Uputstvo i obrasci za prijavu štete

 

Obrasci za prijavu štete (preuzmite):

 

 Prijava osiguranog slučaja - hirurške intervencije i teže bolesti.pdf

 Prijava nesrećnog slučaja.pdf

 Prijava smrtnog slučaja usled nezgode.pdf

Prilikom prijavljivanja štete potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 U slučaju prijave teže bolesti:

 U slučaju prijave hirurške intervencije:

 U slučaju prijave invaliditeta:

 U slučaju prijave smrtnog slučaja osiguranika usled nezgode:

 Svojstvo člana porodice vlasnika aktivnog tekućeg računa dokazuje se:

 Kompletiranu dokumentaciju podnosite Sava neživotnom osiguranju:

"SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE" a.d.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51, 11000  Beograd.

 Napomena - Prilikom popunjavanja obrazaca za prijavu štete:

Obrasci za prijavu štete (preuzmite):

 Prijava osiguranog slučaja - hirurške intervencije i teže bolesti.pdf

 Prijava nesrećnog slučaja.pdf

 Prijava smrtnog slučaja usled nezgode.pdf