Logo Sava Osiguranje
RADNO VREME Informacije
pon-pet: 08.30-16.30h +381 11 36 44 888
info@sava-osiguranje.rs

Korisno

Rečnik životnog osiguranja 

Osiguravač je osiguravajuće društvo („Sava životno osiguranje" a.d.o.) sa kojim se zaključuje ugovor o osiguranju života i koje isplaćuje novčanu naknadu ukoliko nastane osigurani slučaj.

Ponuđač je osoba koja želi da zaključi Ugovor o osiguranju i podnosi pisanu ponudu osiguravaču.

Ugovarač osiguranja je ponuđač koji je potpisao Ugovor o osiguranju. On ugovara osiguranje, plaća premiju i do nastanka osiguranog slučaja ima sva prava po polisi. Svaka punoletna osoba može biti ugovarač osiguranja.

Osiguranik (osigurana osoba) je osoba čiji život je osiguran, odnosno osoba od čijeg doživljenja isteka osiguranja ili smrti tokom trajanja osiguranja zavisi isplata osigurane sume.

Korisnik osiguranja je osoba koja ima pravo na isplatu naknade (osigurane sume) ukoliko dođe do osiguranog slučaja.

Ugovor o osiguranju (polisa) je dokument koji obavezuje ugovarača osiguranja da plaća premiju, a osiguravača da ukoliko se dogodi osigurani slučaj isplati osiguranu sumu osiguraniku ili nekom trećem licu.

Ponuda je predugovor o osiguranju. To je dokument kojim se predlaže zaključenje Ugovora o osiguranju (polise).

Premija cena osiguanja i ona je novčana obaveza ugovarača osiguranja, koja se mora redovno izmirivati, unapred, u ugovorenim rokovima, kako bi se obezbedio kontinuitet u osiguravajućoj zaštit.

Rata premije je deo ukupno ugovorene premije. Može biti jednokratna (za svo vreme trajanja osiguranja), zatim godišnja, polugodišnja, kvartalna ili mesečna.

Tarifa je cenovnik premija koji osiguravač primenjuje kada u osiguravajuće pokriće preuzima različite rizike, odnosno živote osiguranika.

Tarifiranje je primena cenovnika premija.

Osigurana suma je novčani iznos koji se isplaćuje korisniku osiguranja kada se dogodi osigurani slučaj.

Osigurani slučaj je događaj ostvarivanja rizika pokrivenih ugovorom o osiguranju (npr. smrt osiguranika tokom trajanja osiguranja, nesrećni slučaj koji za posledicu ima određeni stepen trajnog invaliditeta osiguranika ili osiguranikovo doživljenje isteka osiguranja)

Rizik je mogućnost nastupanja štetnog događaja.

Pristupna starost je razlika godine početka osiguranja i godine rođenja osiguranika. Ovako izračunat broj godina predstavlja starost sa kojom osiguranik pristupa osiguranju i od nje zavisi visina premije osiguranja.

Kapitalizacija osiguranja je postupak preračunavanja osigurane sume na niži iznos, koji odgovara premijama plaćenim do trenutka prestanka njihovog daljeg plaćanja. Osiguravajuće pokriće se od trenutka kapitalizacije nastavlja sa pokrićem na tako preračunatu (kapitaliziranu) osiguranu sumu.

Otkup osiguranja jeste postupak preračunavanja osigurane sume na niži iznos, koji odgovara premijama plaćenim do trenutka prestanka njihovog daljeg plaćanja, a koji se isplaćuje kao „otkupna" vrednost polise. Isplatom „otkupne" vrednosti polise, osiguranje prestaje da važi.

Uslovi osiguranja (opšti, posebni i dopunski) su dokumenta u kojima su sadržane odredbe pod kojima je zaključeno osiguranje. Oni predstavljaju sastavni deo ugovora o osiguranju života.


Stranica ažurirana: 07.05.2015.