HIT PLUS RAČUN

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, dobrovoljno zdravstveno osiguranje od težih bolesti i hirurških intervencija su  osiguranja koje Banka Intesa u saradnji sa Sava neživotnim osiguranjem obezbeđuje za sve vlasnike  HIT PLUS računa i članova njihovih porodica.

Članovima porodice se smatraju bračni/vanbračni partner u smislu Porodičnog zakona i deca vlasnika aktivnog tekućeg računa do navršene 18. godine života, odnosno do navršene 26. godine u slučaju da se nalaze na redovnim studijama.

Detaljne informacije o INTESA HIT PLUS tekućem računu možete pročitati na www.bancaintesa.rs.

Vlasnici HIT PLUS računa i članovi njihovih porodica osigurani su od rizika navedenih u sledećoj tabeli:

Rizik

Osigurana suma RSD

Invaliditet kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode) nastao u procentu iznad 10%

50.000

Smrt usled nesrećnog slučaja (nezgode)

25.000

Hiruške intervencije

30.000

Teže bolesti 

50.000

Prelom kosti usled nezgode (samo za vlasnike Hit Plus računa) 10.000

Osiguravač isplaćuje odgovarajući procenat (%) naknade u odnosu na ugovorenu osiguranu sumu shodno tabelama koje su sastavni deo uslova osiguranja, osim za rizik smrti usled nesrećnog slučaja (nezgode) kada se isplaćuje osigurana suma u celosti.

KOJE TEŽE BOLESTI POKRIVAMO?

 • maligne tumore
 • moždani udar
 • infarkt miokarda
 • transplantaciju organa
 • komu
 • emboliju pluća
 • bakterijski meningitis
 • encephalitis
 • paralizu/paraplegiju
 • otkazivanje rada bubrega
 • benigne tumore mozga
 • hronično oboljenje jetre
 • hronično oboljenje pluća
 • teže posledice perforacije u gastrointestinalnom traktu
 • teža oboljenja žlezda sa unutrašnjim lučenjem – Adisonova bolest
 • slepilo
 • maligne tumore kože – Melanoma malignum
 • vanmateričnu trudnoću
 • multipla sklerozu*
 • ankilozantni spondilitis (Behtereva bolest)*
 • gluvoću*,
 • sistemski lupus*
 • lajmsku bolest*
 • opekotine trećeg stepena*
 • parkinsonovu bolest*
 • teže posledice sepse*
 • epilepsiju*
 • teža oboljenja žlezda sa unutrašnjim lučenjem (tireotoksičnu krizu, Kušingov sidrom i beningni feohromocitom)*

* Članovi porodice vlasnika INTESA HIT, INTESA HIT PLUS i INTESA MAGNIFICA tekućeg računa nisu pokriveni u slučaju dijagnostifikovanja težih bolesti, označenih zvezdicom.

KOJE HIRURŠKE INTERVENCIJE POKRIVAMO?

Osiguranje za slučaj hirurške intervencije (operacije) obuhvata oko 180 hirurških intervencija, kao što su operacije srca, abdomena, digestivnog trakta, disajnih organa, nervnog sistema, dojki i ženskih genitalnih organa, ortopedske operacije, operacije urinarnog sistema, čula sluha i vida i druge. Sve hirurške intervencije su precizno definisane i razvrstane prema težini u određene grupe u Tabeli hirurških intervencija u okviru Posebnih uslova za kolektivno osiguranje vlasnika tekućih računa.

KOJI INVALIDITET JE POKRIVEN DODATNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM I OSIGURANJEM OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA?

Osiguranjem od posledica nesrećnog slučaja pokriven je trajni gubitak opšte radne sposobnosti (invaliditet) od 10% do 100%. Invaliditet pokriven ovom vrstom osiguranja definisan je Posebnim uslovima za kolektivno osiguranje vlasnika tekućih računa. 

 

 

Prijava štete

* Broj za informacije: 011 / 36 44 888        

* Radno vreme: od 08:30 – 16:30 časova

* Email za prijavu štete i dostavljanje dokumentacije: intesa.stete@sava-osiguranje.rs

OBRASCI ZA PRIJAVU ŠTETE (preuzmite):

 Prijava osiguranog slučaja - hirurške intervencije i teže bolesti.pdf

Prijava nesrećnog slučaja (invaliditet i prelom kosti).pdf

 Prijava smrtnog slučaja usled nezgode.pdf

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU ŠTETE

U slučaju prijave invaliditeta i preloma kosti:

 • Popunjen obrazac za Prijavu nesrećnog slučaja  
 • Medicinska dokumentacija o lečenju (od početnog do završnog izvaštaja) - fotokopija - original na uvid
 • Dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik MUP-a, presuda ili izjava svedoka, prijava povrede na radu) - fotokopija
 • Kartica tekućeg računa – fotokpija prve strane
 • Lična karta - fotokopija
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja 

U slučaju prijave smrtnog slučaja osiguranika usled nezgode:

 • Popunjen obrazac za Prijavu smrtnog slučaja usled nezgode
 • Izvod iz matične knjig umrlih - fotokopija
 • Otpusna lista iz bolnice, potvrda o smrti ili obdukcioni nalaz
 • Dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik MUP-a, zapisnik istražnog sudije, presuda ili izjava svedoka -  fotokopija)
 • Dokaz o srodstvu u smislu zakona o nasleđivanju (izvod iz matične knjige rođenih, Izvod iz matične knjige venčanih, Rešenje o nasleđivanju, Rešenje o starateljstvu - fotokpija)
 • Izjava dva svedoka overena u opštini/sudu o tome da li je pokojnik imao bračnu, vanbračnu ili usvojenu decu (navesti njihova imena i matične brojeve)
 • Saglasnost zakonskih naslednika da se naknada za slučaj smrti uplati na jedan tekući račun - original
 • Kartica tekućeg računa - fotokopija prve strane
 • Lična karta - fotokopija
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja 

  U slučaju prijave teže bolesti:

 • Popunjen obrazac za Prijavu osiguranog slučaja
 • Medicinska dokumentacija za konkretan osigurani slučaj i izveštaji specijaliste iz kojih se može utvrditi dijagnostifikovana bolest
 • Kartica tekućeg računa – fotokopija prve strane
 • Lična karta - fotokopija
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja a.d.o

 U slučaju prijave hirurške intervencije:

 • Popunjen obrazac za Prijavu osiguranog slučaja
 • Medicinska dokumentacija (izveštaj lekara specijaliste i uput za odlazak u bolnicu, otpusna lista sa epikrizom i ostalom medicinskom dokumentacijom iz koje se nesporno mogu utvrditi relevantne činjence vezane za obavljanje prijavljene hirurške intervencije)
 • Kartica tekućeg računa – fotokopija prve strane
 • Lična karta - fotokopija
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja a.d.o

Svojstvo člana porodice vlasnika aktivnog tekućeg računa dokazuje se:

 • za bračnog/vanbračnog partnera - izvodom iz matične knjige venčanih/prijava boravišta ili prebivališta na adresi Osiguranika i uz ispunjenje  drugih uslova koje propisuje Porodični zakon
 • za dete izvodom iz matične knjige rođenih