Uputstvo i obrasci za prijavu štete

 

Obrasci za prijavu štete (preuzmite):

 

Prijava osiguranog slučaja - hirurške intervencije i teže bolesti

Prijava nesrećnog slučaja

Prijava smrtnog slučaja usled nezgode

Prilikom prijavljivanja štete potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 U slučaju prijave teže bolesti:

 • Popunjen obrazac za Prijavu osiguranog slučaja (teže bolesti, hirurške intervencije)
 • Medicinska dokumentacija za konkretan osigurani slučaj i izveštaji specijaliste iz kojih se može utvrditi dijagnostifikovana bolest
 • Kartica INTESA HIT tekućeg računa – fotokopija prve strane
 • Lična karta - fotokopija
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja a.d.o

 U slučaju prijave hirurške intervencije:

 • Popunjen obrazac za Prijavu osiguranog slučaja (teže bolesti, hirurške intervencije)
 • Medicinska dokumentacija (izveštaj lekara specijaliste i uput za odlazak u bolnicu, otpusna lista sa epikrizom i ostalom medicinskom dokumentacijom iz koje se nesporno mogu utvrditi relevantne činjence vezane za obavljanje prijavljene hirurške intervencije)
 • Kartica INTESA HIT tekućeg računa – fotokopija prve strane
 • Lična karta - fotokopija
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja a.d.o

 U slučaju prijave invaliditeta:

 • Popunjen obrazac za Prijavu nesrećnog slučaja
 • Medicinska dokumentacija o lečenju (od početnog do završnog izvaštaja) - fotokopija - original na uvid
 • Dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik MUP-a, presuda ili izjava svedoka, prijava povrede na radu) - fotokopija
 • Kartica INTESA HIT tekućeg računa – fotokopija prve strane
 • Lična karta - fotokopija
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja a.d.o

 U slučaju prijave smrtnog slučaja osiguranika usled nezgode:

 • Popunjen obrazac za Prijavu smrtnog slučaja usled nezgode
 • Izvod iz matične knjig umrlih - fotokopija
 • Otpusna lista iz bolnice, potvrda o smrti ili obdukcioni nalaz
 • Dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik MUP-a, zapisnik istražnog sudije, presuda ili izjava svedoka -  fotokopija)
 • Dokaz o srodstvu u smislu zakona o nasleđivanju (izvod iz matične knjige rođenih, Izvod iz matične knjige venčanih, Rešenje o nasleđivanju, Rešenje o starateljstvu - fotokpija)
 • Izjava dva svedoka overena u opštini/sudu o tome da li je pokojnik imao bračnu, vanbračnu ili usvojenu decu (navesti njihova imena i matične brojeve)
 • Saglasnost zakonskih naslednika da se naknada za slučaj smrti uplati na jedan tekući račun - original
 • Kartica INTESA HIT tekućeg računa - fotokopija prve strane
 • Lična karta - fotokopija
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja a.d.o

 Svojstvo člana porodice vlasnika aktivnog tekućeg računa dokazuje se:

 •  za bračnog/vanbračnog partnera - izvodom iz matične knjige venčanih/prijava boravišta ili prebivališta na adresi Osiguranika i uz ispunjenje  drugih uslova koje propisuje Porodični zakon
 • za dete izvodom iz matične knjige rođenih
 • za roditelje – izvodom iz matične knjige rođenih vlasnika aktivnog tekućeg računa

 Kompletiranu dokumentaciju podnosite Sava osiguranju:

"SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE" a.d.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51, 11000  Beograd.

 Napomena - Prilikom popunjavanja obrazaca za prijavu štete:

 • U polju Ugovarač osiguranja - BANCA INTESA, upisati INTESA HIT tekući račun.
 • U delu Broj računa upisati broj INTESA HIT tekućeg računa.

Uputstvo i obrasci za prijavu štete Intesa HIT računa do 30.05.2021.godine

Prijava osiguranog slučaja - hirurške intervencije i teže bolesti

Prijava nesrećnog slučaja

Prijava smrtnog slučaja usled nezgode

 

 

OCENITE NAŠE USLUGE