Predmeti  osiguranja kod Osiguranja objekata u izgradnji su:

  • građevinski objekti u izgradnji , rekonstrukcije, popravke, dogradnje, nadgradnje i sl.
  • građevinski, zanatski, instalacioni materijal i sva oprema koja je namenjena isključivo za ugradnju u osigurani objekat u izgradnji
  • građevinska oprema i pomoćni objekti koji su obuhvaćeni predračunskom vrednošću objekta u izgradnji, a služe za izgradnju građevinskog objekta (pomoćne zgrade, barake, skladišta, radionice, restorani, pokretne skele i sl.), osim stvari koje čine osnovna i obrtna sredstva izvođača radova, odnosno osiguranika.

Ako se posebno ugovori, osiguranjem se mogu obuhvatiti:

  • već postojeći objekti na kojima se obavljaju rekonstrukcije, popravke, dogradnje, nadgradnje, adaptacija i sl.
  • pojedini građevinski i zanatski radovi koje je preuzeo izvođač radova
  • pomoćni građevinski materijal i alat u upotrebi
  • građevinska oprema i pomoćni objekti koji služe za izgradnju građevinskog objekta