Sa »all risk« osiguranjem obuhvaćene su sve štete zbog uništenja, oštećenja ili nestanka osiguranih stvari, koje nastaju kao posledica neočekivanog i iznenadnog događaja, nezavisnog od volje osiguranika, osim onih koje su izričito isključene. Osiguranje pokriva u obimu, određenom uslovima osiguranja, uništenje, oštećenje ili nestanak osiguranih stvari (materijalna šteta), pri čemu se osiguranje može zaključiti:

  • po sistemu izabranih opasnosti (rizika) ili
  • po sistemu „all risk“

Ukoliko se posebno ugovori i plati dodatna premija, osiguranje pokriva i štetu usled prekida rada, koja je posledica materijalne štete.