neko od svojih prava u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka, ljubazno molimo da ispunite ovaj zahtev. Vaši lični podaci iz ovog zahteva su nam potrebni kako bismo mogli da pretražimo naše interne baze i utvrdimo koji podaci se odnose na vas kao podnosioca zahteva. Lične podatke iz ovog zahteva obrađujemo i u svrhu dodatne provere identiteta podnosioca zahteva. Na zahtev ćemo odgovoriti bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva. Navedeni rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O eventualnom produženju roka i razlozima za produženje, obavestićemo vas u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

 

Podaci podnosioca zahteva


Označite pravo koje želite da ostvarite


Označite na koji način želite da primate tražene informacije:


Molimo vas da ovde detaljno pojasnite svoj zahtev: