16.10.2020.

AM Best potvrdila odličan kreditni rejting Save Re d.d.

Rejting agencija AM Best je, nakon redovnog godišnjeg pregleda, potvrdila odlične “A” ocene finansijske snage i kreditnog rejtinga Sava Re, oboje sa stabilnom srednjoročnom prognozom.

Finansijska pozicija se ocenjuje kao vrlo jaka, poslovanje snažno, uticaj poslovnog profila na kreditni rejting neutralan, dok je sistem upravljanja rizicima u skladu sa organizacijom Grupe.

Agencija u saopštenju navodi da se njena procena veoma jake finansijske pozicije najviše zasniva na kapitalizaciji prilagođenoj riziku, likvidnosti investicionog portfelja, opreznom rezervisanju i dobrom internom generisanju kapitala.

Sa malim oslanjanjem na reosiguranje, dobrom finansijskom fleksibilnošću i pristupom tržištima kapitala, Agencija očekuje da će finansijska pozicija Kompanije ostati vrlo jaka u srednjoročnom periodu.

Takođe Agencija napominje da Sava Re ostvaruje snažne i stabilne poslovne rezultate na osnovu dobrog tehničkog rezultata iz neživotnih i životnih osiguranja i dopunjenim zdravim prihodima od ulaganja.

Agencija očekuje da će poslovni učinak u srednjoročnom periodu ostati na visokom nivou, podržan odgovarajućim preuzimanjem i dobrom selekcijom rizika.

Pored toga, Agencija primećuje da Grupa, podržana snažnom pozicijom na svom osnovnom tržištu u Sloveniji, gde nakon preuzimanja slovenačke kompanije za životno osiguranje NLB Vita, ima tržišni udeo od oko 19 odsto, aktivno razvija svoj konkurentni položaj na tržištima Zapadnog Balkana. AM Best očekuje dalju geografsku diversifikaciju u srednjem roku kako u direktnom, tako i u segmentu reosiguranja, jer Grupa i dalje nastavlja da razvija svoju poziciju na međunarodnom tržištu reosiguranja.